MAKSUHAKEMUKSEN TEKEMINEN

Muokattu 13.1.2020

Voit ha­kea mak­sua eli teh­dä mak­su­ha­ke­muk­sen, kun ELY-kes­kus on teh­nyt hank­keel­le myön­tei­sen tuki­pää­tök­sen. Säh­köi­nen mak­su­ha­ke­mus tu­lee vi­reil­le, kun se on alle­kir­joi­tet­tu Hyr­rä-jär­jes­tel­mäs­sä eli jä­tet­ty tuen myön­tä­neel­le vi­ran­o­mai­sel­le.

En­nen mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mis­tä lue huo­lel­la hank­keen voi­mas­sa ole­va tuki­pää­tös sekä tuki­pää­tök­ses­tä mak­sun eh­dot koh­das­ta Tuen mak­sa­mi­nen. Mak­su­ha­ke­muk­seen on lii­tet­tä­vä mak­sa­mi­sen kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mät sel­vi­tyk­set ja ti­lin­pito­asia­kir­jat lain 28/2014 ja Ruo­ka­vi­ras­ton mak­sun ha­ke­mis­ta kos­ke­van mää­räyk­sen (Ruo­ka­vi­ras­ton mää­räys ke­hit­tä­mis­han­ke­tuen, maa­seu­dun yri­tys­tuen ja toi­min­ta­ryh­män toi­min­ta­ra­han mak­sun ha­ke­mi­ses­ta Nro 53/15, Dnro: 1189/54/2015) ja hank­keen voi­mas­sa ole­van tuki­pää­tök­sen mu­kai­ses­ti.

ELY-kes­kus pyy­tää ha­ki­jaa tar­vit­ta­es­sa täy­den­tä­mään mak­su­hake­mus­ta. Puut­teel­li­nen ha­ke­mus tu­lee täy­den­tää vi­ran­o­mai­sen an­ta­mas­sa mää­rä­a­jas­sa. Muus­sa ta­pauk­ses­sa ha­ke­mus saa­te­taan hy­lä­tä puut­teel­lis­ten tie­to­jen vuok­si. Mää­rä­ajan päät­ty­mi­sen jäl­keen ELY-kes­kus te­kee asi­as­sa pää­tök­sen.

Maksuhakemuksen tekeminen

Mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­nen aloi­te­taan Hank­keet-osi­os­sa. Klik­kaa hii­rel­lä ha­lut­tua han­ket­ta, min­kä jäl­keen avau­tuu ha­ke­muk­sen tie­to­ik­ku­na. Tar­kis­ta vie­lä, että tuki­ha­ke­muk­sel­le on teh­ty tuki­pää­tös. Se jäl­keen avaa vii­mei­sin tuki­ha­ke­mus Tuki­pää­tös teh­ty – ri­vil­tä klik­kaa­mal­la sa­naa Avaa.

Hank­keel­le on pää­tök­sen­teon yh­tey­des­sä tul­lut uusi Pää­tös-väli­leh­ti, jol­la mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­nen aloi­te­taan.

Tar­kis­ta en­sin, että tuki­pää­tös on Hy­väk­syt­ty. Näet sen Pää­tös-laa­ti­kos­ta. Väli­leh­den ala­o­sas­sa on toi­min­not mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­sen aloit­ta­mi­sek­si. Va­lit­se en­sin mak­su­ha­ke­muk­sen tyyp­pi: Mak­su­erä tai Lop­pu­mak­su. Va­lin­ta­lis­ta au­ke­aa va­lin­ta­laa­ti­kon vie­räs­sä ole­vas­ta nuo­les­ta.

Lop­pu­mak­su va­li­taan sil­loin, kun ha­e­taan vii­meis­tä mak­sua hank­keel­le. En­sim­mäi­nen­kin mak­su voi olla Lop­pu­mak­su, jos han­ke on val­mis ja hank­keen kaik­ki kus­tan­nuk­set ovat jo syn­ty­neet en­sim­mäis­tä mak­sua ha­et­ta­es­sa. Muus­sa ta­pauk­ses­sa va­li­taan tyy­pik­si Mak­su­erä.

Kun mak­su­ha­ke­muk­sen tyyp­pi on va­lit­tu, ak­ti­voi­tuu pai­ni­ke Tee mak­su­ha­ke­mus. Tä­män jäl­keen avau­tu­va mak­su­ha­ke­mus si­säl­tää kol­me väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot, Kus­tan­nuk­set ja ra­hoi­tus sekä Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys.

Perustiedot-välilehti

Pe­rus­tie­dot-väli­leh­del­lä Mak­su­ha­ke­muk­sen tyyp­pi -koh­dan ala­puo­lel­la nä­kyy va­lit­se­ma­si mak­su­ha­ke­mus. Va­lin­nan vie­res­sä ovat laa­ti­kot, joi­ta klik­kaa­mal­la avau­tuu ka­len­te­ri­nä­ky­mä. Va­lit­se ka­len­te­ris­ta ne päi­vä­mää­rät, joi­den vä­lis­tä ajan­jak­soa mak­su­ha­ke­mus kos­kee.

Hakija ja yhteystiedot

Ha­ki­jan tie­dot tu­le­vat suo­raan YTJ:stä. Voit muo­ka­ta www-osoi­tet­ta Muok­kaa-pai­nik­kees­ta. Voit myös il­moit­taa Maa­seu­tu­hal­lin­nos­sa käy­tet­tä­vän osoit­teen koh­das­ta Omat tie­dot/pro­fii­li (kat­so Yleis­tä Hyr­rän käy­tös­tä). Tie­don tal­len­ta­mi­nen ta­pah­tuu Tal­len­na-pai­nik­kees­ta..

Tili­nu­me­ro-alas­veto­va­li­kos­ta il­moi­te­taan pank­ki­ti­lin nu­me­ro,  jol­le mak­su suo­ri­te­taan. Jos olet jo ai­kai­sem­min tal­len­ta­nut tili­nu­me­ron jär­jes­tel­mään, se nä­kyy alas­veto­va­li­kos­sa. Jos et ole tal­len­ta­nut tili­nu­me­roa tai ha­lu­at tal­len­taa jär­jes­tel­mään uu­den tili­nu­me­ron, va­lit­se Li­sää uusi tili­nu­me­ro. Kir­joi­ta tili­nu­me­ro IBAN-muo­dos­sa (esim. FI12 3456 7890 1234 56) Uusi tili­nu­me­ro -kent­tään. Tili­nu­me­ron BIC-koo­din jär­jes­tel­mä an­taa au­to­maat­ti­ses­ti.

Muis­ta tal­len­taa täy­den­tä­mä­si tie­dot Tal­len­na-pai­nik­kees­ta.

Vastuuhenkilö

Mak­su­ha­ke­muk­sen vas­tuu­hen­ki­lö­nä nä­kyy au­to­maat­ti­ses­ti hen­ki­lö, joka on kir­jau­tu­nut jär­jes­tel­mään.

Vas­tuu­hen­ki­lön voi vaih­taa/li­sä­tä Li­sää vas­tuu­hen­ki­lö he­tul­la -pai­nik­kees­ta tai alas­veto­va­li­kos­ta. Pai­nik­keen ylä­puo­lel­le avau­tuu laa­tik­ko, jos­sa lu­kee Syö­tä hen­ki­lö­tun­nus. Li­sää vas­tuu­hen­ki­lön hen­ki­lö­tun­nus laa­tik­koon, min­kä jäl­keen ak­ti­voi­tuu Hae-pai­ni­ke, jota klik­kaa­mal­la jär­jes­tel­mä ha­kee uu­den vas­tuu­hen­ki­lön tie­dot Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta.

Mää­ri­tä vas­tuu­hen­ki­lön roo­lik­si alle­kir­joit­ta­ja. Klik­kaa Alle­kir­joit­ta­jan edes­sä ole­vaa va­lin­ta­ruu­tua niin, että sii­hen il­mes­tyy täp­pä. Vas­tuu­hen­ki­lös­tä tu­lee näin ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja. Alle­kir­joit­ta­jal­la tu­lee olla Hyr­rä-ha­ki­ja-oi­keu­det, jot­ka voi ha­kea Kat­so-pal­ve­lus­sa.

Jos alle­kir­joit­ta­jia on use­am­pi, li­sä­tään hei­dät Li­sää toi­nen vas­tuu­hen­ki­lö -koh­taan. Myös heil­lä tu­lee olla Hyr­rä-ha­ki­ja-oi­keu­det.

Pu­he­lin­nu­me­ron ja säh­kö­pos­ti­o­soit­teen pää­set li­sää­mään/muok­kaa­maan va­lit­se­mal­la Muok­kaa. Klik­kauk­sen jäl­keen pai­ni­ke muut­tuu Tal­len­na-pai­nik­keek­si, jota klik­kaa­mal­la tie­dot tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään.

Huom! Ha­ke­muk­sel­la pi­tää olla säh­kö­pos­ti­o­soi­te, jon­ne lä­he­te­tään ha­ke­mus­ta kos­ke­vat tie­dot­teet.

Maksuhakemuksesta lisätietoja antavan henkilön tiedot

Täy­tä mak­su­ha­ke­muk­ses­ta lisä­tie­to­ja an­ta­van hen­ki­lön nimi, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te nii­tä var­ten va­rat­tui­hin teks­ti­kent­tiin.

Kirjanpito

Täy­tä kir­jan­pi­dos­ta vas­taa­van kir­jan­pi­tä­jän tie­dot sil­le va­rat­tui­hin teks­ti­kent­tiin.

Hankkeen toteuttaminen

Ker­ro hank­keen to­teu­tuk­ses­ta suh­tees­sa hank­keen tuki­pää­tök­ses­sä hy­väk­syt­tyyn suun­ni­tel­maan mak­su­ha­ke­muk­sen ajal­ta. Ku­vai­le, mitä osia tuki­pää­tök­sel­lä hy­väk­sy­tys­tä suun­ni­tel­mas­ta on to­teu­tet­tu ja mi­ten. Ku­vaus voi­daan an­taa tar­kem­mal­la ta­sol­la eril­li­sel­lä liit­teel­lä koh­das­sa Liit­teet.

Mi­kä­li tuen myön­tä­mi­sen jäl­keen ha­ki­jan toi­min­nas­sa, ta­lou­del­li­ses­sa tai muis­sa hank­keen to­teu­tuk­seen vai­kut­ta­vis­sa olo­suh­teis­sa on ta­pah­tu­nut muu­tok­sia, sel­vi­tä muu­tok­set täs­sä. Tar­vit­ta­es­sa voit sel­vit­tää muu­tok­set eril­li­sel­lä liit­teel­lä koh­das­sa Liit­teet.

Täs­sä an­net­tu­ja tie­to­ja hyö­dyn­ne­tään so­vel­tu­vin osin hank­keen seu­ran­nas­sa.

Huom! Mak­su­ha­ke­muk­ses­sa edel­ly­tet­ty sel­vi­tys ei ole sama asia kuin ha­ke­mus tuki­pää­tök­sen muut­ta­mi­sek­si (muu­tos­ha­ke­mus). Tuen­saa­jan on tar­vit­ta­es­sa teh­tä­vä tuki­pää­tös­tä kos­ke­va muu­tos­ha­ke­mus tuen myön­tä­neel­le vi­ran­o­mai­sel­le. Muu­tos­ha­ke­mus tu­lee teh­dä en­nen suun­ni­tel­tu­jen muu­tos­ten to­teut­ta­mis­ta.

Liitteet

Va­lit­se Ha­ke­mus­tyyp­piin liit­ty­vät liit­teet -alas­veto­va­li­kos­ta mak­su­ha­ke­muk­sel­le­si tar­peel­li­nen lii­te yksi ker­ral­laan. Saat li­sät­tyä liit­teen Li­sää lii­te -pai­nik­kees­ta. Yh­den liit­teen mak­si­mi­koko on 10 Mt.

Ni­meä lii­te si­ten, että se voi­daan mak­su­hake­mus­ta kä­si­tel­les­sä hel­pos­ti koh­dis­taa oi­ke­aan asi­aan. Huo­leh­di, että lii­te si­säl­tää asi­an­mu­kai­set tun­nis­te­tie­dot.

Huom! Sa­las­sa pi­det­tä­vil­le liit­teil­le on oma koh­tan­sa, jon­ne voi­daan li­sä­tä sel­lai­sia liit­tei­tä, joi­ta et voi ava­ta enää tal­len­nuk­sen jäl­keen. Vain vi­ran­o­mai­nen nä­kee sa­las­sa pi­det­tä­vät liit­teet ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä. Tun­nis­tat sa­las­sa pi­det­tä­vän liit­teen su­luis­sa ole­vas­ta teks­tis­tä sa­las­sa­pi­det­tä­vä. Li­sää tän­ne kaik­ki ne liit­teet, jot­ka vain kä­sit­te­le­vä vi­ran­o­mai­nen voi näh­dä. Sa­las­sa pi­det­tä­vä lii­te on esi­mer­kik­si hen­ki­lön palk­ka­tie­to­ja si­säl­tä­vä lii­te.

Kustannus ja rahoitus -välilehti

Hankkeen kustannuksiin liittyvä arvonlisävero

Mer­kit­se Kus­tan­nuk­siin liit­ty­vä ar­von­lisä­vero -koh­taan, esi­te­tään­kö kus­tan­nuk­set il­man ar­von­lisä­ve­roa vai si­säl­tä­en ar­von­lisä­ve­ron. Mak­su­ha­ke­muk­ses­sa esi­tet­tä­viin kus­tan­nuk­siin ei tule si­säl­lyt­tää ar­von­lisä­ve­roa, jos ha­ki­ja saa kus­tan­nuk­siin liit­ty­vän ar­von­lisä­ve­ron vä­hen­nyk­se­nä tai pa­lau­tuk­se­na ta­kai­sin.

Kustannuserittely

Kus­tan­nus­e­rit­te­lys­sä esi­te­tään in­ves­toin­nis­ta ai­heu­tu­neet tuki­kel­poi­set kus­tan­nuk­set. Tau­luk­koon tal­len­net­ta­via liit­tei­tä ovat jäl­jen­nök­set meno­to­sit­teis­ta  ja mak­su­to­sit­teis­ta.

Huom!

Kus­tan­nus­e­rit­te­lyä ja Kus­tan­nuk­set -tau­luk­koa ei ole pe­rus­ta­mis­tuen mak­su­ha­ke­muk­sel­la, kos­ka pe­rus­ta­mis­tuki ei ole kus­tan­nus­pe­rus­tei­nen tuki­muo­to. To­teu­tet­ta­vuus­tutk­muk­sen kus­tan­nuk­set koh­den­ne­taan ko­ko­nai­suu­dess­saan kus­tan­nus­la­jil­le to­teu­tet­ta­vuus­tut­ki­mus.

Skan­naa liit­teet pää­kir­jan mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä yksi to­si­te ker­ral­laan tai use­am­pia to­sit­tei­ta ni­pus­sa (sa­mas­ta in­ves­toin­ti­koh­tees­ta). Jos skan­naat liit­teet ni­puit­tain, ni­pun kus­tan­nus­ten sum­ma syö­te­tään ri­vin Kus­tan­nus € -kent­tään.

Li­sää liit­teet pai­na­mal­la Li­sää, min­kä jäl­keen avau­tu­vat seu­raa­vat ken­tät:

Kun li­säät kus­tan­nus­e­rit­te­lyyn uu­den ri­vin, mut­ta et ole vie­lä mer­kin­nyt ri­vil­le mi­tään tie­to­ja, nä­kyy ri­vin lo­pus­sa teks­ti Pois­ta rivi. Täs­tä saat pois­tet­tua tyh­jän ri­vin. Mak­su­ha­ke­muk­sel­la ei saa olla tyh­jiä ri­ve­jä. Jos ha­lu­at pois­taa ri­vin, jol­le on tal­len­net­tu lii­te, täy­tyy lii­te pois­taa en­nen kuin ri­vin voi pois­taa. Jär­jes­tel­mä vie­lä var­mis­taa, ha­lu­at­ko var­mas­ti pois­taa ri­vin.

Li­sä­tyn liit­teen voit pois­taa kus­tan­nus­ri­vin lo­pus­sa ole­vas­ta pu­nai­ses­ta teks­tis­tä Pois­ta lii­te. Jär­jes­tel­mä vie­lä var­mis­taa, että ha­lu­at var­mas­ti pois­taa to­sit­teen. Uu­sia ri­ve­jä saat va­lit­se­mal­la Li­sää.

Kustannukset

Kus­tan­nus­e­rit­te­lyyn li­sää­mä­si tie­dot siir­ty­vät au­to­maat­ti­ses­ti Kus­tan­nuk­set-tau­luk­koon.

Huo­mi­oi:

Jos olet si­säl­lyt­tä­nyt ha­ke­muk­sel­le tuki­kel­vot­to­mia kus­tan­nuk­sia, vi­ran­o­mai­nen vä­hen­tää nämä mak­su­ha­ke­muk­ses­sa esi­te­tyis­tä kus­tan­nuk­sis­ta mak­set­ta­van tuen mää­rää vah­vis­tet­ta­es­sa (mak­set­ta­van tuen mää­rä vä­he­nee).

Rahoitus

Il­moi­ta Ra­hoi­tus-tau­lu­kos­sa ELY-kes­kuk­sel­ta mak­suun ha­et­ta­va tuki/avus­tus (EU:n ja val­ti­on osuus yh­teen­sä) sekä hank­keen muu to­teu­tu­nut ra­hoi­tus. Mak­su­pää­tök­ses­sä ELY-kes­kus hy­väk­syy mak­set­ta­van tuen mää­rän (EU:n ja val­ti­on osuus) sekä hank­keen muun ra­hoi­tuk­sen. Tu­kea (EU ja val­tio) voi­daan mak­saa enin­tään tuki­pää­tök­sel­lä hy­väk­syt­ty­jen ra­hoi­tus­suh­tei­den mu­kai­se­na (kat­so tuki­pää­tök­ses­tä ELY-kes­kuk­sen rat­kai­su sekä hank­keen hy­väk­syt­ty ra­hoi­tus­suun­ni­tel­ma). Mak­set­ta­van tuen (EU ja val­tio) mää­rä eu­rois­sa ei voi olla suu­rem­pi kuin myön­ne­tyn tuen mää­rä eu­rois­sa.

Tuen­saa­ja il­moit­taa Ra­hoi­tus­tau­lu­kos­sa mak­su­ha­ke­muk­sen aika­vä­lil­tä seu­raa­vat to­teu­tu­neet ra­hoi­tus­o­suu­det:

Läh­tö­koh­ta­na on, että tuki mak­se­taan ja hank­keen muu ra­hoi­tus hy­väk­sy­tään tuki­pää­tök­sen ra­hoi­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­sa suh­tees­sa.

Poik­ke­a­mat tuki­pää­tök­ses­sä hy­väk­sy­tyn ra­hoi­tus­suun­ni­tel­man to­teu­tu­mi­ses­sa vai­kut­ta­vat mak­set­ta­van tuen mää­rään! Tuen­saa­jal­la on vel­vol­li­suus il­moit­taa hank­kee­seen saa­dus­ta tai ha­e­tus­ta muus­ta tu­es­ta tai ra­hoi­tuk­ses­ta.

Huom! Jos mak­su­ha­ke­muk­ses­sa mak­set­ta­vak­si ha­e­tun tuen mää­rä on yli 10 % suu­rem­pi kuin kus­tan­nus­ten tuki­kel­poi­suu­den tar­kas­te­lun jäl­keen vah­vis­tet­tu tuen mää­rä, mak­set­ta­van tuen mää­rää vä­hen­ne­tään li­säk­si Ko­mis­si­on ase­tuk­sen (EU) N:o 809/2014 63 ar­tik­lan mu­kai­ses­ti. Vä­hen­nys­tä ei so­vel­le­ta, jos tuki­kel­vot­to­mien me­no­jen il­moit­ta­mi­nen ei ole tuen­saa­jan syy­tä.

Muu julkinen tuki

Va­lit­se Kyl­lä tai Ei sen mu­kaan, onko esit­tä­mii­si ku­lui­hin ha­et­tu tai saa­tu muu­ta jul­kis­ta tu­kea.

Lisä­tie­to­ja-teks­ti­kent­tään voit tar­vit­ta­es­sa kir­joit­taa lisä­tie­to­ja.

Allekirjoitus ja lähetys -välilehti

Alle­kir­joi­ta ja lä­he­tä -väli­leh­del­lä voit lä­het­tää ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn ELY-kes­kuk­seen. Klik­kaa va­lin­ta­ruu­tua Alle­kir­joi­tan yllä mai­ni­tut tie­dot oi­keik­si, min­kä jäl­keen ak­ti­voi­tuu Alle­kir­joi­ta-pai­ni­ke. Voit tar­vit­ta­es­sa pois­taa alle­kir­joi­tuk­set ha­ke­muk­sen tie­to­jen muok­kaa­mis­ta var­ten Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set -pai­nik­kees­ta.

Lä­he­tä ha­ke­mus -pai­nik­kees­ta lä­he­tät ha­ke­muk­se­si kä­sit­te­lyyn. Mi­kä­li ha­lu­at pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen, on se mah­dol­lis­ta klik­kaa­mal­la Toi­min­not-ot­si­kon alla ole­vaa Pe­ruu­ta ja muok­kaa -pai­ni­ket­ta. Voit pe­ruut­taa ha­ke­muk­sen vain, jos sitä ei ole otet­tu kä­sit­te­lyyn.

Jos alle­kir­joit­ta­jia on usei­ta, pi­tää jo­kai­sen heis­tä alle­kir­joit­taa ha­ke­mus omil­la tun­nuk­sil­laan. Vas­ta kun vii­mei­nen­kin alle­kir­joit­ta­ja on alle­kir­joit­ta­nut ha­ke­muk­sen, il­mes­tyy Lä­he­tä ha­ke­mus -pai­ni­ke.

Keskeneräisen maksuhakemuksen avaaminen

Voit kes­keyt­tää mak­su­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­sen ja pa­la­ta täy­den­tä­mään sitä myö­hem­min. Muis­ta tal­len­taa kes­ken­e­räi­nen mak­su­ha­ke­mus Tal­len­na-pai­nik­kees­ta en­nen pois­tu­mis­ta.

Hyr­rän han­ke­kir­jas­tos­sa näet kaik­ki ne hank­keet jot­ka si­nul­la on käyn­nis­sä. €-mer­kin pe­räs­sä ole­va luku ker­too mak­su­ha­ke­muk­sen nu­me­ron. Li­säk­si ri­vil­lä nä­kyy myös mak­su­ha­ke­muk­sen tila. Pu­nai­nen väri ker­too kes­ken­e­räi­ses­tä mak­su­ha­ke­muk­ses­ta.

Klik­kaa han­ket­ta ava­tak­se­si ha­ke­muk­sen tie­dot. Voit tar­kas­tel­la joko Tuki­hake­mus­ta tai Mak­su­hake­mus­ta.

Ylim­pä­nä nä­ky­mäs­sä näet kaik­ki pää­tök­set, jot­ka ha­ke­muk­sel­le on teh­ty (Muu­tos­pää­tök­set). Alem­pa­na näet kaik­ki mak­su­ha­ke­muk­set ja nii­den ti­lat  omi­na ri­vei­nään. Uu­sin on ylim­pä­nä. Pai­na­mal­la Avaa saat avat­tua ha­ke­muk­sen.

Jos ha­lu­at pois­taa kes­ken­e­räi­sen mak­su­ha­ke­muk­sen, va­lit­se Pois­ta mak­su­ha­ke­mus. Jär­jes­tel­mä vie­lä var­mis­taa, että ha­lu­at var­mas­ti pois­taa ha­ke­muk­sen.

Ha­ki­ja voi pois­taa mak­su­ha­ke­muk­sen, joka on ti­las­sa Mak­su ha­ke­muk­sen en­sim­mäi­nen tal­len­nus tai Mak­su­ha­ke­muk­sen jät­tä­mi­nen ELY-kes­kuk­seen. En­nen kuin voit pois­taa ha­ke­muk­sen, on ha­ke­muk­sel­ta pois­tet­ta­va alle­kir­joi­tuk­set. Kun vi­ran­o­mai­nen on ot­ta­nut mak­su­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn, ei sitä enää voi pois­taa.

Jos mak­su­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä il­me­nee on­gel­mia, ota yh­teyt­tä ELY-kes­kuk­seen tai Le­a­der-ryh­mään.

HYR­RÄ-OHJEYri­tys­tuki28.4.2015