TAVOITTEET

Muokattu 13.1.2020

Liikevaihto, taseen loppusumma ja työntekijöiden määrä

Il­moi­ta lii­ke­vaih­to ja ta­seen lop­pu­sum­ma kah­den edel­li­sen vuo­den tu­los­las­kel­mas­ta ja ar­vi­ot ku­lu­val­ta ja kah­del­ta tu­le­val­ta tili­kau­del­ta.

Yri­tyk­sen työn­te­ki­jöi­den mää­rä las­ke­taan koko­ai­kai­si­na työ­paik­koi­na. Koko­ai­kai­nen työ­paik­ka vas­taa yhtä hen­ki­lö­työ­vuot­ta ja se voi koos­tua yh­den tai use­am­man hen­ki­lön työ­suh­teis­ta.

Yri­tys­ko­koa mää­ri­tet­tä­es­sä työn­te­ki­jöi­nä ote­taan huo­mi­oon ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­loa edel­tä­nee­nä tili­kau­te­na yri­tyk­ses­sä va­ki­tui­ses­ti tai mää­rä­ai­kai­ses­ti työs­ken­nel­leet työn­te­ki­jät. Työn­te­ki­jöi­hin ei lu­e­ta oppi­so­pi­muk­sen tai muun am­ma­til­li­seen opis­ke­luun kuu­lu­van har­joit­te­lun pe­rus­teel­la työs­ken­te­le­viä hen­ki­löi­tä.

Yri­tyk­sen työn­te­ki­jöi­hin lu­e­taan myös yri­tyk­sen joh­ta­mi­seen osal­lis­tu­va omis­ta­ja sekä yri­tyk­ses­sä sään­nöl­li­ses­ti työs­ken­te­le­vä muu yh­ti­ö­kump­pa­ni, joka saa yri­tyk­sel­tä raha­mää­räi­siä etu­ja.

Aloit­ta­van yri­tyk­sen läh­tö­ti­lan­teek­si mer­ki­tään aina 0.

Tavoitetasot/tavoitteet

Ta­voit­teet-väli­leh­del­lä koh­das­sa Ta­voi­te(taso) esi­te­tään yri­tyk­sen ta­voi­te­tila eli ar­vio yri­tyk­sen koko työn­te­ki­jä­mää­räs­tä, lii­ke­vaih­dos­ta ja muis­ta tie­dois­ta hank­keen to­teu­tu­mi­sen jäl­keen. Vi­ran­o­mai­nen las­kee ta­voit­tee­na ole­vat työ­pai­kat ja muut vä­hen­tä­mäl­lä ta­voi­te­ti­lan tie­dois­ta läh­tö­ti­lan­teen tie­dot.

Kun ha­lu­at tal­len­taa täyt­tä­mä­si tie­dot, va­lit­se lo­mak­keen va­sem­mas­ta ylä­reu­nas­ta Tal­len­na. Jos ha­lu­at jat­kaa ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä, va­lit­se Seu­raa­va. Täl­löin lo­mak­keen tie­dot tal­len­tu­vat ja täy­tet­tä­väk­si au­ke­aa Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­ti.

Ta­voi­te­tie­to­jen to­teu­tu­mis­ta tul­laan ky­sy­mään ha­ki­jal­ta myö­hem­min hank­keen ai­ka­na ja sen pää­tyt­tyä.

HYR­RÄ-OHJEYri­tys­tuki28.4.2015