ANSÖKAN OM FÖRSKOTTSBETALNING

Uppdaterad 20.6.2016

Den här an­vis­ning­en gäl­ler ut­veck­lings­pro­jekt, all­män­nyt­ti­ga in­ve­ste­rings­pro­jekt, te­ma­pro­jekt och i tillämp­li­ga de­lar verk­sam­hets­pen­ning för ak­tions­grup­per.

Allmänt om ansökan om förskott

För­skott kan be­ta­las till en pri­vat­rätts­lig all­män­nyt­tig sam­man­slut­ning, om den sö­kan­de inte har be­ty­dan­de egna in­koms­ter el­ler för­mö­gen­het som kan an­vän­das för till­fäl­lig fi­nan­si­e­ring av pro­jek­tet och om ris­ken för att pro­jek­tet inte blir ge­nom­fört är li­ten och be­tal­ning­en av för­skott inte för­svå­rar en än­da­måls­en­lig över­vak­ning av stö­dets an­vänd­ning. För ut­be­tal­ning av för­skott kan det krä­vas att sä­ker­het ställs. Stöd för ge­nom­fö­ran­de av ett pro­jekt kan be­ta­las ut i för­skott en enda gång.

Kvittning av förskott

Upp­koms­ten av kost­na­der som mot­sva­rar för­skot­tet tas i be­ak­tan­de från och med den förs­ta be­tal­nings­pos­ten. För­skot­tet kvit­tas mot var­je be­tal­nings­post med 30 pro­cent av dess be­lopp än­da tills för­skot­tet i sin hel­het har kvit­tats. Hela åter­sto­den av för­skot­tet ska dock kvit­tas se­nast i den sis­ta be­tal­nings­pos­ten.

Ef­ter med­de­lan­de från stöd­mot­ta­ga­ren kan ock­så en stör­re pro­cent­sats än vad som an­ges ovan tilläm­pas vid kvitt­ning­en. Om stöd­mot­ta­ga­ren i be­tal­nings­pos­ten vill an­vän­da en stör­re pro­cent­sats än den ovan­nämn­da vid kvitt­ning av för­skot­tet, ska den stör­re kvitt­nings­pro­cent­sat­sen an­mä­las se­pa­rat i an­sö­kan om ut­be­tal­ning av pos­ten.

Hur du fyller i ansökan om förskottsbetalning

När ett po­si­tivt stöd­be­slut har fat­tats i frå­ga om ditt pro­jekt kan du an­sö­ka om be­tal­ning av för­skott. Gö­ran­det av an­sö­kan om för­skotts­be­tal­ning bör­jar med att du går till Pro­jekt.

I Pro­jekt ska du klicka med mu­sen på det pro­jekt som öns­kas. Då öpp­nas ett föns­ter för an­sök­nings­upp­gif­ter. Öpp­na stö­dan­sö­kan ge­nom att väl­ja Stöd­be­slut.

I sam­band med att stöd­be­slu­tet fat­ta­des upp­kom för pro­jek­tet den nya fli­ken Be­slut. Bör­ja där när du gör an­sö­kan om ut­be­tal­ning.

Kon­trol­le­ra först att stöd­be­slu­tet är i lä­get God­känd. Du ser det i ru­tan Be­slut.

I punk­ten Be­tal­nings­slag väl­jer du typ­en För­skott. Ef­ter det va­let ak­ti­ve­ras knap­pen Gör be­tal­nings­an­sö­kan, som finns un­der ru­tan. Klicka på den, så kan du bör­ja gö­ra an­sö­kan om för­skotts­be­tal­ning.

Be­tal­nings­an­sö­kan in­ne­hål­ler tre fli­kar: Ba­s­upp­gif­ter, Kost­na­der och fi­nan­si­e­ring samt Un­der­teck­ning och in­läm­ning. Fyll om­sorgs­fullt i fli­ken Ba­s­upp­gif­ter.

I fäl­tet Sö­kan­de kan du an­vän­da knap­pen Re­di­ge­ra för att änd­ra sö­kan­dens www-ad­ress och kon­to­num­mer.

En syn­ner­li­gen vik­tig upp­gift i an­sö­kan om ut­be­tal­ning är kon­to­num­ret, dit för­skotts­be­tal­ning­en styrs.

I ru­tan Kon­to­num­mer finns oli­ka al­ter­na­tiv som vi­sar sig när du klick­ar på pi­len. Om ett kon­to­num­mer re­dan ti­di­ga­re har spa­rats för sö­kan­den syns det un­der ru­bri­ken Spa­ra­de. Klicka med mu­sen på det öns­ka­de kon­to­num­ret, så lyfts ditt val in i ru­tan.

Om ing­et kon­to­num­mer har spa­rats i sys­te­met el­ler om du vill spa­ra ett an­nat kon­to­num­mer så välj Lägg till nytt kon­to­num­mer. Ef­ter va­let ser du i ru­tan Kon­to­num­mer tex­ten Lägg till nytt kon­to­num­mer och bred­vid den ru­tan Nytt kon­to­num­mer. Där ska du skri­va in öns­kat kon­to­num­mer i IBAN-form. När du har skri­vit in kon­to­num­ret an­ger sys­te­met au­to­ma­tiskt BIC-ko­den ut­gå­en­de från kon­to­num­ret.

Som an­svars­per­son för be­tal­nings­an­sö­kan syns au­to­ma­tiskt den som är in­log­gad i sys­te­met. An­svars­per­so­nen kan du byta med hjälp av knap­pen Lägg till an­svars­per­son el­ler läg­ga till med hjälp av en rull­gar­dins­me­ny. Ovan­för knap­pen Lägg till an­svars­per­son öpp­nas en ruta med tex­ten Skriv per­son­be­teck­ning. Skriv an­svars­per­so­nens per­son­be­teck­ning i ru­tan, då ak­ti­ve­ras knap­pen Sök. Klicka på knap­pen, så le­tar sys­te­met fram Be­folk­nings­re­gis­ter­cen­tra­lens upp­gif­ter om den nya an­svars­per­so­nen och för in dem i an­sö­kan.

Ange Un­der­teck­na­re som an­svars­per­so­nens/per­so­ner­nas roll. Klicka på kryss­ru­tan fram­för ord­et Un­der­teck­na­re så att den bock­as för. Det gör att an­svars­per­so­nen blir den som un­der­teck­nar an­sö­kan, och han el­ler hon ska ha rät­tig­he­ter som Hyr­rä-Sö­kan­de i tjäns­ten Kat­so.

Där­näst ska du fyl­la i nam­net på den som ger tilläggs­upp­gif­ter om be­tal­nings­an­sö­kan samt hans el­ler hen­nes te­le­fon­num­mer och e-post­ad­ress.

I fäl­tet Bok­fö­ring skri­ver du vem som är pro­jek­tets bok­fö­ra­re och var bok­fö­ring­en för­va­ras. I ru­tan Tilläggs­upp­gif­ter kan du skri­va an­nan in­for­ma­tion om bok­fö­ring­en.

I punk­ten Bi­la­gor bi­fo­gar du till be­tal­nings­an­sö­kan de bi­la­gor som be­hövs. För det an­vän­der du knap­pen Lägg till bi­la­ga.

På fli­ken Kost­na­der och fi­nan­si­e­ring ska du i ru­tan För­skotts­be­lopp ange stor­le­ken på det (för­skotts)un­der­stöd som du an­sö­ker om att NTM-cen­tra­len ska be­ta­la. För­skot­tet kan vara högst 20 % av det be­vil­ja­de stö­det el­ler högst 100 000 euro. I ru­tan Mo­ti­ve­ring­ar för an­sö­kan om för­skott mo­ti­ve­rar du be­ho­vet av för­skott.

När du om­sorgs­fullt har fyllt i alla punk­ter kan den/de som har rätt att un­der­teck­na an­sö­kan un­der­teck­na an­sö­kan om för­skotts­be­tal­ning på fli­ken Un­der­teck­ning och in­läm­ning. På fli­ken Ba­s­upp­gif­ter finns det en Un­der­teck­na­re-mar­ke­ring (bock) för de här per­so­ner­na. När alla un­der­teck­na­re har un­der­teck­nat an­sö­kan ak­ti­ve­ras knap­pen Skicka an­sö­kan. Klicka på den med mu­sen, så skick­as an­sö­kan till NTM-cen­tra­len för att be­hand­las. Se an­vis­nings­av­snit­tet Un­der­teck­ning och in­läm­ning.

HYR­RÄ-AN­VIS­NING­ARUt­veck­lings­pro­jekt27.3.2015