HANKETUEN MAKSAMINEN

Osio päivitetty 11.1.2018

Mak­sun ha­ke­mi­nen
Mak­sua ha­e­taan ensi­si­jai­ses­ti Ruo­ka­vi­ras­ton yllä­pi­tä­mäs­sä Hyr­rä-verk­ko­pal­ve­lus­sa. Mak­sua voi­daan myös ha­kea kir­jal­li­ses­ti Ruo­ka­vi­ras­ton vah­vis­ta­mal­la lo­mak­keel­la (kat­so Han­ke­tu­kien mak­sun haku­lo­mak­keet). Kir­jal­li­nen mak­su­ha­ke­mus toi­mi­te­taan tuen myön­tä­neel­le elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sel­le.

Mak­su­ha­ke­muk­ses­sa on an­net­ta­va sel­vi­tys hank­keen to­teut­ta­mi­ses­ta ajal­ta, jol­ta mak­sua ha­e­taan. Li­säk­si mak­su­ha­ke­muk­seen on lii­tet­tä­vä tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tys­ten kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mät sel­vi­tyk­set ja ti­lin­pito­asia­kir­jat Ruo­ka­vi­ras­ton an­ta­man han­ke­tu­kea kos­ke­van mak­su­mää­räyk­sen mu­kai­ses­ti.

Mak­sa­mi­sen haku­aika
Ke­hit­tä­mis­han­ke­tuen mak­sua on ha­et­ta­va vä­hin­tään ker­ran vuo­des­sa. Ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen, jon­ka kes­to on enin­tään 24 kuu­kaut­ta, mak­sua voi­daan ha­kea yh­del­lä ker­taa.

Han­ke­tuen vii­mei­sen erän mak­sa­mis­ta on ha­et­ta­va nel­jän kuu­kau­den ku­lu­es­sa han­ke­tuen to­teut­ta­mi­sel­le ase­te­tun mää­rä­ajan päät­ty­mi­ses­tä.

Tuen vii­mei­sen erän mak­sa­mis­ta on ha­et­ta­va lop­pu­mak­sun jäl­keen mak­set­ta­van loma­ra­han, -pal­kan tai -kor­vauk­sen osal­ta kuu­kau­den ku­lu­es­sa sii­tä, kun loma­raha, -palk­ka tai -kor­vaus on työ­suh­teen pe­rus­teel­la vii­meis­tään mak­set­ta­va.

Tuki voi­daan mak­saa mää­rä­ajan jäl­keen teh­dys­tä ha­ke­muk­ses­ta, jos tuen­saa­ja esit­tää pai­na­via syi­tä ha­ke­muk­sen vii­väs­ty­mi­seen, ha­ke­mus ei ole vii­väs­ty­nyt olen­nai­ses­ti, mak­sa­mi­sen ha­ke­mi­nen vii­väs­ty­nee­nä ei ole vai­kut­ta­nut hank­keen to­teu­tuk­seen, vii­väs­ty­mi­nen ei vai­keu­ta oh­jel­man to­teut­ta­mis­ta eikä mak­sa­mi­nen vai­ku­ta ha­ki­joi­den tasa­puo­li­seen koh­te­luun.

En­nak­ko
Tu­kea voi­daan mak­saa en­nak­ko­na yk­si­tyis­oi­keu­del­li­sel­le yleis­hyö­dyl­li­sel­le yh­tei­söl­le, jos:
1) ha­ki­jal­la ei ole mer­kit­tä­viä omia tu­lo­ja tai hank­keen väli­ai­kais­ra­hoi­tuk­seen käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa va­ral­li­suut­ta
2) vaa­ra hank­keen to­teu­tu­mat­ta jää­mi­ses­tä on vä­häi­nen
3) en­na­kon mak­sa­mi­nen ei vai­keu­ta tuen käy­tön tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta val­von­taa.

Tu­es­ta voi­daan mak­saa en­nak­ko­na enin­tään 20 % myön­ne­tyn tuen mää­räs­tä. En­nak­ko on kui­ten­kin enin­tään 100 000 eu­roa. En­na­kon mää­räs­sä on otet­ta­va huo­mi­oon hank­keen kes­to ja laa­juus sekä hank­keen to­teut­ta­mi­sen ajoi­tus. En­na­kon mak­sa­mi­sek­si voi­daan edel­lyt­tää va­kuu­den aset­ta­mis­ta. En­nak­koa voi­daan mak­saa vain ker­ran.

En­nak­koa vas­taa­vien kus­tan­nus­ten syn­ty­mi­nen ote­taan huo­mi­oon tuen en­sim­mäi­ses­tä mak­su­e­räs­tä läh­tien. En­nak­koa kui­ta­taan 30 % jo­kai­sen mak­su­erän mää­räs­tä sii­hen saak­ka, kun­nes en­nak­ko on ko­ko­nai­suu­des­saan kui­tat­tu. Kui­ten­kin koko jäl­jel­lä ole­va osuus en­na­kos­ta tu­lee kui­ta­ta vii­meis­tään vii­mei­ses­sä mak­su­e­räs­sä. Tuen­saa­jan il­moi­tuk­sel­la voi­daan kuit­tauk­ses­sa käyt­tää myös edel­lä mai­nit­tua suu­rem­paa pro­sent­tia.

Tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­siä hank­kees­sa, jo­hon tuki muis­ta kuin yleis­kus­tan­nuk­sis­ta mak­se­taan tosi­a­si­al­li­ses­ti ai­heu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten pe­rus­teel­la sekä hank­kees­sa, jo­hon tuki mak­se­taan yk­sin­o­maan tosi­a­si­al­li­ses­ti ai­heu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten pe­rus­teel­la.

Tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on tuen­saa­jal­le ai­heu­tu­neen me­non tosi­a­si­al­li­suus, lo­pul­li­suus ja to­den­net­ta­vuus sekä koh­den­tu­mi­nen hank­kee­seen. Tuen­saa­jan on esi­tet­tä­vä näi­tä edel­ly­tyk­siä kos­ke­vat asia­kir­jat ja sel­vi­tyk­set.

Tuen­saa­jan suo­rit­ta­mis­ta mak­suis­ta on esi­tet­tä­vä las­kut ja mak­sa­mi­sen to­dis­ta­vat asia­kir­jat. Kus­tan­nuk­sis­ta, jois­ta ei ole esit­tää las­kua, mak­su­jen tu­ek­si on esi­tet­tä­vä vas­taa­val­la ta­val­la to­dis­tus­voi­mai­set asia­kir­jat. Kus­tan­nus­ten osoit­ta­mi­ses­sa nou­da­te­taan Ruo­ka­vi­ras­ton mak­su­mää­räys­tä.

Meno on lo­pul­li­nen, jos tuen­saa­ja ei ole saa­nut eikä voi saa­da me­nos­ta tai sen pe­rus­teel­la alen­nus­ta, hy­vi­tys­tä tai pa­lau­tus­ta. Tu­kea ei mak­se­ta en­nen kuin meno on kir­jat­tu tuen saa­jan kir­jan­pi­toon hank­keen me­nok­si.

Tuen vii­mei­sen erän mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että han­ke on to­teu­tet­tu tuki­pää­tök­sen mu­kai­ses­ti.

Kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suus

Sil­tä osin kuin kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suut­ta ei ole sel­vi­tet­ty tuki­ha­ke­muk­ses­sa val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen 1174/2014 28 §:n mu­kai­ses­ti, tuen­saa­jan on lii­tet­tä­vä mak­su­ha­ke­muk­seen sel­vi­tys kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suu­des­ta.

Jos kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suus ei pe­rus­tu vii­te­kus­tan­nuk­siin, tuen­saa­jan on yli 2 500 eu­ron han­kin­nois­sa toi­mi­tet­ta­va sel­vi­tys ta­van­o­mai­ses­ta hin­ta­ta­sos­ta, riit­tä­vä mää­rä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia tar­jouk­sia tai muu sel­vi­tys, jon­ka pe­rus­teel­la vi­ran­o­mai­nen voi ar­vi­oi­da kus­tan­nus­ten koh­tuul­li­suu­den.

Jul­ki­set han­kin­nat
Kun han­kin­taan on so­vel­let­ta­va jul­ki­sis­ta han­kin­nois­ta an­net­tua la­kia (348/2007), tu­lee mak­su­ha­ke­muk­seen liit­tää sel­vi­tys lais­sa edel­ly­te­tyn me­net­te­lyn nou­dat­ta­mi­ses­ta.

Tuen mak­su­erät
Tuki mak­se­taan vuo­sit­tain enin­tään nel­jäs­sä eräs­sä.

Yleis­hyö­dyl­li­sen in­ves­toin­nin tuki mak­se­taan enin­tään kuu­des­sa eräs­sä. Vii­mei­nen erä on vä­hin­tään 20 % myön­ne­tys­tä tu­es­ta.

Mak­set­ta­va tuki
Tu­kea mak­se­taan enin­tään tuki­ta­soa ja myön­ne­tyn tuen mää­rää vas­taa­va osuus mak­su­ha­ke­muk­sen mu­kai­sis­ta hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta.

Sil­tä osin kuin hank­keen vä­lil­li­set kus­tan­nuk­set on tuki­pää­tök­ses­sä hy­väk­syt­ty las­ken­nal­li­si­na, lo­pul­li­ses­ti hy­väk­syt­tä­vät vä­lil­li­set kus­tan­nuk­set las­ke­taan mak­su­pää­tök­ses­sä hy­väk­sy­tyis­tä palk­ka­kus­tan­nuk­sis­ta.

Hank­keen tu­lot vä­hen­ne­tään hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta. Huo­mi­oon ote­taan tu­lot, jot­ka mak­se­taan tuen­saa­jal­le hank­keen to­teut­ta­mis­ai­ka­na.

Jos mak­su­ha­ke­muk­seen on si­säl­ly­tet­ty tuki­kel­vot­to­mia kus­tan­nuk­sia, vä­hen­ne­tään nämä mak­su­ha­ke­muk­ses­sa esi­te­tyis­tä kus­tan­nuk­sis­ta mak­set­ta­van tuen mää­rää vah­vis­tet­ta­es­sa.

Jos mak­su­ha­ke­muk­ses­sa mak­set­ta­vak­si ha­e­tun tuen mää­rä on yli 10 % suu­rem­pi kuin kus­tan­nus­ten tuki­kel­poi­suu­den tar­kas­te­lun jäl­keen vah­vis­tet­tu tuen mää­rä, mak­set­ta­van tuen mää­rää vä­hen­ne­tään li­säk­si Ko­mis­si­on ase­tuk­sen (EU) N:o 809/2014 63 ar­tik­lan mu­kai­ses­ti. Vä­hen­nys­tä ei so­vel­le­ta, jos tuki­kel­vot­to­mien me­no­jen il­moit­ta­mi­nen ei ole tuen­saa­jan syy­tä.

Tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että tuen­saa­ja on nou­dat­ta­nut tuen eh­to­ja.

Tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­siä hank­kees­sa, jo­hon tuki on myön­net­ty mak­set­ta­vak­si yk­sin­o­maan to­teu­tu­nei­den toi­men­pi­tei­den pe­rus­teel­la

Tuki mak­se­taan enin­tään kol­mes­sa eräs­sä.

Tuki mak­se­taan tuki­pää­tök­ses­sä yk­si­löi­ty­jen toi­men­pi­tei­den to­teu­tu­mi­sen pe­rus­teel­la. Mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on mak­su­ha­ke­muk­ses­sa an­net­ta­va sel­vi­tys tuki­pää­tök­sel­lä hy­väk­sy­tyn han­ke­suun­ni­tel­man to­teut­ta­mi­ses­ta mak­su­ha­ke­muk­sen ajal­ta.

Tuen vii­mei­nen erä voi­daan mak­saa, kun hy­väk­sy­tyt tuki­pää­tök­sen mu­kai­set toi­men­pi­teet on ko­ko­nai­suu­des­saan to­teu­tet­tu.

Tuen mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että tuen­saa­ja on nou­dat­ta­nut tuen eh­to­ja.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015