SUOMI.FI-FULLMAKT

Uppdaterad 13.5.2020

Suo­mi.fi-full­makt an­vänds av fö­re­tag som är in­för­da i han­dels­re­gist­ret och i Fö­re­tags- och or­ga­ni­sa­tions­da­ta­sys­te­met FODS. Ock­så för­e­ning­ar som är in­för­da i för­e­nings­re­gist­ret an­vän­der Suo­mi.fi-full­makt. Ett vill­kor är än­då att namn­teck­nings­re­geln möj­lig­gör att en per­son en­sam re­pre­sen­te­rar fö­re­ta­get el­ler för­e­ning­en och att upp­gif­ter om per­so­nen har an­mälts till re­gist­ret. I an­nat fall sköts be­hö­rig­he­ten att ut­rät­ta ären­den för or­ga­ni­sa­tio­nens räk­ning fort­fa­ran­de i Kat­so-tjäns­ten.

En per­son som har be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt en­ligt han­dels­re­gist­ret el­ler FODS får ut­rät­ta ären­den i fö­re­ta­gets namn i e-tjäns­ten Hyr­rä. Om en per­son med be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt vill ge and­ra en full­makt att ut­rät­ta ären­den för fö­re­ta­gets räk­ning, mås­te han el­ler hon gö­ra det i tjäns­ten Suo­mi.fi-full­mak­ter. Kon­trol­le­ra allt­så att upp­gif­ter­na om ditt fö­re­tag i han­dels­re­gi­st­ret (www.prh.fi) el­ler FODS (ti­e­to­pal­velu.ytj.fi) är kor­rek­ta: när din rätt att teck­na fö­re­ta­gets namn är in­förd i re­gist­ret kan du di­rekt ut­rät­ta ären­den i Hyr­rä för din or­ga­ni­sa­tions räk­ning.

Att ge en person fullmakt i Suomi.fi-fullmakt

1. Gå till ad­res­sen suo­mi.fi, välj språ­ket svens­ka och välj Full­mak­ter i me­ny­rad­en upp­till. Iden­ti­fi­e­ra dig se­dan. Du kan ock­så iden­ti­fi­e­ra dig först och se­dan väl­ja Full­mak­ter.

2. Klicka på Ut­rät­ta ären­den för ett fö­re­tag. Välj det fö­re­tag som du vill ut­rät­ta ären­den för. Klicka se­dan på Be­kräf­ta och fort­sätt till tjäns­ten. Om fö­re­ta­get inte finns med på lis­tan har du inte be­vil­jats så­dan be­hö­rig­het i han­dels­re­gist­ret el­ler FODS som gäl­ler fö­re­ta­get.

3. Välj Ge full­makt

4. Välj typ av full­makt: ären­de­full­makt el­ler full­makts­rätt. Med ären­de­full­makt ger du en an­nan per­son rätt att ut­rät­ta ären­den för ditt fö­re­tags räk­ning. Ge full­makts­rätt om du vill att den som du ge full­makt ska kun­na ge full­makt åt fler per­so­ner att ut­rät­ta ären­den för ditt fö­re­tags räk­ning.

5. Ange upp­gif­ter (namn och per­son­be­teck­ning) om den per­son som du ger full­makt till.

6. Välj kund­ka­te­go­rin Lands­bygds­stöd och -för­må­ner. Välj som full­maktskod an­ting­en Sö­ka stöd och er­sätt­ning­ar för lands­byg­den och fis­ke­ri­nä­ring­en (ger rätt att fyl­la i, un­der­teck­na och skicka in an­sö­kan i Hyr­rä), Be­re­da an­sök­ning­ar om stöd och er­sätt­ning­ar för lands­byg­den och fis­ke­ri­nä­ring­en (ger rätt att fyl­la i an­sö­kan) el­ler Lä­sa upp­gif­ter om stöd och er­sätt­ning­ar för lands­byg­den och fis­ke­ri­nä­ring­en (ger rätt att blädd­ra bland an­sök­ning­ar i Hyr­rä).

7. Be­stäm full­mak­tens gil­tig­hets­tid. En full­makt är som stan­dard i kraft i fem år, men du kan vid be­hov be­stäm­ma en kor­ta­re el­ler läng­re gil­tig­hets­tid.

8. Kon­trol­le­ra upp­gif­ter­na i full­mak­ten och be­kräf­ta full­mak­ten ge­nom att klicka på Be­kräf­ta.

Suomi.fi-fullmaktskoderna i Hyrrä:

Kund­ka­te­go­ri: Lands­bygds­stöd och -för­må­ner

FöretagsFinland-telefontjänsten hjälper i problemsituationer

Fö­re­tags­Fin­land-te­le­fon­tjäns­ten ger råd till nya och eta­ble­ra­de fö­re­tag i oli­ka si­tu­a­tio­ner:

Telefontjänst

0295 020 501 (lna/msa)

Var­da­gar kl. 9.00–16.15

Av­vi­kan­de be­tjä­nings­ti­der och mer in­for­ma­tion om sam­tals­av­gif­ter

Tjänstebegära

Du kan skicka din frå­ga med en el­ekt­ro­nisk blan­kett. Vi be­sva­rar din frå­ga i ge­nom­snitt inom två ar­bets­da­gar.

Kon­tak­ta fö­re­tags­råd­giv­ning­en

Chatt på finska

Var­da­gar kl. 9.00–16.00

Fö­re­tags­Fin­land-te­le­fon­tjäns­tens chatt för nya fö­re­ta­ga­re finns på föl­jan­de si­dor:

HYR­RÄ-AN­VIS­NING­ARUt­veck­lings­pro­jekt27.3.2015