PERUSTIEDOT

Osio päivitetty 19.2.2021

Ha­ke­mus­tyy­pin va­lin­nan jäl­keen esi­täy­te­tys­sä han­ke­ha­ke­muk­ses­sa nä­kyy en­sin kak­si väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot ja Han­ke­suun­ni­tel­ma. En­nen ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä tar­kis­ta si­vun ylä­reu­nas­ta, että olet va­lin­nut oi­ke­an ha­ke­mus­tyy­pin. Täy­tä en­sin Pe­rus­tie­dot-väli­leh­ti. Pe­rus­tie­dot kä­sit­tää tie­dot ha­ki­jas­ta ja tä­män yh­teys­tie­dois­ta, hank­keen yh­teys­hen­ki­lös­tä, muis­ta osa­puo­lis­ta sekä tie­dot hank­kees­ta.


Hakija ja yhteystiedot

Ha­ki­ja­na voi olla jul­kis- tai yk­si­tyis­oi­keu­del­li­nen yh­tei­sö tai sää­tiö. Jul­kisoi­keu­del­li­sia yh­tei­sö­jä ovat muun mu­as­sa kun­ta, kun­ta­yh­ty­mä tai nii­den lai­tos, val­ti­on vi­ras­to tai lai­tos, seu­ra­kun­ta tai muu us­kon­nol­li­nen yh­dys­kun­ta ja saa­me­lais­kä­rä­jät. Yk­si­tyis­oi­keu­del­li­sia yh­tei­sö­jä ovat muun mu­as­sa re­kis­te­röi­dyt yh­dis­tyk­set ja yri­tyk­set.

Ha­ki­ja ja yh­teys­tie­dot tu­le­vat au­to­maat­ti­ses­ti Yri­tys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä (YTJ-pal­ve­lus­ta). Jos osoi­te­tie­dot ovat van­hen­tu­neet, päi­vi­tä ne YTJ-pal­ve­luun, jos­ta ne päi­vit­ty­vät Hyr­rään. Voit myös il­moit­taa maa­seu­tu­hal­lin­nos­sa käy­tet­tä­vän osoit­teen koh­das­ta Omat tie­dot/pro­fii­li (kat­so Yleis­tä Hyr­rän käy­tös­tä). Ai­noa muu­tet­ta­va (täy­den­net­tä­vä) tie­to ha­ke­muk­sel­la on www-osoi­te.

Kun pai­nat Muok­kaa, au­ke­aa laa­tik­ko, jo­hon voit kir­joit­taa ha­ki­jan www-osoit­teen. Tal­len­na tie­to Tal­len­na-pai­nik­kees­ta.

Yhteyshenkilö

Yh­teys­hen­ki­lök­si voi­daan tar­vit­ta­es­sa tal­len­taa sen hen­ki­lön tie­dot, joka toi­mii hank­keen yh­teys­hen­ki­lö­nä vi­ran­o­mais­ten suun­taan. Yh­teys­hen­ki­lön li­sää­mi­nen ta­pah­tuu pai­nik­kees­ta Li­sää yh­teys­hen­ki­lö.

Huom! Mi­kä­li yh­teys­hen­ki­lö ja vas­tuu­hen­ki­lö ovat sama hen­ki­lö, täy­tä tie­dot vain Vas­tuu­hen­ki­lö-koh­taan.

Li­sää laa­tik­koon yh­teys­hen­ki­lön hen­ki­lö­tun­nus muo­dos­sa ppkkvv-xxxx ja pai­na Hae. Jär­jes­tel­mä ha­kee yh­teys­hen­ki­lön tie­dot au­to­maat­ti­ses­ti Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta, eikä tie­to­ja voi muut­taa Hyr­räs­sä. Jos ha­lu­at vaih­taa jo va­lit­se­ma­si hen­ki­lön toi­sek­si, pai­na Vaih­da yh­teys­hen­ki­lö.

Muok­kaa-pai­nik­kees­ta avau­tu­vat laa­ti­kot, joi­hin voit li­sä­tä yh­teys­hen­ki­lön pu­he­lin­nu­me­ron ja säh­kö­pos­ti­o­soit­teen. Tal­len­na tie­dot Tal­len­na-pai­nik­kees­ta.

Huom! Säh­kö­pos­ti­o­soit­teen li­sää­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta ha­ke­mus­ta kos­ke­vat säh­kö­pos­ti-il­moi­tuk­set ta­voit­ta­vat yh­teys­hen­ki­lön.

Vastuuhenkilö

Hank­keen vas­tuu­hen­ki­lö on hen­ki­lö, joka voi alle­kir­joit­taa ha­ke­muk­sen ja vas­taa hank­keen to­teu­tuk­ses­ta. Jär­jes­tel­mään tun­nis­tau­tu­nut hen­ki­lö li­sä­tään au­to­maat­ti­ses­ti vas­tuu­hen­ki­lök­si.

Jos ha­lu­at vaih­taa jon­kun toi­sen vas­tuu­hen­ki­lök­si, va­lit­se Vaih­da vas­tuu­hen­ki­lö. Syö­tä teks­ti­kent­tään uu­den vas­tuu­hen­ki­lön hen­ki­lö­tun­nus muo­dos­sa ppkkvv-xxxx ja pai­na Hae. Jär­jes­tel­mä ha­kee uu­den vas­tuu­hen­ki­lön tie­dot Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta.

Alle­kir­joit­ta­ja-va­lin­nal­la mää­ri­tel­lään ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­jat. Jos vas­tuu­hen­ki­lö on ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja, klik­kaa va­lin­ta­ruu­tua. Va­lin­nan saa pois­tet­tua klik­kaa­mal­la va­lin­ta­ruu­tua uu­del­leen. Huo­mi­oi, että ha­ke­muk­sen Pe­rus­tie­dot-väli­leh­del­lä pi­tää olla va­lit­tu­na or­ga­ni­saa­ti­on sään­tö­jen mu­kai­set alle­kir­joit­ta­jat.

Vas­tuu­hen­ki­lön tie­toi­hin voit täy­den­tää myös koh­dat Hen­ki­lön roo­li hank­kees­sa/or­ga­ni­saa­ti­os­sa, Pu­he­lin­nu­me­ro ja Säh­kö­pos­ti. Voit li­sä­tä vas­tuu­hen­ki­lön pu­he­lin­nu­me­ron ja säh­kö­pos­ti­o­soit­teen Muok­kaa-pai­nik­kees­ta. Saat tal­len­net­tua täy­den­tä­mä­si tie­dot Tal­len­na-pai­nik­kees­ta.

Huom! Säh­kö­pos­ti­o­soit­teen li­sää­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta ha­ke­mus­ta kos­ke­vat säh­kö­pos­ti-il­moi­tuk­set ta­voit­ta­vat vas­tuu­hen­ki­lön.

Muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

Ha­ke­muk­sel­la voi olla mui­ta­kin osa­puo­lia (esi­mer­kik­si mui­ta ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­jia), jot­ka li­sä­tään ha­ke­muk­sel­le täs­sä koh­das­sa. Li­sää­mi­nen ta­pah­tuu pai­nik­kees­ta Li­sää uusi osa­puo­li.

Li­sää hen­ki­lö­tun­nus muo­dos­sa ppkkvv-xxxx ja pai­na Hae, jol­loin jär­jes­tel­mä ha­kee hen­ki­lön tie­dot Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta. Jos muu osa­puo­li toi­mii ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja­na, li­sää täp­pä Alle­kir­joit­ta­ja-ruu­tuun. Jos ha­lu­at pois­taa osa­puo­len, pai­na Pois­ta.

Voit li­sä­tä usei­ta hank­keen osa­puo­lia pai­na­mal­la uu­des­taan Li­sää uusi osa­puo­li -pai­ni­ket­ta. Ha­ke­muk­sen voi lä­het­tää vas­ta sen jäl­keen, kun jo­kai­nen alle­kir­joit­ta­jak­si mää­ri­tel­ty osa­puo­li on alle­kir­joit­ta­nut ha­ke­muk­sen Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä. Jo­kai­sen alle­kir­joit­ta­jan on kir­jau­dut­ta­va si­sään omil­la tun­nuk­sil­laan, ja tä­män vuok­si heil­lä täy­tyy olla omat Kat­so-tun­nuk­set, joil­le on an­net­tu Hyr­rä-ha­ki­ja-val­tuu­det. Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä li­sää oh­jees­sa Alle­kir­joi­tus ja lä­het­tä­mi­nen.

Hankkeen tiedot

Hank­keen tie­dot -osi­os­sa li­sä­tään ha­ke­muk­sel­le hank­keen pe­rus­tie­dot, ku­ten hank­keen nimi ja pää­a­si­al­li­nen to­teu­tus­kun­ta. Pa­kol­li­set täy­tet­tä­vät ken­tät on mer­kit­ty pu­nai­sel­la täh­del­lä, ja tool­ti­pit an­ta­vat oh­jei­ta kent­tien täyt­tä­mi­seen (kat­so Yleis­tä Hyr­rän käy­tös­tä).

Hank­keen luon­ne mer­ki­tään koh­taan Han­ke on luon­teel­taan:

Hank­keel­le an­ne­taan ly­hyt ja yti­me­käs nimi, joka ku­vaa hank­keen toi­min­taa.

Il­moi­ta hank­keen pää­a­si­al­li­nen to­teu­tus­kun­ta sekä hank­keen muut to­teu­tus­kun­nat 1.1.2014 kun­ta­jaon mu­kaan. Pää­a­si­al­li­sen to­teu­tus­kun­nan pe­rus­teel­la ha­ke­mus koh­den­ne­taan oi­ke­al­le ELY-kes­kuk­sel­le tai Le­a­der-ryh­mäl­le.

Hank­keel­le esi­te­tään to­teu­tus­aika. Mer­kit­se kent­tiin hank­keen al­ka­mis­päi­vä ja päät­ty­mis­päi­vä. Han­ket­ta saa to­teut­taa ja sen kus­tan­nuk­set ovat hy­väk­syt­tä­viä vain tuki­pää­tök­ses­sä il­moi­tet­tu­na to­teu­tus­ai­ka­na. Hank­keen kes­to voi olla enin­tään kol­me vuot­ta ja eri­tyi­ses­tä syys­tä enin­tään vii­si vuot­ta. ELY-kes­kus voi pi­den­tää hank­keen to­teu­tus­ai­kaa, jos sii­hen on hy­väk­syt­tä­vä syy, joka ei ol­lut en­na­koi­ta­vis­sa, ja to­teu­tus­ajan pi­den­tä­mi­nen on hank­keen to­teu­tu­mi­sen kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä. Mää­rä­ai­kaa voi­daan pi­den­tää kah­des­ti enin­tään vuo­dek­si ker­ral­laan. Ke­hit­tä­mis­hank­keen to­teu­tus­aika voi olla ko­ko­nai­suu­des­saan enin­tään kuu­si vuot­ta. Jat­ko­ai­kaa on ha­et­ta­va hy­vis­sä ajoin en­nen kuin hank­keen to­teu­tus­aika päät­tyy. Hy­väk­syt­tä­vien toi­mien ja nii­hin liit­ty­vien kus­tan­nus­ten var­hai­sin al­ka­mis­ajan­koh­ta on se päi­vä, jol­loin ha­ke­mus on tul­lut vi­reil­le ELY-kes­kuk­ses­sa tai Le­a­der-ryh­mäs­sä.

Tu­kea ha­e­taan joko ELY-kes­kuk­sel­ta tai Le­a­der-ryh­mäl­tä. Mer­kit­se ras­til­la, kum­mal­ta haet tu­kea.

Va­lit­se, esi­te­tään­kö hank­keel­le oh­jaus­ryh­mää. Oh­jaus­ryh­mä on ase­tet­ta­va val­ta­kun­nal­lis­ta ja alu­ei­den vä­lis­tä toi­min­taa kos­ke­vaa han­ket­ta var­ten sekä sel­lais­ta laa­ja-alais­ta han­ket­ta var­ten, jon­ka hy­väk­syt­tä­vät kus­tan­nuk­set ovat vä­hin­tään 300 000 eu­roa ja jo­hon myön­ne­tään tu­kea 100 %. Oh­jaus­ryh­mä voi­daan aset­taa muu­ta han­ket­ta var­ten, jos: 1) hank­keen hy­väk­syt­ty kus­tan­nus­ar­vio on vä­hin­tään 50 000 eu­roa ja 2) hank­keel­la on laa­jo­ja vai­ku­tuk­sia yri­tys­toi­min­taan, alu­een elin­kei­non­har­joit­ta­jien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siin tai alu­eel­li­seen hy­vin­voin­tiin. Pai­na­vas­ta syys­tä oh­jaus­ryh­mä voi­daan aset­taa myös hank­keel­le, jon­ka hy­väk­syt­tä­vät kus­tan­nuk­set ovat vä­hem­män kuin 50 000 eu­roa.

Si­ni­sen laa­ti­kon si­säl­lä il­moi­te­taan ha­ke­muk­sen seu­raa­va kä­sit­te­ly­paik­ka.

Il­moi­ta, si­säl­tyy­kö hank­kee­seen tuen­siir­toa toi­sel­le to­teut­ta­jal­le. Tu­kea voi­daan siir­tää osak­si toi­sel­le käy­tet­tä­väk­si hank­keen to­teut­ta­mi­seen. Tuen siir­tä­mi­sen tu­lee olla hank­keen to­teut­ta­mi­sen kan­nal­ta tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Myös tuen siir­ron saa­jien tu­lee täyt­tää tuen­saa­jaa kos­ke­vat edel­ly­tyk­set. Tuen­saa­jan on laa­dit­ta­va so­pi­muk­set mui­den hank­keen to­teut­ta­jien kans­sa. So­pi­muk­ses­ta on käy­tä­vä ilmi so­pi­mus­osa­puo­let, so­pi­muk­seen si­säl­ty­vien toi­men­pi­tei­den si­säl­tö ja osa­puol­ten roo­li hank­keen to­teu­tuk­ses­sa. So­pi­muk­sen on si­säl­let­tä­vä osa­puol­ten to­teut­ta­mien toi­men­pi­tei­den kus­tan­nuk­set ja siir­ron saa­jil­le siir­ret­tä­vän tuen mää­rä. Li­säk­si so­pi­muk­ses­sa on so­vit­ta­va, että tuen­saa­ja voi an­taa tar­kas­ta­val­le vi­ran­o­mai­sel­le kum­paa­kin osa­puol­ta kos­ke­vat tie­dot tu­et­tu­jen toi­min­to­jen osal­ta.

Jos hank­kee­seen si­säl­tyy tuen siir­toa, mer­kit­se tuen­siir­ron saa­jat ja tuen­siir­ron saa­jien Y-tun­nuk­set. Tu­es­ta on siir­ron jäl­keen­kin jää­tä­vä ha­ki­jan omaan käyt­töön mer­kit­tä­vä osa.

Jos han­ke on luon­teel­taan kan­sain­vä­li­nen tai alu­ei­den vä­li­nen, mer­kit­se tä­hän koh­taan ha­ke­muk­sel­le tie­dot hank­keen kump­pa­neis­ta, joi­den kans­sa yh­teis­työ­tä alu­ei­den tai mai­den vä­lil­lä teh­dään.

Koh­dat tie­to­jen syöt­tä­mis­tä var­ten avau­tu­vat, kun va­lit­set tä­hän koh­taan Kyl­lä.

Hank­keen jul­ki­ses­sa ku­vauk­ses­sa on ker­rot­ta­va hank­keen ta­voit­teet ja teh­tä­vät toi­men­pi­teet. Tämä ku­vaus jul­kais­taan in­ter­ne­tis­sä ja sitä voi­daan hyö­dyn­tää maa­seu­tu­oh­jel­man tie­do­tuk­ses­sa.

Lo­mak­keen tie­dot tal­len­tu­vat siir­ty­es­sä­si seu­raa­val­le väli­leh­del­le Seu­raa­va-pai­nik­kees­ta. Sa­mal­la avau­tuu täy­tet­tä­väk­si Han­ke­suun­ni­tel­ma.

Jos ha­lu­at vä­lil­lä tal­len­taa  pe­rus­tie­to­ja ja jat­kaa ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä myö­hem­min, pai­na va­sem­mas­ta ylä­reu­nas­ta Tal­len­na.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015