TUKIPÄÄTÖKSEN TARKASTELU

Osio päivitetty 13.1.2020

Kun ha­ke­muk­sel­le on teh­ty tuki­pää­tös, tu­lee sii­tä il­moi­tus vas­tuu­hen­ki­lön ja mah­dol­li­sen yh­teys­hen­ki­lön säh­kö­pos­tiin.

Han­ke­kir­jas­tos­sa hank­keen tila­tie­to­na nä­kyy nyt Tuki­pää­tös teh­ty.

Koh­das­ta Lue li­sää avau­tuu han­ke­nä­ky­mä, jos­sa on lis­tat­tu­na ky­sei­sen hank­keen ta­pah­tu­mat. Tuki­ha­ke­mus-ot­si­kon alla näet teks­tin Tuki­pää­tös teh­ty. Tä­män pe­räs­sä on teks­ti Avaa, jos­ta au­ke­aa ha­ke­mus. Koh­das­ta Näy­tä his­to­ria saat auki kaik­ki tä­män ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­vai­heet. Kä­sit­te­ly­vai­heet saat pii­lo­tet­tu sa­mas­ta koh­das­ta teks­tis­tä Pii­lo­ta his­to­ria.

Ha­ke­muk­sel­le on nyt avau­tu­nut uusi Pää­tös-väli­leh­ti. Väli­leh­den taus­ta­väri on vi­her­tä­vä.

Täl­tä väli­leh­del­tä näet ha­ke­muk­sen tuki­pää­tök­sen esit­te­li­jän ja rat­kai­si­jan tie­dot, pää­tös­päi­vän sekä rat­kai­sun.

Avaa tuki­pää­tös -pai­nik­kees­ta avau­tuu tuki­pää­tös pdf-muo­dos­sa. Voit tu­los­taa pää­tök­sen pa­pe­ril­le tai tal­len­taa sen tie­to­ko­neel­le­si.

Jos ko­neel­la­si ei ole pdf-tie­dos­ton lu­ke­mis­ta var­ten tar­koi­tet­tua oh­jel­maa, täy­tyy si­nun asen­taa sel­lai­nen.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015