OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

Osio päivitetty 19.9.2017

Ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen ker­too hank­keen on­nis­tu­mi­ses­ta. Ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta mi­ta­taan seu­ran­ta­tie­doil­la. Tuen­saa­ja on vel­vol­li­nen toi­mit­ta­maan seu­ran­ta­tie­toja. Ky­syt­tä­vät seu­ran­ta­tie­dot mää­räy­ty­vät yri­tyk­sen toi­mi­alan mu­kaan. Ener­gi­aa tuot­ta­vil­la yri­tyk­sil­tä ky­sy­tään osit­tain eri seu­ran­ta­tie­toja kuin mat­kai­lu­y­ri­tyk­sil­tä.

Tuen­saa­ja tal­len­taa seu­ran­ta­tie­to­jen to­teu­mat suo­raan Hyr­rä-verk­ko­pal­ve­luun, jol­loin ne ovat toi­mi­val­tai­sen ELY-kes­kuk­sen, Le­a­der-ryh­män ja mui­den asi­an­o­sais­ten vi­ran­o­mais­ten saa­ta­vil­la. Seu­ran­ta­tie­to­jen ke­räys pe­rus­tuu Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­seen (EU) N:o 1305/2013, ns. maa­seu­tu­a­se­tuk­sen 71 ar­tik­laan.

SEU­RAN­TA­TIE­TO­JEN SI­SÄL­TÖ

Tuen to­del­li­set vai­ku­tuk­set to­de­taan to­teu­ma-väli­leh­del­lä, jo­hon täy­te­tään yri­tyk­sen tie­dot vii­mei­sen mak­su­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä ja 2 vuo­den ku­lut­tua vii­mei­ses­tä mak­sus­ta. Jäl­kim­mäi­nen kos­kee vain toi­men­pi­tei­tä, joi­den jul­ki­sen tuen mää­rä ylit­tää lop­pu­mak­sa­tuk­ses­sa 5 000 eu­roa. Yri­tys­tu­es­sa ei ole ra­por­toin­ti­jak­so­ja, vaik­ka Hyr­rän to­teu­ta-väli­leh­del­lä to­teu­ma­sa­ra­ke on näin ot­si­koi­tu.

Yri­tys­tu­es­sa täy­te­tään työ­pai­kat, lii­ke­vaih­to, ta­lou­del­li­nen tu­los ja tuo­tan­non mää­rää il­mai­se­vat lu­vut aina ky­sei­sen ajan­koh­dan (tai edel­li­sen vuo­den/ti­lin­pää­tök­sen) mu­kai­si­na lu­kui­na. Ruo­ka­vi­ras­to las­keen tuen vai­kut­ta­vuu­den vä­hen­tä­mäl­lä seu­ran­ta-ajan­koh­dan lu­vus­ta läh­tö­tie­dois­sa an­ne­tun lu­vun. Tä­män ta­kia on tär­ke­ää, että läh­tö­tie­dot on tal­len­net­tu oi­kein. Mi­kä­li huo­maat to­teu­maa tal­let­ta­es­sa­si, että läh­tö­tie­to­ja ei ole ai­koi­naan täy­tet­ty oi­kein, il­moi­ta täs­tä ELY-kes­kuk­sel­le.

Työ­pai­kat

To­teu­ma­sa­rak­kee­seen täy­te­tään sil­lä het­kel­lä yri­tyk­ses­sä työs­ken­te­le­vien mää­rä koko­ai­kai­sik­si työ­pai­koik­si muu­tet­tu­na ikä- ja suku­puo­li­ryh­mit­täin. Täs­sä ote­taan huo­mi­oon kaik­ki yri­tyk­ses­sä teh­tä­vä työ, myös yrit­tä­jän/yrit­tä­jien työ­pa­nos.

Maa­ta­lou­den ohes­sa har­joi­tet­ta­vas­sa muus­sa yri­tys­toi­min­nas­sa tau­luk­koon mer­ki­tään vain ky­sei­ses­sä muus­sa yri­tys­toi­min­nas­sa ole­vat työ­pai­kat.

Työ­pai­kat voi­vat olla koko- tai osa-ai­kai­sia ja myös kau­si­luon­tei­sia. Työ­pai­kat il­moi­te­taan koko­ai­kai­sik­si muu­tet­tu­na. Mi­kä­li työ­paik­ka on puo­li­päi­väi­nen, saa­daan ai­kaan 0,5 uut­ta työ­paik­kaa. Mi­kä­li työ­paik­ka on osa­vuo­ti­nen, saa­daan esim. kol­men kuu­kau­den vuo­tui­ses­ta työ­a­jas­ta 0,25 työ­paik­kaa. Lo­mak­kee­seen mer­ki­tään erik­seen alle 29-vuo­ti­aat ja 29-vuo­ti­aat tai van­hem­mat mie­het ja nai­set.

Lii­ke­vaih­to

Lii­ke­vaih­to-koh­taan mer­ki­tään, pal­jon­ko yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to on in­ves­toin­nin tai muun ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­teen jäl­keen. To­teu­ma il­moi­te­taan vii­mei­sen mak­sa­tuk­sen yh­tey­des­sä ja kah­den vuo­den ku­lut­tua vii­mei­ses­tä mak­sa­tuk­ses­ta. Täs­sä il­moi­te­taan yri­tyk­sen koko lii­ke­vaih­to.

Maa­ta­lou­den ohes­sa har­joi­tet­ta­vas­sa muus­sa yri­tys­toi­min­nas­sa tau­luk­koon mer­ki­tään vain ky­sei­sen muun yri­tys­toi­min­nan lii­ke­vaih­to.

Ta­lou­del­li­nen tu­los

To­teu­ma­koh­taan mer­kit­tä­vä elin­kei­no­toi­min­nan tu­los saa­daan vä­hen­tä­mäl­lä elin­kei­no­toi­min­nan ve­ron­a­lai­sis­ta tuo­tois­ta yh­teen­sä elin­kei­no­toi­min­nan ve­ro­tuk­ses­sa vä­hen­nys­kel­poi­set ku­lut yh­teen­sä. Maa­ta­lou­den ve­ro­tuk­sen alai­set yri­tyk­set lait­ta­vat tä­hän koh­taan vero­kir­jan­pi­dos­taan tuen koh­tee­na ole­van yri­tys­toi­min­nan voi­ton eli myyn­ti­tu­lois­ta vä­hen­ne­tään me­not (si­säl­tä­en pois­tot).

Mat­kai­lu­y­ri­tyk­set

Kun on kyse ma­joi­tus­ta tar­jo­a­vas­ta mat­kai­lu­y­ri­tyk­ses­tä, il­moi­te­taan erik­seen ym­pä­ri­vuo­tis­ten ja kau­si­luon­teis­ten vuo­de­paik­ko­jen mää­rä sekä ma­joi­tus­vuo­ro­kau­sien mää­rä vuo­des­sa.

Oh­jel­ma­pal­ve­lui­ta tar­jo­a­vien mat­kai­lu­y­ri­tys­ten osal­ta il­moi­te­taan oh­jel­ma­pal­ve­lu­toi­min­nan laa­juus asi­a­kas­vuo­ro­kau­sien ja vie­rai­li­joi­den mää­rä­nä vuo­des­sa.  Vie­rai­li­joi­den mää­rä on asi­ak­kai­den koko­nais­mää­rä.

Asi­a­kas­vuo­ro­kau­det/päi­vät las­ke­taan seu­raa­vas­ti:

Ener­gia-alan yri­tyk­set

Uu­siu­tu­vaa ener­gi­aa (säh­kö ja/tai läm­pö) tuot­ta­vat yri­tyk­set il­moit­ta­vat ener­gi­an vuo­si­tuo­tan­non.

Bio­e­ner­gi­an raa­ka-ai­nei­ta tuot­ta­vat yri­tyk­set il­moit­ta­vat myy­tä­vän tuot­teen vuo­tui­sen mää­rän.

Vii­mei­sis­sä koh­dis­sa ky­sy­tään kai­kil­ta yri­tyk­sil­tä toi­men­pi­teen to­teut­ta­mi­sen ai­ka­na käyt­töön otet­tu­ja uu­sia tuo­tan­to­me­ne­tel­miä ja tuo­tan­toon otet­tu­ja uu­sia tuot­tei­ta.

HYR­RÄ-OHJEYri­tys­tuki28.4.2015