UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER

Uppdaterad 9.1.2017

Upp­följ­nings­upp­gif­ter skick­as om föl­jan­de stöd­typ­er:
•    Ut­veck­lings­pro­jekt
•    Fö­re­tags­stöd

För att skicka upp­följ­nings­upp­gif­ter be­hö­ver kun­den Kat­so -au­ten­ti­se­ring:
•    Hyr­rä-sö­kan­de el­ler
•    Hyr­rä-as­si­stent

Upp­gif­ter­na skick­as om de pro­jekt som har fått ett bi­fal­lan­de stöd­be­slut. Du hit­tar ditt pro­jekt ge­nom att log­ga in i Hyr­rä och högst upp till väns­ter på fram­si­dan väl­ja Pro­jek­ten. Öpp­na se­dan det pro­jekt på vil­ket du tän­ker mata in upp­följ­nings­upp­gif­ter.

Sta­tus för stö­dan­sö­kan syns in punk­ten An­sök­ning­ens sta­tus. Via Stöd­be­slut kom­mer du in på pro­jek­tet.

Med knap­pen Stöd­be­slut öpp­nas en pro­jektvy där knap­pen Upp­följ­nings­upp­gif­ter finns med. Tryck på Upp­följ­nings­upp­gif­ter, så öpp­nas ett av­snitt för att skicka in upp­följ­nings­upp­gif­ter om det be­rör­da pro­jek­tet.

Utvecklingsprojekt

An­mäl upp­gif­ter­na om var­je rap­por­te­rings­pe­ri­od (år) på sin egen flik.

När upp­gif­ter­na är ifyll­da ska de spa­ras med knap­pen Spa­ra. Det se­nas­te da­tu­met då nå­got spa­rats för­blir syn­ligt.

Spa­ran­det av föl­jan­de års upp­följ­nings­upp­gif­ter in­leds ge­nom att med +-teck­net ska­pa en ny flik för den nya rap­por­te­rings­pe­ri­o­den.

För re­spek­ti­ve in­di­ka­tor syns nu i ko­lum­nen De fö­re­gå­en­de årens ut­fall sam­man­lagt ett tal som är sum­man av de fö­re­gå­en­de årens in­di­ka­tor. Den här sum­man är den sam­man­lag­da sum­man av myn­dig­he­tens god­kän­da upp­gift från de fö­re­gå­en­de åren.

Företagsstöd

När upp­gif­ter­na är ifyll­da ska de spa­ras med knap­pen Spa­ra. Det se­nas­te da­tu­met då nå­got spa­rats för­blir syn­ligt.

Upp­följ­nings­upp­gif­ter­na kon­trol­le­ras och god­känns av myn­dig­he­ten

Upp­följ­nings­upp­gif­ter­na kon­trol­le­ras vid NTM-cen­tra­len el­ler i Le­a­der­grup­pen be­ro­en­de på vil­ken­de­ra som har fi­nan­si­e­rat pro­jek­tet.

När upp­följ­nings­upp­gif­ter­na har skick­ats till Hyr­rä tar NTM-cen­tra­len el­ler Le­a­der­grup­pen upp­gif­ter­na för kon­troll.

Ef­ter det kan kun­den inte änd­ra upp­gif­ter­na på den lås­ta fli­ken om inte NTM-cen­tra­len el­ler Le­a­der­grup­pen öpp­nar den på nytt för re­di­ge­ring. När upp­gif­ter­na är un­der be­hand­ling vid NTM-cen­tra­len el­ler i Le­a­der­grup­pen el­ler när de re­dan är fär­digt god­kän­da ser kun­den med­de­lan­det: Upp­följ­nings­upp­gif­ter­na un­der be­hand­ling, upp­gif­ter­na kan inte re­di­ge­ras.

De slut­li­ga upp­gif­ter­na som NTM-cen­tra­len el­ler Le­a­der­grup­pen har god­känt syns i ko­lum­nen God­kän­da ut­fall­s­upp­gif­ter (myn­dig­he­ten fyl­ler i). I fäl­tet Tilläggs­upp­gif­ter (myn­dig­he­ten fyl­ler i) an­teck­nar NTM-cen­tra­len el­ler Le­a­der­grup­pen mo­ti­ve­ring­ar­na för att änd­ra upp­gif­ter­na.

Ändring av uppföljningsuppgifterna

NTM-cen­tra­len el­ler Le­a­der­grup­pen kan be kun­den re­di­ge­ra re­dan in­läm­na­de upp­gif­ter, var­vid si­dan öpp­nas för re­di­ge­ring och kun­den för in de be­höv­li­ga upp­gif­ter­na i Hyr­rä.

NTM-cen­tra­len el­ler Le­a­der­grup­pen kan ock­så på egen hand änd­ra upp­gif­ter som kun­den skick­at in, ef­ter att sa­ken först har dis­ku­te­rats med kun­den.

HYR­RÄ-AN­VIS­NING­ARUt­veck­lings­pro­jekt27.3.2015