JOHDANTO

Muokattu 26.6.2020

Maaseudun tukien sähköinen haku

Maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vä pa­pe­ri­työ on hel­pot­tu­nut, kun tu­kien haku on muut­tu­nut säh­köi­sek­si. Maa­seu­dun yri­tys- ja han­ke­tuet, maa­ti­loil­le tar­koi­te­tut in­ves­toin­ti- ja aloi­tus­tuet sekä neu­von­ta­kor­vaus ha­e­taan säh­köi­ses­ti Hyr­rä-verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta.

Verk­ko­pal­ve­lu oh­jaa ja opas­taa ha­ke­muk­sen te­os­sa. Ha­ke­muk­sen voi jät­tää mi­hin vuo­ro­kau­den ai­kaan ta­han­sa mil­lä ta­han­sa ko­neel­la, jos­sa on verk­ko­yh­teys. Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen on vai­va­ton­ta, kun sitä var­ten ei tar­vit­se läh­teä pos­ti­laa­ti­kol­le tai ELY-kes­kuk­sen tai Le­a­der-ryh­män toi­mis­tol­le. Myös tar­vit­ta­vat lisä­tie­dot ja mak­su­ha­ke­muk­set voi­daan toi­mit­taa no­pe­as­ti ver­kon kaut­ta. Ha­ki­ja pys­tyy seu­raa­maan ha­ke­muk­sen­sa  ete­ne­mis­tä Hyr­räs­sä.

Hyrrän kautta voit hakea seuraavia tukia:
Näin hakemusprosessi etenee:
  1. Täy­tä ha­ke­mus ja lä­he­tä se säh­köi­ses­ti vi­ran­o­mai­sel­le Hyr­räs­sä. Hyr­rä oh­jaa ja opas­taa si­nua ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä, tar­vit­ta­vien liit­tei­den li­sää­mi­ses­sä ja lä­het­tä­mi­ses­sä. Ha­ke­mus alle­kir­joi­te­taan säh­köi­ses­ti.
  2. Saat il­moi­tuk­sen sii­tä, että ha­ke­muk­se­si on tul­lut vi­reil­le. Sa­mal­la saat tie­don ha­ke­muk­sen kä­sit­te­li­jäs­tä ja ar­vi­on kä­sit­te­ly­a­jas­ta.
  3. Kun ha­ke­muk­se­si on kä­si­tel­ty, saat sii­tä il­moi­tuk­sen säh­kö­pos­tii­si. Tuki­pää­tös on lu­et­ta­vis­sa Hyr­räs­sä. Jos ha­ke­mus­ta tar­vit­see täy­den­tää, saat il­moi­tuk­sen säh­kö­pos­tii­si täy­den­nys­pyyn­nös­tä. Täy­den­nys­pyyn­nön löy­dät Hyr­räs­tä han­ke­ha­ke­muk­sen ylä­reu­nas­ta
  4. Kun olet aloit­ta­nut hank­keen to­teu­tuk­sen ja sii­tä on syn­ty­nyt kus­tan­nuk­sia, hae mak­sua Hyr­räs­sä. Jos mak­su­ha­ke­mus vaa­tii täy­den­nys­tä, toi­mi­ta pyy­de­tyt täy­den­nyk­set Hyr­rän kaut­ta. Kun mak­su­pää­tös on teh­ty, saat sii­tä il­moi­tuk­sen säh­kö­pos­tii­si. Tuki­pää­tös on lu­et­ta­vis­sa Hyr­räs­sä. Rahat mak­se­taan mak­su­ha­ke­muk­sel­la il­moi­te­tul­le ti­lil­le.

Kaik­ki toi­mit­ta­ma­si ha­ke­muk­set tie­toi­neen tal­len­tu­vat Hyr­rään, jos­sa ne ovat myö­hem­min sekä si­nun että vi­ran­o­mai­sen saa­ta­vil­la.

Vaik­ka ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu jat­kos­sa säh­köi­ses­ti, suo­sit­te­lem­me si­nua ole­maan yh­tey­des­sä joko ELY-kes­kuk­seen tai Le­a­der-ryh­mään en­nen ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä ja kes­kus­te­le­maan hank­keen ra­hoi­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

HYR­RÄ-OHJEYri­tys­tuki28.4.2015