TIETOA MAKSAMISESTA

Muokattu 13.1.2020

Mak­sun ha­ke­mi­nen

Mak­sua ha­e­taan ensi­si­jai­ses­ti Ruo­ka­vi­ras­ton yllä­pi­tä­mäs­sä Hyr­rä-verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Mak­sua voi­daan myös ha­kea kir­jal­li­ses­ti Ruo­ka­vi­ras­ton vah­vis­ta­mal­la lo­mak­keel­la nro 3315A (ks. Yri­tys­tu­kien lo­mak­keet). Kir­jal­li­nen mak­su­ha­ke­mus toi­mi­te­taan tuen myön­tä­neel­le elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sel­le.

Mak­su­ha­ke­muk­ses­sa on an­net­ta­va sel­vi­tys toi­men­pi­teen to­teut­ta­mi­ses­ta ajal­ta, jol­ta mak­sua ha­e­taan. Li­säk­si mak­su­ha­ke­muk­seen on lii­tet­tä­vä tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tys­ten kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mät sel­vi­tyk­set ja ti­lin­pito­asia­kir­jat Ruo­ka­vi­ras­ton an­ta­man yri­tys­tu­kea kos­ke­van mak­su­mää­räyk­sen mu­kai­ses­ti.

Mak­sa­mi­sen haku­aika

Tu­et­ta­van toi­men­pi­teen vii­mei­sen erän mak­sa­mis­ta on ha­et­ta­va nel­jän kuu­kau­den ku­lu­es­sa toi­men­pi­teen to­teut­ta­mi­sel­le ase­te­tun mää­rä­ajan päät­ty­mi­ses­tä.

Tuki voi­daan mak­saa mää­rä­ajan jäl­keen teh­dys­tä ha­ke­muk­ses­ta, jos tuen saa­ja esit­tää pai­na­via syi­tä ha­ke­muk­sen vii­väs­ty­mi­seen, ha­ke­mus ei ole vii­väs­ty­nyt olen­nai­ses­ti, mak­sa­mi­sen ha­ke­mi­nen vii­väs­ty­nee­nä ei ole vai­kut­ta­nut toi­men­pi­teen to­teu­tuk­seen, vii­väs­ty­mi­nen ei vai­keu­ta maa­seu­tu­oh­jel­man to­teut­ta­mis­ta eikä mak­sa­mi­nen vai­ku­ta ha­ki­joi­den tasa­puo­li­seen koh­te­luun.

Tuen mak­su­erät

In­ves­toin­ti­tuki mak­se­taan enin­tään nel­jäs­sä eräs­sä.

Pe­rus­ta­mis­tuki mak­se­taan vä­hin­tään kah­des­sa ja enin­tään kol­mes­sa eräs­sä.

In­ves­toin­ti­tuen ja in­ves­toin­nin to­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­muk­sen tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­siä

Tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on tuen­saa­jal­le ai­heu­tu­neen me­non tosi­a­si­al­li­suus, lo­pul­li­suus ja to­den­net­ta­vuus sekä koh­den­tu­mi­nen tu­et­ta­vaan toi­men­pi­tee­seen. Tuen­saa­jan on esi­tet­tä­vä näi­tä edel­ly­tyk­siä kos­ke­vat asia­kir­jat ja sel­vi­tyk­set.

Toi­men­pi­teen to­teut­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­neis­ta kus­tan­nuk­sis­ta on esi­tet­tä­vä las­kut ja mak­sa­mi­sen to­dis­ta­vat tili­ot­teet tai mak­su­to­sit­teet. Kus­tan­nuk­sis­ta, jois­ta ei ole esit­tää las­kua, ku­ten pal­kois­ta, mak­su­jen tu­ek­si on esi­tet­tä­vä vas­taa­val­la ta­val­la to­dis­tus­voi­mai­set asia­kir­jat.

Meno on lo­pul­li­nen, jos tuen­saa­ja ei ole saa­nut eikä voi saa­da me­nos­ta tai sen pe­rus­teel­la alen­nus­ta, hy­vi­tys­tä tai pa­lau­tus­ta. Tu­kea ei mak­se­ta en­nen kuin meno on kir­jat­tu yri­tyk­sen kir­jan­pi­toon tai muis­tiin­pano­vel­vol­li­sen vero­vel­vol­li­sen osal­ta muis­tiin­pa­noi­hin.

Tuen vii­mei­sen erän mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että in­ves­toin­ti tai in­ves­toin­nin to­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­mus on ko­ko­naan to­teu­tet­tu.

Sil­tä osin kuin kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suut­ta ei ole sel­vi­tet­ty tuki­ha­ke­muk­ses­sa, tuen­saa­jan on lii­tet­tä­vä mak­su­ha­ke­muk­seen sel­vi­tys kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suu­des­ta.

Jos kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suus ei pe­rus­tu vii­te­kus­tan­nuk­siin, tuen­saa­jan on yli 2 500 eu­ron han­kin­nois­sa toi­mi­tet­ta­va sel­vi­tys ta­van­o­mai­ses­ta hin­ta­ta­sos­ta, riit­tä­vä mää­rä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia tar­jouk­sia tai muu sel­vi­tys, jon­ka pe­rus­teel­la kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suus voi­daan ar­vi­oi­da.

Mak­set­ta­va tuki in­ves­toin­tiin ja in­ves­toin­nin to­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­muk­seen

In­ves­toin­ti­tu­kea mak­se­taan enin­tään tuki­ta­soa ja myön­ne­tyn tuen mää­rää vas­taa­va osuus mak­su­ha­ke­muk­sen mu­kai­sis­ta hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta.

Ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­seen, laa­jen­ta­mi­seen tai kor­jaa­mi­seen myön­ne­tyn in­ves­toin­ti­tuen vii­mei­nen erä on vä­hin­tään 20 pro­sent­tia tuen koko­nais­mää­räs­tä.

Jos mak­su­ha­ke­muk­seen on si­säl­ly­tet­ty tuki­kel­vot­to­mia kus­tan­nuk­sia, vä­hen­ne­tään nämä mak­su­ha­ke­muk­ses­sa esi­te­tyis­tä kus­tan­nuk­sis­ta mak­set­ta­van tuen mää­rää vah­vis­tet­ta­es­sa.

Jos mak­su­ha­ke­muk­ses­sa mak­set­ta­vak­si ha­e­tun tuen mää­rä on yli 10 % suu­rem­pi kuin kus­tan­nus­ten tuki­kel­poi­suu­den tar­kas­te­lun jäl­keen vah­vis­tet­tu tuen mää­rä, mak­set­ta­van tuen mää­rää vä­hen­ne­tään li­säk­si ko­mis­si­on ase­tuk­sen (EU) N:o 809/2014 63 ar­tik­lan mu­kai­ses­ti. Vä­hen­nys­tä ei so­vel­le­ta, jos tuki­kel­vot­to­mien me­no­jen il­moit­ta­mi­nen ei ole tuen­saa­jan syy­tä.

Tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että tuen­saa­ja on nou­dat­ta­nut tuki­pää­tök­ses­sä esi­tet­ty­jä tuen eh­to­ja.

Mak­set­ta­va tuki yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen

Pe­rus­ta­mis­tuki mak­se­taan hy­väk­sy­tyn toi­men­pide­suun­ni­tel­man to­teut­ta­mi­sen pe­rus­teel­la.

Pe­rus­ta­mis­tuen en­sim­mäi­nen erä voi­daan mak­saa, kun toi­men­pide­suun­ni­tel­ma on hy­väk­syt­ty tuki­pää­tök­sel­lä ja yri­tys on pe­rus­tet­tu ja mer­kit­ty voi­mas­sa ole­vien sään­nös­ten mu­kai­ses­ti kaup­pa­re­kis­te­riin, ar­von­lisä­vero­vel­vol­lis­ten re­kis­te­riin ja en­nak­ko­pe­rin­tä­re­kis­te­riin.

Pe­rus­ta­mis­tuen toi­nen erä, ell­ei ky­sees­sä ole vii­mei­nen mak­su­erä, voi­daan mak­saa, kun vä­hin­tään puo­let toi­men­pide­suun­ni­tel­man mu­kai­sis­ta tuki­pää­tök­sel­lä hy­väk­sy­tyis­tä toi­men­pi­teis­tä on to­teu­tet­tu.

Pe­rus­ta­mis­tuen vii­mei­nen erä voi­daan mak­saa, kun hy­väk­sy­tyt toi­men­pide­suun­ni­tel­man mu­kai­set toi­men­pi­teet on ko­ko­nai­suu­des­saan to­teu­tet­tu.

Tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että tuen­saa­ja on nou­dat­ta­nut tuki­pää­tök­ses­sä esi­tet­ty­jä tuen eh­to­ja.

HYR­RÄ-OHJEYri­tys­tuki28.4.2015