TAVOITTEET

Osio päivitetty 30.9.2015

Koulutushankkeet

Kou­lu­tus­hank­keis­ta ra­por­toi­daan kou­lu­tus­päi­vien luku­mää­rä.
Kou­lu­tus­päi­väk­si las­ke­taan 8 tun­tia kou­lu­tus­ta osal­lis­tu­jaa koh­den. Las­ku­kaa­va: Kai­kil­le kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­neil­le tar­jot­tu kou­lu­tus tun­tei­na/8 h. Esi­merk­ki: Kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään 5 päi­vä­nä, 4 tun­tia ku­na­kin päi­vä­nä. Yh­teen­sä siis 20 tun­tia. Las­ku­kaa­va: 20/8= 2,5 kou­lu­tus­päi­vää.

Kou­lu­tus­hank­keis­ta tu­lee ra­por­toi­da myös kou­lu­tuk­siin osal­lis­tu­nei­den hen­ki­löi­den luku­mää­rä.
Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­ja las­ke­taan ker­ran hank­keen ai­ka­na. Jos sama hen­ki­lö osal­lis­tuu use­am­man hank­keen kou­lu­tuk­siin, las­ke­taan hä­net jo­kai­sen hank­keen osal­lis­tu­jak­si. Kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­neet hen­ki­löt tu­lee ja­o­tel­la iän ja suku­puo­len mu­kaan. Ta­voi­te­sa­rak­kees­sa riit­tää, että mer­ki­tään kaik­kien osal­lis­tu­jien mää­rä. To­teu­maa il­moi­tet­ta­es­sa osal­lis­tu­jat ja­o­tel­laan suku­puo­len ja iän mu­kai­ses­ti. Osal­lis­tu­ja­lis­taa voi­daan hyö­dyn­tää tie­to­jen ke­rää­mi­ses­sä.

Hank­keen ai­ka­na työl­lis­ty­nei­den mää­rä tu­lee myös il­moit­taa.
Työl­lis­ty­neet ja­o­tel­laan suku­puo­len ja iän mu­kaan. Hank­keen ai­ka­na työl­lis­ty­neil­lä tar­koi­te­taan sel­lai­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka on pal­kat­tu hank­keen ra­hoi­tuk­sel­la hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si. Ta­voi­te­sa­rak­kees­sa riit­tää, että mer­ki­tään kaik­kien työl­lis­ty­nei­den mää­rä. To­teu­maa il­moi­tet­ta­es­sa työl­lis­ty­neet ja­o­tel­laan suku­puo­len ja iän mu­kai­ses­ti.

Tiedonvälitys- ja esittelyhankkeet

Kaik­ki tie­don­vä­li­tys­hank­keet ra­por­toi­vat jul­kais­tun ma­te­ri­aa­lin mää­rän.
Jul­kais­tul­la ma­te­ri­aa­lil­la tar­koi­te­taan esi­mer­kik­si esit­tei­tä, leh­ti­jut­tu­ja ja uu­tis­kir­jei­tä. Ma­te­ri­aa­li voi olla joko pai­net­tu tai ver­kos­sa jul­kais­ta­va. Täl­lä ei tar­koi­te­ta pai­nos­mää­rää. Tie­don­vä­li­tys­hank­keis­ta ra­por­toi­daan tu­et­tu­jen info­ti­lai­suuk­sien luku­mää­rä. Info­ti­lai­suuk­sil­la tar­koi­te­taan ti­lai­suuk­sia, jos­sa ker­ro­taan hank­keen si­säl­lös­tä. Tä­hän las­ke­taan mu­kaan myös ti­lai­suu­det, jot­ka ei­vät ole hank­keen jär­jes­tä­miä, mut­ta jois­sa han­ke on mu­ka­na pu­heen­vuo­ron pi­tä­jä­nä.

Hank­keis­sa, jois­sa on mu­ka­na esit­te­ly­toi­mia eli de­monst­raa­ti­oi­ta, ra­por­toi­daan tu­et­tu­jen esit­te­ly­ti­lai­suuk­sien (de­monst­raa­tio) luku­mää­rä. Täl­lä tar­koi­te­taan sitä, kun de­monst­roi­daan uut­ta asi­aa tai uut­ta in­ves­toin­tia.

Hankkeet, joissa toteuttajana tai osatoteuttajana on valtion virasto tai laitos

Hank­keis­ta, jois­sa to­teut­ta­ja­na tai osa­to­teut­ta­ja­na on val­ti­on vi­ras­to tai lai­tos (esi­mer­kik­si Luke, Syke, Maan­mit­taus­lai­tos, GTK), tu­lee vuo­sit­tain eri­tel­ty­nä ra­por­toi­da ar­vio val­ti­on vi­ras­ton tai lai­tok­sen hank­kee­seen käyt­tä­mäs­tä hen­ki­lö­työ­vuo­si­mää­räs­tä (htv). Li­säk­si on ra­por­toi­ta­va vuo­sit­tai­nen to­teu­tu­ma htv-mää­räs­tä ja ky­seis­tä htv:tä vas­taa­vas­ta palk­kauk­seen käy­te­tys­tä euro­mää­räs­tä. Val­ti­on vi­ras­tot ja lai­tok­set on lu­e­tel­tu Ex­cel-tau­lu­kos­sa osoit­tees­sa http://www.val­ti­o­kont­to­ri.fi/ka­si­kir­ja/Pub­lic/de­fault.aspx?no­deid=25946.

Yleishyödyllinen kehittämis- ja investointihanke

Yleis­hyö­dyl­li­sis­sä ke­hit­tä­mis- ja in­ves­toin­ti­hank­keis­sa ra­por­toi­daan pa­ran­tu­neis­ta pal­ve­luis­ta hyö­ty­vän maa­seu­tu­vä­es­tön mää­rä (hlö).
Maa­seu­tu­vä­es­töä ovat kaik­ki kau­pun­kien ulko­puo­lel­la asu­vat hen­ki­löt. Tä­hän in­di­kaat­to­riin las­ke­taan kaik­ki hank­kees­ta po­ten­ti­aa­li­ses­ti hyö­ty­vät maa­seu­tu­a­lu­een asuk­kaat. Esi­mer­kik­si hank­keen to­teu­tus­a­lu­een /-kun­nan /-ky­län asu­kas­luku. Han­ke, joka kos­kee laa­ja­kais­ta­inf­ra­struk­tuu­rin ra­ken­ta­mis­ta, täyt­tää myös tä­män koh­dan. Se­li­tys-koh­das­sa tu­lee ker­toa, mi­ten hyö­ty­vä maa­seu­tu­vä­es­tö on las­ket­tu. Hyö­ty­vän vä­es­tön mää­rä tu­lee ar­vi­oi­da re­a­lis­ti­ses­ti.

Kaik­ki yleis­hyö­dyl­li­set ke­hit­tä­mis- ja in­ves­toin­ti­hank­keet ra­por­toi­vat tu­e­tus­sa hank­kees­sa teh­dyn tal­koo­työn mää­rän. Teh­ty tal­koo­työ il­moi­te­taan tun­neis­sa. Teh­tyyn tal­koo­työ­hön las­ke­taan mu­kaan vain hen­ki­löt, jot­ka ovat 15 vuot­ta tai yli. Ta­voit­tee­seen il­moi­te­taan suun­ni­tel­man mu­kai­nen tal­koo­työ­tun­tien mää­rä. Kun han­ke on päät­ty­nyt, il­moi­te­taan tal­koo­työn koko­nais­mää­rä tun­tei­na sekä ta­voit­teen ylit­tä­nyt osa tal­koo­työs­tä.

Kaik­ki ELY-kes­kus­ten sekä Le­a­der-ryh­mien kaut­ta ra­hoi­te­tut yleis­hyö­dyl­li­set ke­hit­tä­mis-ja in­ves­toin­ti­hank­keet ra­por­toi­vat
hank­keen ai­ka­na työl­lis­ty­nei­den mää­rän. Työl­lis­ty­neet ja­o­tel­laan suku­puo­len ja iän mu­kaan. Hank­keen ai­ka­na työl­lis­ty­neil­lä tar­koi­te­taan sel­lai­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka on pal­kat­tu hank­keen ra­hoi­tuk­sel­la hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si. Ta­voi­te­sa­rak­kees­sa riit­tää kaik­kien työl­lis­ty­nei­den mää­rä. To­teu­maa il­moi­tet­ta­es­sa työl­lis­ty­neet ja­o­tel­laan suku­puo­len ja iän mu­kai­ses­ti.

Jos yleis­hyö­dyl­li­nen ke­hit­tä­mis­han­ke kos­kee säh­köi­siä pal­ve­lui­ta, tu­lee hank­keen ra­por­toi­da tu­e­tut ver­kos­sa toi­mi­vat pal­ve­lut. Tämä tar­koit­taa ra­hoi­te­tul­la hank­keel­la ke­hi­tet­ty­jä pal­ve­lui­ta.

Yleis­hyö­dyl­li­ses­tä in­ves­toin­ti­hank­kees­ta, joka kos­kee laa­ja­kais­ta­inf­ra­struk­tuu­rin ra­ken­ta­mis­ta, tu­lee ra­por­toi­da myös tu­et­ta­vas­sa ver­kos­sa tar­jot­ta­vien liit­ty­mien luku­mää­rä (kpl). Liit­ty­mien luku­mää­rä pe­rus­tuu suun­ni­tel­maan.

Hank­keet, jois­sa tuo­te­taan uu­siu­tu­vaa ener­gi­aa, tu­lee ra­por­toi­da uu­siu­tu­van ener­gi­an tuo­tan­to MWh/vuo­si.
Tä­män in­di­kaat­to­rin osal­ta ra­por­toi­daan myös läh­tö­ta­son tie­to.

Yhteistyö

Yh­teis­työ­hank­kees­ta ra­por­toi­daan:

Kaik­ki yh­teis­työ­hank­keet ra­por­toi­vat myös hank­keen ai­ka­na työl­lis­ty­nei­den mää­rän.
Työl­lis­ty­neet ja­o­tel­laan suku­puo­len ja iän mu­kaan. Hank­keen ai­ka­na työl­lis­ty­neil­lä tar­koi­te­taan sel­lai­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka on pal­kat­tu hank­keen ra­hoi­tuk­sel­la hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si. Ta­voi­te­sa­rak­kees­sa riit­tää kaik­kien työl­lis­ty­nei­den mää­rä. To­teu­maa il­moi­tet­ta­es­sa työl­lis­ty­neet ja­o­tel­laan suku­puo­len ja iän mu­kai­ses­ti.

Hank­keen, joka to­teut­taa elin­tar­vik­kei­den ly­hyi­tä toi­mi­tus­ket­ju­ja, tu­lee ra­por­toi­da nii­den yri­tys­ten luku­mää­rä, jot­ka osal­lis­tu­vat ly­hyi­den toi­mi­tus­ket­ju­jen tai pai­kal­lis­ten mark­ki­noi­den ke­hit­tä­mi­seen (kpl). Täl­lä tar­koi­te­taan yri­tyk­siä, jot­ka ovat mu­ka­na hank­keen toi­min­nas­sa, jol­la pe­rus­te­taan tai ke­hi­te­tään elin­tar­vik­kei­den ly­hyi­tä toi­mi­tus­ket­ju­ja tai pai­kal­li­sia me­ne­kin­e­dis­tä­mis­toi­mia.

Erik­seen il­moi­te­taan hank­kees­sa mu­ka­na ole­vien maa­ti­lo­jen luku­mää­rä.

Leader-rahoitteiset hankkeet

Le­a­der-ryh­mien kaut­ta tu­kea ha­ke­vat tai tu­kea saa­neet hank­keet va­lit­se­vat li­säk­si hank­kee­seen so­pi­vat seu­ran­ta­tie­dot eli in­di­kaat­to­rit täy­tet­tä­väk­si.

Akti­voin­ti­ti­lai­suuk­siin osal­lis­tu­nei­den mää­rä
Akti­voin­ti­ti­lai­suuk­sik­si las­ke­taan kaik­ki info­ti­lai­suu­det, jot­ka han­ke on jär­jes­tä­nyt tai joi­hin han­ke on osal­lis­tu­nut. Ti­lai­suuk­siin osal­lis­tu­neet hen­ki­löt il­moi­te­taan suku­puo­len mu­kaan ja­o­tel­tui­na.

Ym­pä­ris­töä pa­ran­ta­vat toi­met
Ym­pä­ris­töä pa­ran­ta­va toi­met tar­koit­ta­vat sekä ke­hit­tä­mis­tä että in­ves­toin­te­ja, joil­la on ym­pä­ris­töä pa­ran­ta­via vai­ku­tuk­sia. Kyse voi olla esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tö­kou­lu­tuk­ses­ta tai mai­se­man­kun­nos­tus­hank­kees­ta. Luku il­moi­te­taan kap­pa­lei­na.

Ra­ken­ne­tut/kun­nos­te­tut/va­rus­te­tut ra­ken­nuk­set ja ra­ken­nel­mat
Täs­sä il­moi­te­taan hank­keel­la ra­ken­ne­tut/kun­nos­te­tut/va­rus­te­tut ra­ken­nuk­set ja ra­ken­nel­mat kap­pa­lei­na.

Laa­di­tut ja päi­vi­te­tyt suun­ni­tel­mat
Laa­dit­tui­hin ja päi­vi­tet­tyi­hin suun­ni­tel­miin kuu­lu­vat muun mu­as­sa kylä-, mai­se­man­hoi­to- ja hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­mat. Luku il­moi­te­taan kap­pa­lei­na.

Hank­kee­seen osal­lis­tu­vat or­ga­ni­saa­ti­ot
Täl­lä tar­koi­te­taan yh­dis­tyk­siä, jär­jes­tö­jä, yri­tyk­siä  ja mui­ta eri­lai­sia toi­mi­joi­ta, jot­ka osal­lis­tu­vat hank­keen to­teut­ta­mi­seen. Luku il­moi­te­taan kap­pa­lei­na.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015