HANKE- TAI MAKSUHAKEMUKSEN POISTAMINEN

Osio päivitetty 9.1.2020

Ha­ki­ja voi pois­taa te­ke­män­sä han­ke- ja mak­su­ha­ke­muk­sen, jos sen tila on jo­kin seu­raa­vis­ta:

Jos vi­ran­o­mai­nen on ot­ta­nut ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn, et voi enää pois­taa sitä.

Näi­tä ti­lo­ja ovat:

Aloitetun ja keskeneräisen hankehakemuksen poistaminen

Han­ke­kir­jas­tos­ta näet kaik­ki kir­jau­tu­mis­ti­lan­tees­sa va­lit­se­ma­si or­ga­ni­saa­ti­on ha­ke­muk­set ja nii­den ti­lat. Kat­so ohje kir­jas­ton käy­tös­tä ar­tik­ke­lis­ta Han­ke­kir­jas­to.

Jos han­ke­ha­ke­muk­sen tila on aloi­tet­tu tai kes­ken­e­räi­nen, on han­ke­laa­ti­kos­sa pai­ni­ke Pois­ta, jos­ta saat pois­tet­tua ha­ke­muk­sen.

Jär­jes­tel­mä var­mis­taa, että ha­lu­at var­mas­ti pois­taa han­ke­ha­ke­muk­sen. Pois­ta han­ke pois­taa han­ke­ha­ke­muk­sen jär­jes­tel­mäs­tä. Jos et ha­lua pois­taa ha­ke­mus­ta, va­lit­se Pe­ruu­ta.

Jätetyn hankehakemuksen poistaminen

Vi­ran­o­mais­kä­sit­te­lyyn jä­te­tyn ha­ke­muk­sen pois­ta­mi­nen ero­aa yl­läo­le­vas­ta si­ten, että ha­ke­muk­sen lä­he­tys pi­tää pe­rua en­nen pois­ta­mis­ta. Jos vi­ran­o­mai­nen on ot­ta­nut ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyyn, et pys­ty enää pe­ru­maan etkä näin ol­len myös­kään pois­ta­maan ha­ke­mus­ta.

Ha­ke­muk­sen va­sem­mal­la puo­lel­la si­jait­se­van Toi­min­not-ot­si­kon alta löy­tyy Pe­ruu­ta ja muok­kaa -pai­ni­ke. Klik­kaa sitä.

Jär­jes­tel­mä var­mis­taa, että ha­lu­at var­mas­ti pois­taa ha­ke­muk­sen. Vas­taa Kyl­lä, jos ha­lu­at ot­taa ha­ke­muk­sen ta­kai­sin kä­sit­te­lyyn. Vas­taa Ei, jos et ha­lua pe­rua lä­he­tet­tyä ha­ke­mus­ta.

Tä­män jäl­keen ha­ke­mus on pois­tet­ta­vis­sa ku­ten aloi­te­tun tai kes­ken­e­räi­sen ha­ke­muk­sen pois­ta­mi­sen oh­jees­sa on edel­lä ku­vat­tu.

Viranomaiskäsittelyssä olevan hankkeen poistaminen

Jos ha­ke­muk­sel­le ei ole vie­lä teh­ty pää­tös­tä, il­moi­ta pe­ruu­tuk­ses­ta vi­ran­o­mai­sel­le, joka te­kee il­moi­tuk­sek­si pe­rus­teel­la hank­keel­le Pe­rut­tu-pää­tök­sen.

Jos ha­ke­muk­sel­le on jo teh­ty pää­tös, mut­ta sil­le ei ole teh­ty yh­tään mak­su­pää­tös­tä, il­moi­ta pe­ruu­tuk­ses­ta vi­ran­o­mai­sel­le, joka te­kee tek­ni­sen muu­tos­pää­tök­sen, jon­ka pää­tök­sek­si tu­lee pe­rut­tu.

Maksuhakemuksen poistaminen

Kes­ken­e­räi­sen mak­su­ha­ke­muk­sen saat pois­tet­tua han­ke­nä­ky­män koh­das­ta Pois­ta mak­su­ha­ke­mus.

Jos mak­su­ha­ke­mus on alle­kir­joi­tet­tu, mut­ta ei vie­lä lä­he­tet­ty kä­sit­te­lyyn, pois­ta alle­kir­joi­tus tai alle­kir­joi­tuk­set Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set -pai­nik­kees­ta en­nen kuin voit pois­taa mak­su­ha­ke­muk­sen.

Jos mak­su­ha­ke­mus on eh­dit­ty lä­het­tää kä­sit­te­lyyn, mut­ta vi­ran­o­mai­nen ei ole eh­ti­nyt ot­taa sitä kä­sit­te­lyyn (ha­ke­muk­sen tila on Jä­tet­ty), pe­ruu­ta lä­he­tys Pe­ruu­ta ja muok­kaa -pai­nik­kees­ta. Pai­ni­ke nä­kyy mak­su­ha­ke­muk­sen va­sem­mal­la puo­lel­la, kun ha­ke­mus on auki. Pois­ta alle­kir­joi­tus tai alle­kir­joi­tuk­set Alle­kir­joi­tus-väli­leh­del­tä pai­nik­kees­ta Pois­ta alle­kir­joi­tuk­set. Tä­män jäl­keen pa­laa ta­kai­sin han­ke­lu­et­te­loon ja tee pois­to koh­das­ta Pois­ta mak­su­ha­ke­mus.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015