BETALNING AV PROJEKTSTÖD

Uppdaterad 11.1.2018

Betalningsansökan

Be­tal­nings­an­sö­kan görs i förs­ta hand i nät­tjäns­ten Hyr­rä som upp­rätt­hålls av Lands­bygds­ver­ket.
Man kan ock­så an­sö­ka skrift­ligt om ut­be­tal­ning på en blan­kett som Lands­bygds­ver­ket har fast­ställt (se Blan­ket­ter för an­sö­kan om ut­be­tal­ning av pro­jekt­stöd). En skrift­lig be­tal­nings­fö­re­skrift in­läm­nas till den nä­rings-, tra­fik- och mil­jö­cen­tral som be­vil­jat stö­det.

I be­tal­nings­an­sö­kan ska man ge en ut­red­ning om hur pro­jek­tet ge­nom­förts un­der den tid för vil­ken ut­be­tal­ning söks.

Dess­utom ska de ut­red­ning­ar och bok­fö­rings­do­ku­ment som är nöd­vän­di­ga med tan­ke på för­ut­sätt­ning­ar­na för ut­be­tal­ning av stö­det bi­fo­gas till be­tal­nings­an­sö­kan i en­lig­het med Lands­bygds­ver­kets be­tal­nings­or­der som gäl­ler pro­jekt­stöd.

Ansökningstid för utbetalning

An­sö­kan om ut­be­tal­ning av stöd för ut­veck­lings­pro­jekt ska gö­ras minst en gång om året. För ett ut­veck­lings­pro­jekt som på­går i högst 24 må­na­der kan be­tal­ning­en an­sö­kas en gång.

An­sö­kan om ut­be­tal­ning av den sis­ta stöd­pos­ten för pro­jekt­stö­det ska gö­ras inom fyra må­na­der från det att ti­den för ge­nom­fö­ran­det av pro­jekt­stö­det har löpt ut.

Be­tal­ning­en av den sis­ta stöd­pos­ten ska sö­kas ef­ter den slut­li­ga be­tal­ning­en för se­mes­ter­pen­ning, -lön el­ler -er­sätt­ning inom en må­nad från det att se­mes­ter­pen­ning­en, -lö­nen el­ler -er­sätt­ning­en se­nast ska be­ta­las en­ligt an­ställ­ning­en.

Stöd kan be­ta­las på ba­sis av en an­sö­kan som gjorts ef­ter ut­satt tid, om stöd­mot­ta­ga­ren an­ger vä­gan­de skäl till att an­sö­kan för­se­nats, om an­sö­kan inte har för­se­nats vä­sent­ligt, om den om­stän­dig­he­ten att ut­be­tal­ning söks ef­ter ut­satt tid inte har in­ver­kat på ge­nom­fö­ran­det av pro­jek­tet, om för­se­ning­en inte för­svå­rar pro­gram­mets ge­nom­fö­ran­de och om en be­tal­ning inte in­ver­kar på kra­vet på lik­vär­dig be­hand­ling av sö­kan­de­na.

Förskott

Stö­det kan be­ta­las ut i för­skott till en pri­vat­rätts­lig all­män­nyt­tig sam­man­slut­ning om:
1) den sö­kan­de inte har egna be­ty­dan­de in­koms­ter el­ler för­mö­gen­het som kan an­vän­das för till­fäl­lig fi­nan­si­e­ring av pro­jek­tet
2) ris­ken för att pro­jek­tet inte ska ge­nom­fö­ras är li­ten, och
3) för­skotts­be­tal­ning för­svå­rar inte än­da­måls­en­lig över­vak­ning av an­vänd­ning­en av stö­det.

Det kan be­ta­las ut ett för­skott på stö­det på högst 20 pro­cent av den be­vil­ja­de stöd­sum­man. För­skot­tet är dock högst 100 000 euro. I för­skotts­be­lop­pet ska man be­ak­ta pro­jek­tets längd och om­fatt­ning samt ti­den för ge­nom­fö­ran­det av pro­jek­tet. Ut­be­tal­ning av för­skott kan för­ut­sät­ta stäl­lan­de av sä­ker­het. För­skott kan en­dast be­ta­las ut en gång.

Upp­koms­ten av kost­na­der som mot­sva­rar för­skot­tet be­ak­tas från och med den förs­ta pos­ten på stö­det. På för­skot­tet kvit­tas 30 pro­cent av sum­man på var­je post till dess att för­skot­tet har kvit­tats i sin hel­het. Dock ska hela den åter­stå­en­de an­de­len av för­skot­tet kvit­tas se­nast i den sis­ta pos­ten. En­ligt an­mä­lan från stöd­ta­ga­ren kan man för kvitt­ning­en även an­vän­da den ovan nämn­da stör­re pro­cen­ten.

För­ut­sätt­ning­ar för ut­be­tal­ning av stöd i pro­jekt vars stöd för and­ra än all­män­na kost­na­der be­ta­las en­ligt de fak­tis­ka kost­na­der­na samt i pro­jekt vars stöd be­ta­las ut en­dast en­ligt de fak­tis­ka kost­na­der­na

En för­ut­sätt­ning för ut­be­tal­ning av stö­det är att de ut­gif­ter som åsam­kats stöd­ta­gar­na är fak­tis­ka, slut­li­ga och ve­ri­fi­er­ba­ra samt hän­för sig till pro­jek­tet. Stöd­ta­ga­ren ska fö­re­te do­ku­ment och ut­red­ning­ar som gäl­ler des­sa för­ut­sätt­ning­ar.

Fak­tu­ror och do­ku­ment som be­vi­sar be­ta­lan­det ska fram­stäl­las över kost­na­der som stöd­ta­ga­ren har be­ta­lat. För kost­na­der för vil­ka ing­en räk­ning kan fö­re­tes ska mot­sva­ran­de be­vis­kraf­ti­ga do­ku­ment fö­re­tes. Lands­bygds­ver­kets be­tal­nings­fö­re­skrift följs när kost­na­der­na på­vi­sas.

En ut­gift är slut­lig om stöd­ta­ga­ren inte har fått och inte kan få ra­batt, gott­gö­rel­se el­ler åter­bä­ring för el­ler på grund­val av ut­gif­ten. Stö­det be­ta­las inte ut in­nan ut­gif­ten har re­gi­stre­rats i stöd­ta­ga­rens bok­fö­ring som ut­gift för pro­jek­tet.

För­ut­sätt­ning­en för att den sis­ta stöd­pos­ten ska be­ta­las ut är att pro­jek­tet har ge­nom­förts i en­lig­het med stöd­be­slu­tet.

Skäliga kostnader

Till den del som kost­na­der­nas skä­lig­het inte har ut­retts i stö­dan­sö­kan i en­lig­het med 28 § i stats­rå­dets för­ord­ning 1174/2014, ska stöd­ta­ga­ren bi­fo­ga en re­do­gö­rel­se för kost­na­der­nas skä­lig­het till be­tal­nings­an­sö­kan.

Om kost­na­der­nas skä­lig­het inte grun­dar sig på re­fe­rens­kost­na­der, ska stöd­ta­ga­ren i frå­ga om köp som över­sti­ger 2 500 euro läm­na in en ut­red­ning om den nor­ma­la pris­ni­vån, ett till­räck­ligt an­tal än­da­måls­en­li­ga an­bud el­ler nå­gon an­nan ut­red­ning ut­i­från vil­ken myn­dig­he­ten kan be­dö­ma kost­na­der­nas skä­lig­het.

Offentliga upphandlingar

När la­gen om of­fent­lig upp­hand­ling (348/2007) ska tilläm­pas på pro­jek­ten ska en ut­red­ning bi­fo­gas till be­tal­nings­an­sö­kan över att det för­fa­ran­de som la­gen för­ut­sät­ter har iakt­ta­gits.

Betalningsposter

Stöd be­ta­las år­li­gen i högst fyra pos­ter.
Stöd för en all­män­nyt­tig in­ve­ste­ring be­ta­las ut i högst sex pos­ter. Den sis­ta pos­ten är minst 20 % av det be­vil­ja­de stö­det.

Stöd som betalas ut

Det stöd som be­ta­las ut mot­sva­rar högst den an­del av de god­tag­ba­ra kost­na­der­na en­ligt be­tal­nings­an­sö­kan som mot­sva­rar stöd­ni­vån och be­lop­pet av det be­vil­ja­de stö­det.

Till de de­lar som pro­jek­tets in­di­rek­ta kost­na­der har god­känts som be­räk­na­de i stöd­be­slu­tet, be­räk­nas de slut­ligt god­tag­ba­ra in­di­rek­ta kost­na­der­na i be­tal­nings­be­slu­tet från de god­tag­ba­ra lö­ne­kost­na­der­na.

In­komst från pro­jek­tet av­dras från de god­tag­ba­ra kost­na­der­na. In­koms­ter som be­ta­las ut till stöd­mot­ta­ga­ren un­der ti­den för ge­nom­fö­ran­det av pro­jek­tet tas i be­ak­tan­de.

Om icke stöd­be­rät­ti­gan­de kost­na­der har in­gått i be­tal­nings­an­sö­kan, av­dras des­sa kost­na­der som pre­sen­te­rats i be­tal­nings­an­sö­kan när det stöd­be­lopp som ska be­ta­las fast­ställs.
Om det stöd­be­lopp be­träf­fan­de vil­ket ut­be­tal­ning sökts i be­tal­nings­an­sö­kan är mer än tio pro­cent stör­re än det fast­ställ­da stöd­be­lop­pet ef­ter gransk­ning av de stöd­be­rät­ti­gan­de kost­na­der­na, mins­kas det stöd­be­lopp som ut­be­ta­las dess­utom i en­lig­het med ar­ti­kel 63 i kom­mis­sio­nens för­ord­ning (EU) Nr 809/2014. Av­drag tilläm­pas inte om det inte är stöd­ta­ga­rens fel att icke stöd­be­rät­ti­gan­de ut­gif­ter upp­getts.

En för­ut­sätt­ning för att stö­det ska be­ta­las är att stöd­ta­ga­ren har iakt­ta­git stöd­vill­ko­ren.

För­ut­sätt­ning­ar för ut­be­tal­ning av stöd i pro­jekt vars stöd har be­vil­jats för ut­be­tal­ning en­bart en­ligt ge­nom­för­da åt­gär­der

Stö­det be­ta­las i högst tre pos­ter.

Stö­det be­ta­las ut i en­lig­het med de spe­ci­fi­ce­ra­de ge­nom­för­da åt­gär­der­na i stöd­be­slu­tet. En för­ut­sätt­ning för ut­be­tal­ning är den ut­red­ning som ska in­gå i be­tal­nings­an­sö­kan om att den pro­jekt­plan som god­känts ge­nom stöd­be­slu­tet har ge­nom­förts un­der den tid för vil­ken ut­be­tal­ning söks.

Den sis­ta pos­ten av stö­det kan be­ta­las när samt­li­ga åt­gär­der en­ligt den god­kän­da stöd­be­slu­tet har ge­nom­förts.

En för­ut­sätt­ning för att stö­det ska be­ta­las är att stöd­ta­ga­ren har iakt­ta­git stöd­vill­ko­ren.

HYR­RÄ-AN­VIS­NING­ARUt­veck­lings­pro­jekt27.3.2015