KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Muokattu 13.1.2020

Ker­ro, onko si­nul­le myön­net­ty vähä­mer­ki­tyk­sis­tä (de mi­ni­mis) tu­kea. Jos vas­taat Kyl­lä, au­ke­aa laa­tik­ko, jo­hon voit syöt­tää tie­dot ai­em­min myön­ne­tyis­tä tuis­ta. Li­sää-pai­nik­kees­ta saat li­sää ri­ve­jä. Ar­von­lisä­vero si­säl­tyy hank­keen kus­tan­nus­ar­vi­oon  -kent­tä on pa­kol­li­nen. Va­lin­nal­la mää­ri­tel­lään ar­von­lisä­vero­koh­te­lu            hank­kees­sa.

Il­moi­ta yri­tyk­sel­le mah­dol­li­ses­ti ku­lu­van ja kah­den edel­li­sen vero­vuo­den ai­ka­na myön­ne­tyt de mi­ni­mis -tuet (vähä­mer­ki­tyk­si­nen tuki). Tuen mää­rä il­moi­te­taan eu­roi­na. De mi­ni­mis -tu­kea ovat vain ne tuet, joi­den tuki­pää­tök­sis­sä on il­moi­tet­tu tuen ole­van de mi­ni­mis -tu­kea.

De mi­ni­mis -tu­kea voi­daan myön­tää yri­tyk­sel­le enin­tään 200 000 eu­roa kol­men vero­vuo­den ai­ka­na.

Jos muu yri­tys omis­taa tu­kea ha­ke­vas­ta yri­tyk­ses­tä yli nel­jäs­osan tai tu­kea ha­ke­va yri­tys omis­taa mui­ta yri­tyk­siä, il­moi­ta myös näi­den si­dos­y­ri­tys­ten saa­mat de mi­ni­mis -tuet.

Il­moi­ta kus­tan­nuk­set lman ar­von­lisä­ve­roa. Mi­kä­li yri­tys ei kui­ten­kaan saa ar­von­lisä­vero­vä­hen­nys­tä (toi­mii toi­mi­a­lal­la, joka ei ole ar­von­lisä­ve­ro­tuk­sen pii­ris­sä), vero voi­daan si­säl­lyt­tää kus­tan­nus­ar­vi­on lu­kui­hin.

Jos hank­keel­la on tar­koi­tus hank­kia käy­tet­ty­jä ko­nei­ta ja/tai lait­tei­ta, il­moi­ta myös se.

Kustannukset

Kus­tan­nus ja ra­hoi­tus -väli­leh­del­lä ker­rot hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si ha­et­ta­vat kus­tan­nuk­set ja ra­hoi­tuk­set kus­tan­nus- ja ra­hoi­tus­la­jeit­tain. Il­man näi­tä tie­to­ja ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta. Tämä si­vun nä­ky­mä vaih­te­lee sen mu­kaan, min­kä tyyp­pis­tä tu­kea olet ha­ke­mas­sa.

Hankkeen kustannusarvio

Täy­tä kus­tan­nus­la­jit­te­lu­e­rit­te­lyn mu­kai­ses­ti hank­keen kus­tan­nus­ar­vio. Har­maa­poh­jai­set laa­ti­kot si­säl­tä­vät las­ken­ta­kaa­vo­ja, joi­ta käyt­tä­jä ei pys­ty muut­ta­maan.

YRITYKSEN INVESTOINTITUKI
Tukikelpoiset investoinnit
Rakennuksen hankinta

Yri­tyk­sen in­ves­toin­ti­tu­kea voi­daan myön­tää ra­ken­nuk­sen han­kin­taan. Ra­ken­nuk­sen han­kin­nan yh­tey­des­sä myös maa­poh­jan hank­ki­mi­nen on tuki­kel­poi­nen kus­tan­nus sil­tä osin kuin maan osuus ei yli­tä kym­men­tä pro­sent­tia koko kiin­teis­tön han­kin­nan kus­tan­nuk­ses­ta.

Tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set:

Rakentaminen

Tu­kea voi­daan myön­tää ra­ken­nuk­sen, ra­ken­teen tai ra­ken­nel­man ra­ken­ta­mi­seen, laa­jen­ta­mi­seen tai kor­jaa­mi­seen.

Mer­kit­se ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nus­ar­vi­o­koh­taan koko­nais­kus­tan­nuk­set. Jos kus­tan­nuk­set si­säl­tä­vät usei­ta ra­ken­nuk­sia, nii­den tie­dot ja kus­tan­nuk­set on eri­tel­tä­vä liit­tees­sä.

Ra­ken­ta­mi­sen hy­väk­syt­tä­viä kus­tan­nuk­sia ovat:
1) ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set
2) ra­ken­nuk­seen kiin­te­äs­ti kuu­lu­via va­rus­tei­ta, ko­nei­ta ja lait­tei­ta kos­ke­vat kus­tan­nuk­set
3) suun­nit­te­lus­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set sil­tä osin kuin ne ei­vät yli­tä kym­men­tä pro­sent­tia ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sis­ta.

Edel­lä mai­ni­tut hy­väk­syt­tä­vät kus­tan­nuk­set kos­ke­vat myös ra­ken­net­ta ja ra­ken­nel­maa.

Koneet, laitteet, muu käyttöomaisuus sekä aineettomat investoinnit

Tu­kea voi­daan myön­tää ko­nei­den, lait­tei­den ja muun ir­tai­men käyt­tö­o­mai­suu­den han­kin­taan. Muun käyt­tö­o­mai­suus­in­ves­toin­nin yh­tey­des­sä voi­daan tu­kea myön­tää myös tar­vit­ta­vis­ta säh­kö-, läm­pö-, vesi-, vie­mä­ri- sekä tie­to­lii­ken­ne­liit­ty­mis­tä ai­heu­tu­viin kus­tan­nuk­siin.

Jos haet tu­kea käy­tet­ty­jen ko­nei­den han­kin­taan, tu­lee si­nun tuki­ha­ke­muk­ses­sa tai eril­li­sel­lä liit­teel­lä esit­tää pe­rus­te­lut, jois­ta käy ilmi:
1) mik­si ko­net­ta tai lai­tet­ta ei ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta hank­kia uu­te­na;
2) että kor­vaa­vaa pal­ve­lua ei ole koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin paik­ka­kun­nal­ta saa­ta­vis­sa;
3) että han­kit­ta­va kone tai lai­te so­vel­tuu tek­ni­sil­tä omi­nai­suuk­sil­taan suun­ni­tel­tuun käyt­töön tai se voi­daan koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin muut­taa ai­ot­tuun käyt­tö­tar­koi­tuk­seen so­pi­vak­si;
4) että käy­te­tyn ko­neen tai lait­teen han­kin­ta pa­ran­taa in­ves­toin­nin koko­nais­ta­lou­del­li­suut­ta, kun ote­taan huo­mi­oon han­kin­nan hin­ta, käyt­tö­ikä ja käy­tön­ai­kai­set kus­tan­nuk­set;
5) että käy­tet­ty kone tai lai­te on han­kin­ta­hin­nal­taan edul­li­sem­pi kuin vas­taa­va uusi ja
6) että han­kit­ta­van ko­neen tai lait­teen käyt­tö­ikää on jäl­jel­lä vä­hin­tään kol­me vuot­ta.

Ai­neet­to­mia in­ves­toin­te­ja ovat esim. pa­ten­tit, val­mis­tus­oi­keu­det ja ta­va­ra­mer­kit.

Kustannusten kohtuullisuus

Tuen myön­tä­mi­sen ja mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että kus­tan­nuk­sia voi­daan pi­tää koh­tuul­li­si­na. Kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suut­ta tar­kas­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti tu­kea myön­net­tä­es­sä.

ELY-kes­kus ar­vi­oi ra­ken­ta­mis­kus­tan­nus­ten sekä ke­hit­tä­mis- ja kon­sult­ti­pal­ve­lui­den kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suu­den käyt­tä­en niin sa­not­tu­ja vii­te­kus­tan­nuk­sia. Tä­män vuok­si on tär­ke­ää, että eten­kin ra­ken­ta­mi­sen suun­ni­tel­mat, ra­ken­nus­se­los­tuk­set ja kus­tan­nus­ar­vi­ot ovat riit­tä­vän tark­ko­ja. Vii­te­kus­tan­nuk­sil­la tar­koi­te­taan sel­lai­sia ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­via yh­te­näi­siä kus­tan­nuk­sia, joi­ta yri­tyk­set ja vi­ran­o­mai­set ky­sei­sel­lä toi­mi­a­lal­la pää­a­si­as­sa käyt­tä­vät ar­vi­oi­des­saan toi­men­pi­tei­den kus­tan­nuk­sia.

Kone- ja lai­te­han­kin­nois­sa ja vas­taa­vis­sa, jos­sa vii­te­kus­tan­nuk­sia ei voi­da käyt­tää, toi­mi­ta yli 2500 eu­ron han­kin­nois­ta sel­vi­tys nii­den hin­ta­ta­sos­ta. Se voi olla sel­vi­tys ta­van­o­mai­ses­ta hin­ta­ta­sos­ta, riit­tä­vä mää­rä tar­jouk­sia tai muu sel­vi­tys, jon­ka pe­rus­teel­la tuen myön­tä­jä voi ar­vi­oi­da kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suut­ta. Hin­ta­ta­soa voit sel­vit­tää esi­mer­kik­si ky­se­le­mäl­lä liik­keis­tä tai käyt­tä­mäl­lä in­ter­ne­tis­tä löy­ty­viä hin­ta­tie­to­ja.

Investointituen määrä

Il­man tie­yh­teyt­tä ole­vil­la saa­ril­la ko­ro­tet­tu tuki II ja III tuki­a­lu­eil­la myön­ne­tään niin sa­not­tua de mi­ni­mis -tu­ke­na. Muil­ta osin in­ves­toin­ti­tuet ei­vät ole de mi­ni­mis -tu­kia.

In­ves­toin­ti­tuen enim­mäis­mää­rä vaih­te­lee kan­sal­lis­ten tuki­vyö­hyk­kei­den ja tuki­koh­teen mu­kaan. In­ves­toin­ti­tu­kea voi­daan myön­tää enin­tään seu­raa­van tau­lu­kon mu­kai­nen pro­sent­ti­o­suus in­ves­toin­nin hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta. Näi­hin pro­sent­ti­o­suuk­siin las­ke­taan mu­kaan muu jul­ki­nen tuki tai muu­hun jul­ki­seen ra­hoi­tuk­seen si­säl­ty­vä tuki (esi­mer­kik­si Finn­ve­ran lai­noi­hin tai ta­kauk­siin si­säl­ty­vä tuki) sekä pai­kal­lis­ten Le­a­der-ryh­mien kaut­ta ha­et­ta­vis­sa tuis­sa Le­a­der-ryh­män mah­dol­li­ses­ti myön­tä­mä kun­ta­raha.

In­ves­toin­ti­tu­kea ei myön­ne­tä, jos tuen mää­rä alit­tai­si 2 000 eu­roa.

INVESTOINNIN TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS

To­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­muk­seen voi­daan myön­tää tu­kea ensi­as­teen ja­los­tus­y­ri­tyk­sil­le 40 % ja muil­le 50 % hy­väk­sy­tyis­tä kus­tan­nuk­sis­ta. Tu­kea ei myön­ne­tä, jos tuen mää­rä alit­tai­si 1 500 eu­roa.

Hankkeen rahoitus

Täy­tä ra­hoi­tus­la­jit­te­lu­e­rit­te­lyn mu­kai­ses­ti tie­dot, mi­ten hank­keen kus­tan­nuk­set on tar­koi­tus ra­hoit­taa. Kus­tan­nus­ar­vio ja ra­hoi­tuk­set yh­teen­sä -sum­mien pi­tää olla yhtä suu­ret. Har­maa­poh­jai­set laa­ti­kot si­säl­tä­vät las­ken­ta­kaa­vo­ja, joi­ta käyt­tä­jä ei pys­ty muut­ta­maan.

Koh­das­sa Muu jul­ki­nen ra­hoi­tus il­moi­te­taan, Ha­e­taan­ko toi­men­pi­tee­seen muu­ta jul­kis­ta­ra­hoi­tus­ta ja/tai Onko toi­men­pide saa­nut muu­ta jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta. Jos aiot ha­kea tai olet saa­nut muu­ta jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta, klik­kaa va­lin­ta­laa­tik­koon täp­pä, jol­loin ala­puo­lel­le il­mes­tyy laa­tik­ko, jos­sa eri­tel­lään muun jul­ki­sen ra­hoi­tuk­sen tie­dot.

Tal­len­na tie­dot lo­mak­keen va­sem­mas­ta ylä­reu­nas­ta Tal­len­na-pai­nik­kees­ta. Jos ha­lu­at jat­kaa ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä seu­raa­val­la väli­leh­del­lä, va­lit­se Seu­raa­va. Täl­löin lo­mak­keen tie­dot tal­len­tu­vat ja täy­tet­tä­väk­si au­ke­aa Ta­voit­teet-väli­leh­ti.

HYR­RÄ-OHJEYri­tys­tuki28.4.2015