TUEN HAKEMISEN EHTOJA

Osio päivitetty 2.1.2019

Yleistä

Säh­köis­tä haku­lo­ma­ket­ta käy­te­tään, kun ha­e­taan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen tu­ke­mi­ses­ta an­ne­tun lain (28/2014) ja maa­seu­dun han­ke­toi­min­nan tu­ke­mi­ses­ta an­ne­tun val­ti­on­neu­vos­ton ase­tuk­sen (1174/2014) mu­kais­ta ke­hit­tä­mis­han­ke­tu­kea Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­mas­ta. Tu­kea ke­hit­tä­mis­hank­kee­na voi­daan myön­tää kou­lu­tuk­seen ja tie­don­vä­li­tyk­seen, maa­seu­dun pal­ve­lu­jen ja ky­lien ke­hit­tä­mi­seen sekä yh­teis­työ­hön.

Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man ta­voit­tee­na on mm. pa­ran­taa yrit­tä­mi­sen ja elä­mi­sen edel­ly­tyk­siä maa­seu­dul­la. Ke­hit­tä­mis­hank­keis­sa nou­da­te­taan maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen myön­net­tä­vis­tä tuis­ta an­net­tua la­kia (28/2014) ja maa­seu­dun han­ke­toi­min­nan tu­ke­mi­ses­ta an­net­tua val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus­ta (1174/2014).

Elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­set (ELY-kes­kuk­set) ovat laa­ti­neet alu­eel­li­set maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mat ja Le­a­der-ryh­mät pai­kal­li­set maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mat. Tie­toa alu­eel­li­ses­ta maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­ta saa ELY-kes­kuk­sel­ta ja pai­kal­li­ses­ta maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­ta Le­a­der-ryh­mäl­tä.

Tuen hakeminen

Ke­hit­tä­mis­han­ke­tu­kea voit ha­kea alu­ee­si ELY-kes­kuk­sel­ta tai Le­a­der-ryh­mäl­tä. ELY-kes­kuk­set ja Le­a­der-ryh­mät ovat teh­neet työn­jaon hank­kei­den ra­hoi­tuk­ses­ta. Tar­kem­min työn­ja­os­ta voit ky­syä joko alu­ee­si ELY-kes­kuk­sel­ta tai Le­a­der-ryh­mäl­tä.

Tu­kea ha­e­taan pää­sään­töi­ses­ti säh­köi­ses­ti Hyr­rä-jär­jes­tel­män kaut­ta. Voit ha­kea tu­kea myös kir­jal­li­ses­ti pa­pe­ri­lo­mak­keel­la (kat­so Han­ke­tu­kien haku­lo­mak­keet). Jos haet tu­kea ELY-kes­kuk­sel­ta, toi­mi­ta ha­ke­mus sil­le ELY-kes­kuk­sel­le, jon­ka toi­mi­a­lu­eel­la han­ke on tar­koi­tus to­teut­taa. Jos haet tu­kea Le­a­der-ryh­mäl­tä, toi­mi­ta ha­ke­mus sil­le Le­a­der-ryh­mäl­le, jon­ka alu­eel­la han­ke on tar­koi­tus to­teut­taa. Jos han­ke to­teu­te­taan use­am­man kuin yh­den ELY-kes­kuk­sen tai Le­a­der-ryh­män alu­eel­la, toi­mi­ta ha­ke­mus sil­le ELY-kes­kuk­sel­le tai Le­a­der-ryh­mäl­le, jon­ka toi­mi­a­lu­eel­la han­ke on tar­koi­tus pää­osin to­teut­taa. Jos han­ke on val­ta­kun­nal­li­nen tai EIP-toi­men­pi­teen mu­kai­nen han­ke, toi­mi­ta ha­ke­mus Hä­meen ELY-kes­kuk­sel­le. Val­ta­kun­nal­li­siin hank­kei­siin jär­jes­te­tään eril­li­nen haku.

Hakemuksen vireilletulo ja hankkeen aloittaminen

Jätä tuki­ha­ke­mus en­nen hank­keen aloit­ta­mis­ta. Täy­tä ha­ke­mus huo­lel­li­ses­ti ja toi­mi­ta sen mu­ka­na kaik­ki vaa­dit­ta­vat liit­teet. Tuki­ha­ke­mus tu­lee vi­reil­le, kun olet täyt­tä­nyt sen riit­tä­vän hy­vin ja olet toi­mit­ta­nut sen ELY-kes­kuk­sel­le tai Le­a­der-ryh­mäl­le. Vi­reil­le­tu­los­ta tu­lee aina il­moi­tus yh­teys­hen­ki­lön ja vas­tuu­hen­ki­lön säh­kö­pos­tiin.

Ha­ke­mus ei tule vi­reil­le en­nen kuin sii­nä on esi­tet­ty seu­raa­vat tie­dot:
1. tuen ha­ki­ja
2. ha­ke­muk­sen koh­tee­na ole­va toi­men­pide tai han­ke
3. kus­tan­nus­ar­vio
4. ra­hoi­tus­suun­ni­tel­ma
5. ha­e­tun tuen mää­rä
6. han­ke­suun­ni­tel­ma sekä
7. in­ves­toin­ti­suun­ni­tel­ma, jos haet tu­kea in­ves­toin­tiin.

Ke­hit­tä­mis­han­ke­tu­kien käyt­töä seu­ra­taan ja tuen vai­kut­ta­vuut­ta ar­vi­oi­daan myös ha­ke­muk­ses­sa esi­tet­ty­jen tie­to­jen pe­rus­teel­la. ELY-kes­kus ja Le­a­der-ryh­mä voi­vat pyy­tää lisä­sel­ven­nyk­siä ja tar­ken­nuk­sia en­nen pää­tök­sen­te­koa ja lau­sun­non­an­toa. Le­a­der-ryh­mä kä­sit­te­lee sil­le toi­mi­te­tut ha­ke­muk­set ja an­taa niis­tä lau­sun­non ELY-kes­kuk­sel­le. ELY-kes­kus päät­tää tuen myön­tä­mi­ses­tä.

En­nen ELY-kes­kuk­sen tuki­pää­tös­tä ha­ki­ja to­teut­taa han­ket­ta omal­la ris­kil­lään. Vas­ta myön­tei­nen tuki­pää­tös var­mis­taa, että ra­hoi­tus­ta myön­ne­tään. Tu­kea voi­daan myön­tää vi­ran­o­mai­sen hy­väk­sy­män kus­tan­nus­ar­vi­on mu­kai­siin tar­peel­li­siin ja koh­tuul­li­siin kus­tan­nuk­siin, jot­ka ovat syn­ty­neet tuki­ha­ke­muk­sen vi­reil­le­tu­lon jäl­keen.

Ha­ke­muk­sia voi jät­tää jat­ku­vas­ti. ELY-kes­kuk­sel­le jä­tet­ty­jen ha­ke­mus­ten va­lin­ta­kä­sit­te­ly­jä teh­dään vä­hin­tään kol­me ker­taa vuo­des­sa.

Tar­kem­mat tie­dot tu­et­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä löy­dät osoit­tees­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi.

Hanketuen ehtoja

Tu­kea voi­daan myön­tää sel­lai­seen hank­kee­seen, jon­ka to­teut­ta­mi­sen kat­so­taan te­hok­kaim­min edis­tä­vän Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man sekä alu­eel­li­sen tai pai­kal­li­sen maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man to­teu­tu­mis­ta. Hank­kees­ta on laa­dit­ta­va asi­an­mu­kai­nen han­ke­suun­ni­tel­ma. Säh­köi­ses­ti asi­oi­ta­es­sa han­ke­suun­ni­tel­ma täy­te­tään suo­raan Hyr­rä-jär­jes­tel­mään.

Tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että:

Ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen voi­daan myön­tää tu­kea oh­jel­man mu­kai­ses­ti:

Tu­kea ei myön­ne­tä sel­lai­seen toi­min­taan, joka kuu­luu jul­kis­yh­tei­sön laki­sää­tei­sen pa­kol­li­sen pe­rus­teh­tä­vän hoi­ta­mi­seen. Sel­lai­seen jul­kis­yh­tei­sön har­kin­nan­va­rai­seen toi­min­taan, jon­ka pe­rus­teis­ta sää­de­tään lail­la, voi­daan myön­tää tu­kea vain erit­täin pe­rus­tel­lus­ta syys­tä.

Tar­kem­mat tie­dot tuki­eh­dois­ta ovat val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa maa­seu­dun han­ke­toi­min­nan tu­ke­mi­ses­ta an­ne­tus­sa val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa (1174/2014).

Kansainväliset hankkeet

Kan­sain­vä­li­ses­sä hank­kees­sa ko­ti­mai­sel­la han­ke­toi­mi­jal­la on kump­pa­ni toi­ses­ta EU-jä­sen­maas­ta tai EU:n ulko­puo­lel­ta ja kump­pa­nit to­teut­ta­vat han­ket­ta yh­des­sä. Kump­pa­neil­la on sel­keä yh­tei­nen ta­voi­te ja sii­hen liit­ty­vä yh­tei­nen toi­mi, jota he yh­teis­työs­sä to­teut­ta­vat. Kan­sain­vä­li­sen esi­sel­vi­tys­hank­keen ta­voit­tee­na on saa­da ai­kaan kan­sain­vä­li­nen han­ke. Esi­sel­vi­tys­hank­keel­la voi­daan et­siä han­ke­kump­pa­ni, suun­ni­tel­la han­ke ja yh­tei­set toi­met sekä laa­tia so­pi­mus­asia­kir­ja. Myös muis­sa ke­hit­tä­mis­hank­keis­sa voi olla kan­sain­väli­syyt­tä, esi­mer­kik­si opin­to­mat­ko­ja. Täl­löin han­ket­ta ei kui­ten­kaan luo­ki­tel­la kan­sain­vä­li­sek­si hank­keek­si.

Voit ha­kea tu­kea kan­sain­vä­li­seen hank­kee­seen Le­a­der-ryh­mäl­tä tai ELY-kes­kuk­ses­ta.

Le­a­der-ryh­mäl­tä ha­et­ta­vas­sa kan­sain­vä­li­ses­sä hank­kees­sa on ol­ta­va vä­hin­tään kak­si osa­puol­ta, jois­ta vä­hin­tään yksi, ha­ki­ja mu­kaan lu­et­tu­na, saa Le­a­der-ra­hoi­tus­ta. Kump­pa­nit voi­vat olla Le­a­der-ryh­miä ja/tai Le­a­der-ryh­mäl­tä ra­hoi­tuk­sen­sa saa­via han­ke­to­teut­ta­jia EU-jä­sen­mais­sa. Niis­sä EU-jä­sen­mais­sa, jois­sa on otet­tu käyt­töön moni­ra­has­toi­nen pai­kal­li­nen ke­hit­tä­mi­nen, kump­pa­nei­na voi­vat olla myös kau­pun­kien Le­a­der-ryh­mät ja/tai kala­ta­lous­ryh­mi­nä toi­mi­vat Le­a­der-ryh­mät sekä näil­tä ra­hoi­tuk­sen saa­vat toi­mi­jat. EU:n ulko­puo­lel­la kump­pa­nei­na voi­vat olla Le­a­der-tyyp­pi­set pai­kal­lis­ta­son ke­hit­tä­mis­yh­tei­söt. ELY-kes­kuk­ses­ta ha­et­ta­vas­sa kan­sain­vä­li­ses­sä hank­kees­sa on ol­ta­va vä­hin­tään kak­si osa­puol­ta vä­hin­tään kah­des­ta EU-jä­sen­maas­ta.

Kan­sain­vä­li­siin hank­kei­siin so­vel­le­taan pää­osin sa­mo­ja sään­tö­jä kuin mui­hin­kin ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin. Haku on jat­ku­va.

Hank­keel­la on ol­ta­va oh­jaus­ryh­mä aina, kun kyse on kan­sain­vä­li­ses­tä hank­kees­ta. Le­a­der-ryh­män ra­hoit­ta­man hank­keen oh­jaus­ryh­mään on ni­met­tä­vä edus­ta­ja sekä Le­a­der-ryh­mäs­tä että ELY-kes­kuk­ses­ta. Hank­keen to­teu­tuk­ses­ta on laa­dit­ta­va yh­teis­työ­so­pi­mus, jon­ka kaik­ki osa­puo­let alle­kir­joit­ta­vat.

Mer­kit­se Pe­rus­tie­dot-väli­leh­del­le hank­keen kump­pa­nit ja hank­keen luon­teek­si kan­sain­vä­li­nen.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015