ENNAKKOMAKSUN HAKEMINEN

Osio päivitetty 14.1.2020

Tämä ohje kos­kee ke­hit­tä­mis­han­ket­ta, yleis­hyö­dyl­lis­tä in­ves­toin­ti­han­ket­ta, tee­ma­han­ket­ta sekä so­vel­tu­vin osin toi­min­ta­ryh­män toi­min­ta­ra­haa.

Yleistä ennakon hakemisesta

En­nak­koa voi­daan mak­saa yk­si­tyis­oi­keu­del­li­sel­le yleis­hyö­dyl­li­sel­le yh­tei­söl­le, jos ha­ki­jal­la ei ole mer­kit­tä­viä omia tu­lo­ja tai hank­keen väli­ai­kais­ra­hoi­tuk­seen käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa va­ral­li­suut­ta ja vaa­ra hank­keen to­teu­tu­mat­ta jää­mi­ses­tä on vä­häi­nen eikä en­na­kon mak­sa­mi­nen vai­keu­ta tuen käy­tön tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta val­von­taa. En­na­kon mak­sa­mi­sek­si voi­daan edel­lyt­tää va­kuu­den aset­ta­mis­ta. Tu­kea voi­daan mak­saa en­nak­koon vain ker­ran hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si.

En­na­kon kuit­taa­mi­nen

En­nak­koa vas­taa­vien kus­tan­nus­ten syn­ty­mi­nen ote­taan huo­mi­oon tuen en­sim­mäi­ses­tä mak­su­e­räs­tä läh­tien. En­nak­koa kui­ta­taan 30 % jo­kai­sen mak­su­erän mää­räs­tä sii­hen saak­ka, kun­nes en­nak­ko on ko­ko­nai­suu­des­saan kui­tat­tu. Kui­ten­kin koko jäl­jel­lä ole­va osuus en­na­kos­ta tu­lee kui­ta­ta vii­meis­tään vii­mei­ses­sä mak­su­e­räs­sä.

Tuen­saa­jan il­moi­tuk­sel­la voi­daan kuit­tauk­ses­sa käyt­tää myös edel­lä mai­nit­tua suu­rem­paa pro­sent­tia. Mi­kä­li mak­su­e­räs­sä ha­lu­taan käyt­tää edel­lä mai­nit­tua suu­rem­paa en­na­kon kuit­taus­pro­sent­tia, suu­rem­pi kuit­taus­pro­sent­ti on erik­seen il­moi­tet­ta­va mak­su­erän mak­su­ha­ke­muk­ses­sa.

Ennakkomaksuhakemuksen täyttäminen

Kun hank­keel­le­si on teh­ty myön­tei­nen tuki­pää­tös, voit ha­kea en­nak­ko­mak­sua. En­nak­ko­mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­nen aloi­te­taan Hank­keet-osi­on kaut­ta.

Klik­kaa hii­rel­lä Hank­keet-osi­os­sa ha­lut­tua han­ket­ta, min­kä jäl­keen avau­tuu ha­ke­muk­sen tie­to­ik­ku­na. Avaa vii­mei­sin tuki­pää­tös Avaa-sa­nas­ta .

Hank­keel­le on pää­tök­sen­teon yh­tey­des­sä tul­lut uusi Pää­tös-väli­leh­ti. Mak­su­ha­ke­muk­sen te­ke­mi­nen aloi­te­taan Pää­tös-väli­leh­del­lä.

Tar­kis­ta en­sin, että tuki­pää­tös on Hy­väk­syt­ty. Näet sen Pää­tös-laa­ti­kos­ta.

Va­lit­se Mak­su­ha­ke­mus­tyyp­pi-koh­das­ta mak­su­ha­ke­mus­tyy­pik­si En­nak­ko. Va­lin­nan jäl­keen ak­ti­voi­tuu aa­ti­kon alla ole­va Tee mak­su­ha­ke­mus -pai­ni­ke, jos­ta pää­set te­ke­mään en­nak­ko­mak­su­ha­ke­muk­sen.

Mak­su­ha­ke­mus si­säl­tää kol­me väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot, Kus­tan­nus ja ra­hoi­tus sekä Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys. Täy­tä Pe­rus­tie­dot huo­lel­li­ses­ti.

Ha­ki­ja-kent­tään voi Muok­kaa-pai­nik­kees­ta muut­taa ha­ki­jan www-osoi­tet­ta sekä tili­nu­me­roa.

Erit­täin tär­keä tie­to mak­su­ha­ke­muk­sel­la on tili­nu­me­ro, jol­le en­nak­ko­mak­su mak­se­taan.

Tili­nu­me­ro-laa­ti­kon nuo­les­ta avau­tu­vat va­lin­ta­vaih­to­eh­dot. Jos ha­ki­jal­le on jo ai­kai­sem­min tal­len­net­tu tili­nu­me­ro, nä­kyy se Tal­len­ne­tut-ot­si­kon alla. Klik­kaa­mal­la hii­rel­lä ha­lut­tua tili­nu­me­roa siir­tyy va­lin­ta laa­tik­koon.

Jos tili­nu­me­roa ei ole tal­len­net­tu jär­jes­tel­mään tai ha­lu­at tal­len­taa toi­sen tili­nu­me­ron, va­lit­se Li­sää uusi tili­nu­me­ro. Va­lin­nan jäl­keen Tili­nu­me­ro-laa­tik­koon il­mes­tyy teks­ti Li­sää uusi tili­nu­me­ro ja sen vie­reen Uusi tili­nu­me­ro -laa­tik­ko. Kir­joi­ta tä­hän laa­tik­koon ha­lut­tu tili­nu­me­ro IBAN-muo­dos­sa. Tili­nu­me­ron syöt­tä­mi­sen jäl­keen jär­jes­tel­mä täy­den­tää laa­ti­kon ala­puo­lel­le au­to­maat­ti­ses­ti BIC-koo­din tili­nu­me­ron pe­rus­teel­la.

Mak­su­ha­ke­muk­sen vas­tuu­hen­ki­lö­nä nä­kyy au­to­maat­ti­ses­ti jär­jes­tel­mään kir­jau­tu­nut hen­ki­lö. Vas­tuu­hen­ki­lön voi vaih­taa Li­sää vas­tuu­hen­ki­lö he­tul­la -pai­nik­kees­ta tai li­sä­tä alas­veto­va­li­kos­ta. Li­sää vas­tuu­hen­ki­lö he­tul­la -pai­nik­keen ylä­puo­lel­le avau­tuu laa­tik­ko, jos­sa lu­kee Syö­tä hen­ki­lö­tun­nus. Li­sää vas­tuu­hen­ki­lön hen­ki­lö­tun­nus laa­tik­koon, min­kä jäl­keen ak­ti­voi­tuu Hae-pai­ni­ke, jota klik­kaa­mal­la jär­jes­tel­mä ha­kee uu­den vas­tuu­hen­ki­lön tie­dot ha­ke­muk­sel­le Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta.

Mää­ri­tä vas­tuu­hen­ki­lön/-hen­ki­löi­den roo­lik­si Alle­kir­joit­ta­ja. Klik­kaa Alle­kir­joit­ta­ja-sa­nan edes­sä ole­vaa va­lin­ta­ruu­tua niin, että sii­hen il­mes­tyy täp­pä. Vas­tuu­hen­ki­lös­tä tu­lee näin ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja. Alle­kir­joit­ta­jal­la tu­lee olla Hyr­rä-Ha­ki­ja-oi­keu­det.

Seu­raa­vak­si täy­tä Mak­su­ha­ke­muk­ses­ta lisä­tie­to­ja an­ta­van hen­ki­lön nimi, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti­o­soi­te.

Kir­jan­pito-ken­täs­sä il­moi­tat hank­keen kir­jan­pi­tä­jän ja kir­jan­pi­don säi­ly­tys­pai­kan. Lisä­tie­to­ja-laa­tik­koon voit kir­joit­taa muu­ta tie­toa kir­jan­pi­dos­ta.

Liit­teet-koh­das­sa li­sä­tään tar­vit­ta­vat liit­teet mak­su­ha­ke­muk­sel­le. Liit­teen li­sää­mi­nen ta­pah­tuu Li­sää lii­te -pai­nik­kees­ta.

Kus­tan­nus ja ra­hoi­tus -väli­leh­del­lä mer­kit­se Ha­et­ta­van en­na­kon mää­rä -laa­tik­koon ELY-kes­kuk­sel­ta mak­suun ha­et­ta­van avus­tuk­sen (en­nak­ko) mää­rä. En­na­kon mää­rä voi olla enin­tään 20 % myön­ne­tyn tuen mää­räs­tä tai enin­tään 100 000 eu­roa. Pe­rus­te­le Pe­rus­te­lu en­na­kon ha­ke­mi­ses­ta -laa­tik­koon en­na­kon tar­ve.

Kun olet täy­den­tä­nyt kaik­ki koh­dat huo­lel­li­ses­ti, voi alle­kir­joi­tus­oi­keu­den omaa­va hen­ki­lö/hen­ki­löt alle­kir­joit­taa en­nak­ko­mak­su­ha­ke­muk­sen Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä. Ky­seis­ten hen­ki­löi­den koh­dal­le on Pe­rus­tie­dot-väli­leh­del­lä ase­tet­tu Alle­kir­joit­ta­ja-täp­pä.  Kun kaik­ki alle­kir­joit­ta­jat ovat alle­kir­joit­ta­neet ha­ke­muk­sen, ak­ti­voi­tuu Lä­he­tä-pai­ni­ke, jota klik­kaa­mal­la ha­ke­mus lä­he­te­tään ELY-kes­kuk­sen kä­si­tel­tä­väk­si. Kat­so ohje Alle­kir­joi­tus ja lä­het­tä­mi­nen.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015