SUOMI.FI-VALTUUS

Osio on päivitetty 29.9.2020

Suo­mi.fi-val­tuut­ta käyt­tä­vät kaup­pa­re­kis­te­riin, Yri­tys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mään (YTJ), yh­dis­tys­re­kis­te­riin sekä val­tuus­re­kis­te­riin mer­ki­tyt yri­tyk­set.

Hen­ki­lö voi asi­oi­da yri­tyk­sen tai yh­tei­sön puo­les­ta il­man erik­seen an­net­tua val­tuut­ta, jos hä­nel­le on mer­kit­ty kaup­pa­re­kis­te­ris­sä, Yri­tys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä (YTJ) tai yh­dis­tys­re­kis­te­ris­sä edus­ta­mi­seen oi­keut­ta­va roo­li.  Jos yh­dis­tyk­sen sään­nöt edel­lyt­tä­vät kah­ta alle­kir­joit­ta­jaa, on tä­män yh­dis­tyk­sen val­tuus ha­et­ta­va säh­köi­sel­lä val­tuus­ha­ke­muk­sel­la vir­kai­li­ja­val­tuut­ta­mis­pal­ve­lus­ta.

Jos hen­ki­lö, jol­la on asi­oin­ti- ja ni­men­kir­joi­tus­oi­keus, ha­lu­aa val­tuut­taa mui­ta asi­oi­maan yri­tyk­sen ni­mis­sä, on hä­nen teh­tä­vä se Suo­mi.fi-val­tuu­des­sa. Tar­kis­ta siis, että yri­tyk­se­si tie­dot kaup­pa­re­kis­te­ris­sä (www.prh.fi), YTJ:ssä (tie­to­pal­ve­lu.ytj.fi) tai Yh­dis­tys­re­kis­te­ris­sä ovat oi­kein ja että si­nul­le on mer­kit­ty ni­men­kir­joit­ta­ja­oi­keu­det tai olet saa­nut val­tuu­det vir­kai­li­ja­val­tuut­ta­mis­pal­ve­lun kaut­ta. Näin pää­set suo­raan asi­oi­maan or­ga­ni­saa­ti­o­si ni­mis­sä Hyr­räs­sä.

Kat­so li­sää Suo­mi.fi val­tuus. Yri­tys-Suo­mi-pu­he­lin­pal­ve­lu aut­taa si­nua val­tuu­sa­si­oiss­sa.

Valtuuden myöntäminen henkilölle Suomi.fi-valtuudessa

1. Mene osoit­tee­seen suo­mi.fi ja va­lit­se ylä­va­li­kos­ta Val­tuu­det ja tun­nis­tau­du. Voit myös tun­nis­tau­tua en­sin ja sen jäl­keen va­li­ta Val­tuu­det.

2. Siir­ry asi­oi­maan yri­tyk­se­si puo­les­ta ja va­lit­se yri­tys, jon­ka puo­les­ta ha­lu­at asi­oi­da. Klik­kaa sen jäl­keen Vah­vis­ta ja jat­ka asi­oin­ti­pal­ve­luun. Jos ha­lu­a­maa­si yri­tys­tä ei löy­dy lis­tal­ta, si­nul­le ei ole myön­net­ty asi­oin­ti­oi­keuk­sia kaup­pa­re­kis­te­ris­sä tai Yri­tys­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä (YTJ).

3. Va­lit­se Anna val­tuus

4. Va­lit­se val­tuu­tus­tyyp­pi: asi­oin­ti­val­tuus tai val­tuu­tus­oi­keus. Asi­oin­ti­val­tuu­del­la an­nat toi­sel­le hen­ki­löl­le oi­keu­den asi­oi­da yri­tyk­se­si ni­mis­sä. Val­tuu­tet­tu hen­ki­lö voi val­tuut­taa li­sää hen­ki­löi­tä asi­oi­maan yri­tyk­se­si ni­mis­sä.

5. Anna val­tuut­ta­ma­si hen­ki­lön tie­dot (nimi ja hen­ki­lö­tun­nus).

6. Va­lit­se asi­a­kas­ka­te­go­ri­ak­si Maa­seu­dun tuet ja etuu­det. Va­lit­se val­tuus­koo­dik­si jo­kin seu­raa­vis­ta:

7. Mää­rit­te­le val­tuu­del­le voi­mas­sa­olo­aika. Val­tuus on voi­mas­sa ole­tus­ar­voi­ses­ti vii­si vuot­ta, mut­ta voit tar­vit­ta­es­sa mää­ri­tel­lä ly­hy­em­män tai pi­dem­män voi­mas­sa­olo­ajan.

8. Tar­kis­ta val­tuu­tuk­sen tie­dot ja vah­vis­ta val­tuu­tus klik­kaa­mal­la Vah­vis­ta.

Hyrrän Suomi.fi-valtuuskoodit

Asi­a­kas­ka­te­go­ria: Maa­seu­dun tuet ja etuu­det

‒Täl­lä val­tuu­del­la val­tuu­tet­tu voi kat­sel­la maa­seu­dun ja kala­ta­lou­den tu­kiin ja kor­vauk­siin liit­ty­viä il­moi­tuk­sia, ha­ke­muk­sia ja pää­tök­siä val­tuut­ta­jan puo­les­ta.

-Täl­lä val­tuu­del­la val­tuu­tet­tu voi teh­dä maa­seu­dun ja kala­ta­lou­den tuki- ja kor­vaus­ha­ke­muk­sia, tuki- ja kor­vaus­il­moi­tuk­sia sekä kat­sel­la nii­hin liit­ty­viä ha­ke­muk­sia, il­moi­tuk­sia ja pää­tök­siä val­tuut­ta­jan puo­les­ta .

‒Täl­lä val­tuu­del­la val­tuu­tet­tu voi teh­dä, alle­kir­joit­taa ja lä­het­tää maa­seu­dun ja kala­ta­lou­den tuki- ja kor­vaus­ha­ke­muk­sia, tuki- ja kor­vausl­moi­tuk­sia sekä kat­sel­la nii­hin liit­ty­viä ha­ke­muk­sia, il­moi­tuk­sia ja pää­tök­siä val­tuut­ta­jan puo­les­ta.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu auttaa ongelmatilanteissa

Yri­tys-Suo­mi-pu­he­lin­pal­ve­lu neu­voo al­ka­via ja toi­mi­via yri­tyk­siä eri ti­lan­teis­sa: 

Puhelinpalvelu

0295 020 500 (pvm/mpm)

Ar­ki­sin klo 9.00–16.15

Poik­keuk­sel­li­set pal­ve­lu­ajat ja lisä­tie­toa pu­he­lu­hin­nois­ta

Yhteydenottolomake

Voit lä­het­tää ky­sy­myk­se­si säh­köi­sel­lä lo­mak­keel­la. Vas­taam­me ky­sy­myk­see­si kes­ki­mää­rin kah­den arki­päi­vän ku­lu­es­sa.

Ota yh­teyt­tä yri­tys­neu­von­taan

Chat

Ar­ki­sin klo 9.00–16.00

Yri­tys-Suo­mi-pu­he­lin­pal­ve­lun chat al­ka­vil­le yrit­tä­jil­le löy­tyy seu­raa­vil­ta si­vuil­ta:

HYR­RÄ-OHJEYri­tys­tuki28.4.2015