HANKESUUNNITELMA JA TUEN KOHDE

Osio päivitetty 2.1.2019

Kir­joi­ta han­ke­suun­ni­tel­ma sil­le va­rat­tui­hin kent­tiin. Ohje­teks­tit aut­ta­vat ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä.

Mi­kä­li to­teu­tat hank­keen ker­ta­kor­vaus­me­net­te­lyl­lä, kir­joi­ta han­ke­suun­ni­tel­maan sel­ke­äs­ti hank­keen ta­voit­teet, mi­ten ne saa­vu­te­taan ja kuin­ka ta­voi­te to­den­ne­taan saa­vu­te­tuk­si. Ker­ta­kor­vaus­me­net­te­lyl­lä ha­et­ta­van hank­keen voi ja­kaa osi­oi­hin, mi­kä­li se on hank­keen to­teu­tuk­sen kan­nal­ta tar­peel­lis­ta. Osi­ot, nii­den eri­tel­lyt kus­tan­nuk­set sekä to­den­ta­mi­nen tu­lee il­moit­taa myös eril­li­sel­lä, va­paa­muo­toi­sel­la liit­teel­lä.

Sa­mal­la ha­ke­muk­sel­la voi­daan ha­kea sekä ke­hit­tä­mis­tä että in­ves­toin­te­ja. Mie­ti, onko hank­keen ko­ko­nai­suu­den kan­nal­ta jär­ke­vä yh­dis­tää näi­tä, vai voi­si­ko ke­hit­tä­mi­sen ja yleis­hyö­dyl­li­sen in­ves­toin­nin to­teut­taa omi­na hank­kei­naan. Va­lit­se, si­säl­tää­kö han­ke ke­hit­tä­mis­tä, in­ves­toin­te­ja vai mo­lem­pia. Jos ha­ke­mus si­säl­tää mo­lem­pia, li­sä­tään toi­nen osio Li­sää koh­den­net­tu toi­mi -pai­nik­kees­ta.

Jos han­ke si­säl­tää sekä ke­hit­tä­mis­tä että in­ves­toin­te­ja, tu­lee mo­lem­mis­ta osi­ois­ta täyt­tää oma kus­tan­nus­ar­vio ja ra­hoi­tus­suun­ni­tel­ma. Mo­lem­mis­ta osi­ois­ta tu­lee oma tuki­pää­tös.

Li­sää koh­den­net­tu toi­mi -pai­nik­kees­ta saat li­sät­tyä toi­sen koh­den­ne­tun toi­men. Kun ha­ke­muk­sel­la on kak­si koh­den­net­tua toin­ta, voit pois­taa vii­mek­si li­sä­tyn pu­nai­ses­ta sa­nas­ta Pois­ta.

Ke­hit­tä­mis­hank­keen toi­men­pide voi olla:
1. Kou­lu­tus ja tie­do­tus,
7. Maa­seu­dun pal­ve­lut ja ky­lien ke­hit­tä­mi­nen tai
16. Yh­teis­työ

Va­lit­se hank­keen ala­toi­men­pide alla ole­vas­ta lis­tas­ta (esi­mer­kik­si 1.2. tie­don­vä­li­tys ja esit­te­ly­toi­met). Jos han­ke si­säl­tää sekä ke­hit­tä­mis­tä että in­ves­toin­te­ja, va­li­taan mo­lem­mil­le oma ala­toi­men­pide (esi­mer­kik­si ke­hit­tä­mi­nen 7.1 Sel­vi­tyk­set ja suun­ni­tel­mat ja in­ves­toin­ti 7.3 Laa­ja­kais­ta­inf­ra­struk­tuu­ri ja säh­köi­set pal­ve­lut). Ala­toi­men­pi­teen 16.1 voi va­li­ta vain maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön hy­väk­syn­tää ha­ke­va maa­seu­dun in­no­vaa­ti­o­ryh­mä (EIP).

Kehittämistä voi sisältyä seuraaviin alatoimenpiteisiin:

1. Kou­lu­tus ja tie­don­vä­li­tys
1.1 Am­ma­til­li­nen kou­lu­tus ja tie­to­jen hank­ki­mi­nen
1.2 Tie­don­vä­li­tys ja esit­te­ly­toi­met
7. Maa­seu­dun pal­ve­lu­jen ja ky­lien ke­hit­tä­mi­nen
7.1 Sel­vi­tyk­set ja suun­ni­tel­mat
7.3 Laa­ja­kais­ta­inf­ra­struk­tuu­ri ja säh­köi­set pal­ve­lut
7.4 Maa­seu­dun pal­ve­lut
7.6 Kult­tuu­ri- ja luon­non­pe­rin­tö

16. Yh­teis­työ

16.1 Maa­seu­dun in­no­vaa­ti­o­ryh­mät, EIP
16.10 Muut yh­teis­työ­hank­keet
16.2 Uu­sien tuot­tei­den ja me­ne­tel­mien ke­hit­tä­mi­nen
16.3 Mik­ro­y­ri­tys­ten yh­teis­työ
16.4 Elin­tar­vik­kei­den ly­hy­et toi­mi­tus­ket­jut
16.5 Ener­gi­an sääs­töä ja ym­pä­ris­tön ti­laa pa­ran­ta­vat me­ne­tel­mät
16.6 Bio­mas­san tuo­tan­to- ja ja­ke­lu­ket­jut
16.9 Hy­vin­voin­ti­maa­ti­lo­jen ke­hit­tä­mi­nen

Investointeja voi sisältyä alatoimenpiteisiin:

1. Kou­lu­tus ja tie­do­tus
1.2 Tie­don­vä­li­tys ja esit­te­ly­toi­met
7. Maa­seu­dun pal­ve­lut ja ky­lien ke­hit­tä­mi­nen
7.2 Pien­inf­ra­struk­tuu­rin luo­mi­nen, pa­ran­ta­mi­nen ja laa­jen­ta­mi­nen
7.3 Laa­ja­kais­ta­inf­ra­struk­tuu­ri ja säh­köi­set pal­ve­lut
7.4 Maa­seu­dun pal­ve­lut
7.5 Va­paa-aika ja mat­kai­lu­in­ves­toin­nit
7.6 Kult­tuu­ri- ja luon­non­pe­rin­tö

Pai­na Tal­len­na ja jat­ka. Tal­len­ta­mi­sen jäl­keen tä­män si­vun ala­o­saan il­mes­tyy Liit­teet-koh­ta. Hank­keel­le on li­sät­tä­vä vaa­di­tut liit­teet.

Ha­ke­muk­sel­la tar­vit­ta­via lii­te­lo­mak­kei­ta löy­dät Ruo­ka­vi­ras­ton net­ti­si­vul­ta: https://www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/tie­toa-meis­ta/asi­oin­ti/op­paat-ja-lo­mak­keet/yh­tei­sot/tu­et­ja­ke­hit­ta­mi­nen/#ke­hit­ta­mis­hank­keet.

Lii­te­tie­dos­to li­sä­tään pai­nik­kees­ta Li­sää lii­te. Se­laa-pai­nik­kees­ta au­ke­aa käyt­tä­jän ko­neen re­surs­sien­hal­lin­ta, jos­ta pää­set va­lit­se­maan ha­lu­tun liit­teen. Kun olet va­lin­nut tie­dos­ton re­surs­sien­hal­lin­nas­sa ja pai­na­nut Avaa, va­li­tun tie­dos­ton nimi nä­kyy ik­ku­nas­sa ja ik­ku­na sul­keu­tuu au­to­maat­ti­ses­ti het­ken ku­lut­tua.

Jos in­ves­toin­tiin si­säl­tyy ra­ken­ta­mis­ta, sel­vi­tä mitä lu­pia ra­ken­ta­mi­seen tar­vi­taan ja onko ne jo myön­net­ty tai ha­et­tu. Jos ra­ken­ta­mi­nen tai toi­men­pi­teen to­teut­ta­mi­nen vaa­tii vi­ran­o­mais­lu­van eikä sitä ole lii­tet­ty tuki­ha­ke­muk­seen sen tul­les­sa vi­reil­le, on lupa lii­tet­tä­vä ha­ke­muk­seen en­nen kuin ha­ke­muk­ses­ta an­ne­taan pää­tös. Pe­rus­tel­luis­ta syis­tä tuki voi­daan myön­tää il­man lain­voi­mais­ta lu­paa edel­lyt­tä­en, että tuki­pää­tök­seen ote­taan ehto, jon­ka mu­kaan lain­voi­mai­nen lupa on esi­tet­tä­vä en­sim­mäi­sen mak­su­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä tai vii­meis­tään en­nen tuen vii­mei­sen erän mak­sa­mis­ta. Kun ky­sees­sä on ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­va in­ves­toin­ti, lain­voi­mai­nen ra­ken­nus- tai ym­pä­ris­tö­lupa tu­lee esit­tää kui­ten­kin en­nen tuki­pää­tök­sen an­ta­mis­ta.

Lu­van han­kin­nas­ta ai­heu­tu­neet kus­tan­nuk­set voi­vat olla syn­ty­neet en­nen tuki­ha­ke­muk­sen jät­tä­mis­tä.

Jos ha­lu­at pois­taa lii­te­tyn lii­te­tie­dos­ton, klik­kaa lii­te­tie­dos­ton ni­men pe­räs­sä ole­vaa pu­nais­ta ras­tia. Liit­tei­den kap­pa­le­mää­rää ei ole ra­joi­tet­tu, jo­ten voit li­sä­tä tar­vit­se­ma­si mää­rän liit­tei­tä jo­kai­seen koh­taan. Uu­den liit­teen li­sää­mi­nen ta­pah­tuu Li­sää-pai­nik­kees­ta.

Li­sää liit­teet pdf-muo­toi­si­na. Yh­den liit­teen mak­si­mi­koko on 10 Mt.

Voit myös li­sä­tä tar­vit­ta­van mää­rän mui­ta ha­ke­muk­seen liit­ty­viä liit­tei­tä. Yh­den liit­teen mak­si­mi­koko on 10 Mt. Mui­den liit­tei­den li­säys ta­pah­tuu koh­das­ta Ha­ke­mus­tyyp­piin liit­ty­vät liit­teet. Laa­ti­kon si­säl­lä ole­vas­ta nuo­les­ta avau­tuu alas­veto­va­lik­ko, jos­ta voit va­li­ta li­sät­tä­vän lii­te­tyy­pin. Jos oi­ke­aa lii­te­tyyp­piä ei löy­dy va­li­kos­ta, va­lit­se Muut liit­teet. Tä­män jäl­keen lii­te­tyyp­pi-laa­ti­kon vie­reen il­mes­tyy pai­ni­ke Li­sää lii­te. Liit­teet li­sä­tään edel­lä ku­va­tul­la ta­val­la ja sa­moil­la ra­joit­teil­la.

Huom! Sa­las­sa pi­det­tä­vil­le liit­teil­le on oma koh­tan­sa, jon­ne voi­daan li­sä­tä sel­lai­sia liit­tei­tä, joi­ta et voi ava­ta enää tal­len­nuk­sen jäl­keen. Vain vi­ran­o­mai­nen nä­kee sa­las­sa pi­det­tä­vät liit­teet ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä. Tun­nis­tat sa­las­sa pi­det­tä­vän liit­teen su­luis­sa ole­vas­ta teks­tis­tä sa­las­sa­pi­det­tä­vä. Li­sää tän­ne kaik­ki ne liit­teet, jot­ka vain kä­sit­te­le­vä vi­ran­o­mai­nen voi näh­dä.

Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­den tie­to­jen tal­len­ta­mi­nen ta­pah­tuu joko lo­mak­keen va­sem­man ylä­reu­nan pai­nik­kees­ta Tal­len­na tai lo­mak­keen oi­ke­an ala­reu­nan pai­nik­kees­ta Tal­len­na ja jat­ka.

Tä­män jäl­keen lo­mak­keel­le au­ke­aa kol­me uut­ta väli­leh­teä: Kus­tan­nus ja ra­hoi­tus, Ta­voit­teet sekä Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys.

ELYn/Leaderin, hankkeen luonteen tai kohdennetun toimen muokkaus

Jos ha­lu­at muo­ka­ta ha­ke­muk­sen vas­taan­ot­ta­vaa vi­ran­o­mais­ta (ELY/Le­a­der), hank­keen luon­net­ta tai ha­ke­muk­sen toi­men­pi­det­tä/koh­den­net­tua toin­ta tal­len­ta­mi­sen tai lisä­tie­to­pyyn­nön jäl­keen, voit teh­dä muu­tok­set Pe­rus­tie­dot- ja Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­dil­le il­mes­ty­vän Muok­kaa teh­ty­jä va­lin­to­ja -pai­nik­kees­ta.

Muok­kaus­ta var­ten au­ke­aa eril­li­nen ik­ku­na.

Klik­kaa hii­rel­lä muo­kat­ta­van ken­tän koh­dal­ta Muok­kaa-pai­ni­ket­ta. Tä­män jäl­keen luk­kiu­tu­nut kent­tä au­ke­aa muo­kat­ta­vak­si. Muok­kauk­sen jäl­keen Tal­len­na-pai­ni­ke ak­ti­voi­tuu ja voit tal­len­taa muu­tok­sen. Tal­len­nuk­sen jäl­keen ik­ku­na sul­keu­tuu au­to­maat­ti­ses­ti. Jos ha­lu­at teh­dä muok­kauk­sia use­am­paan koh­taan, tee kaik­ki muok­kauk­set en­sin ja pai­na vas­ta sen jäl­keen Tal­len­na. Jos et ha­lua teh­dä muu­tok­sia, pois­tu ik­ku­nas­ta pai­na­mal­la Pe­ruu­ta.

Huom! Jos ko­pi­oit teks­tiä Hyr­rään suo­raan Wor­dis­tä, ei jär­jes­tel­mä vält­tä­mät­tä ym­mär­rä kaik­kia merk­ke­jä, jol­loin teks­tiin tu­lee epä­mää­räi­siä ky­sy­mys­merk­ke­jä. Kun ko­pi­oit teks­tiä Muis­ti­os­ta, teks­ti nä­kyy siis­ti­nä Hyr­räs­sä.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015