HANKEKIRJASTO

Osio päivitetty 7.5.2020

Hankekirjasto

Va­lit­se­mal­la pää­va­li­kos­ta Hank­keet pää­set Han­ke­kir­jas­toon. Han­ke­kir­jas­tos­ta löy­dät or­ga­ni­saa­ti­o­si kaik­ki hank­keet ja näet nii­den sen het­ki­sen ti­lan.

Hank­keet on lis­tat­tu to­teu­tus­aika­jär­jes­tyk­ses­sä. Jo­kai­nen han­ke tie­toi­neen on oma­na koh­ta­naan. Laa­ti­kos­sa nä­ky­vät muun mu­as­sa seu­raa­vat tie­dot: Hank­keen tila, Hank­keen nimi ja nu­me­ro sekä Hank­keen to­teu­tus­aika. Lue li­sää -koh­das­ta saat lisä­tie­toa yk­sit­täi­ses­tä hank­kees­ta.

Jos hank­kei­ta on pal­jon, voit ha­kea hank­kei­ta Laa­jen­net­tu haku -toi­min­nol­la löy­tääk­se­si ha­lu­a­ma­si hank­keen. Klik­kaa hii­rel­lä oi­ke­as­sa reu­nas­sa ole­vaa teks­tiä Laa­jen­net­tu haku. Tämä avaa va­lin­ta­laa­ti­kot, joi­den avul­la voit täs­men­tää ha­ku­a­si. Haku­laa­ti­kot saat pois nä­ky­vis­tä sa­mas­sa koh­das­sa ole­vas­ta teks­tis­tä Pii­lo­ta haku.

Hankemappi

Lue li­sää -pai­nik­kees­ta pää­set nä­ke­mään va­li­tun hank­keen kaik­ki ta­pah­tu­mat päi­vä­mää­ri­neen. Ha­ke­muk­sen saat auki koh­das­ta Avaa. Ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­his­to­ri­an saat nä­ky­viin koh­das­ta Näy­tä his­to­ria. Yk­sit­täi­sen hank­keen tar­kas­te­lu­nä­ky­mäs­tä ta­kai­sin han­ke­kir­jas­toon pää­set va­lit­se­mal­la uu­des­taan Hank­keet.

Hankkeen tilat

Hank­keen eri ti­lat ja nii­den se­li­tyk­set:

HYR­RÄ-OHJEYri­tys­tuki28.4.2015