OHJE TUENSAAJALLE SEURANTATIETOJEN TOIMITTAMISESTA

Osio päivitetty 17.1.2018

Seu­ran­ta­tie­to­jen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen ker­too hank­keen on­nis­tu­mi­ses­ta. Tuen­saa­ja si­tou­tuu toi­mit­ta­maan seu­ran­ta­tie­dot myön­tei­sen tuki­pää­tök­sen saa­tu­aan. Ky­syt­tä­vät seu­ran­ta­tie­dot mää­räy­ty­vät sen mu­kaan, min­kä­lai­ses­ta hank­kees­ta on kyse. Esi­mer­kik­si maa­seu­dun pal­ve­lui­den ja ky­lien ke­hit­tä­mi­ses­sä ky­sy­tään eri seu­ran­ta­tie­dot kuin yh­teis­työ­hank­kees­sa.

Tuen­saa­ja tal­len­taa seu­ran­ta­tie­to­jen to­teu­mat suo­raan Hyr­rä-verk­ko­pal­ve­luun, jol­loin ne ovat toi­mi­val­tai­sen ELY-kes­kuk­sen, Le­a­der-ryh­män ja mui­den asi­an­o­sais­ten vi­ran­o­mais­ten saa­ta­vil­la. Seu­ran­ta­tie­to­jen ke­räys pe­rus­tuu Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­seen (EU) N:o 1305/2013, ns. maa­seu­tu­a­se­tuk­sen 71 ar­tik­laan.

Seurantatietojen tallentaminen Hyrrään

Il­moi­ta seu­ran­ta­tie­dot ku­lu­neel­ta ra­por­toin­ti­jak­sol­ta yli vuo­den kes­tä­väs­sä hank­kees­sa ker­ran vuo­des­sa aina seu­raa­van vuo­den tam­mi­kuun lop­puun men­nes­sä. Il­moi­ta jo­kai­nen ra­por­toin­ti­jak­so (vuo­si) omal­le väli­leh­del­leen. Alle vuo­den kes­tä­väs­sä hank­kees­sa seu­ran­ta­tie­dot il­moi­te­taan koko hank­keen ajal­ta hank­keen päät­ty­es­sä.

Ra­por­toin­ti­jak­so on yleen­sä ka­len­te­ri­vuo­si. Ra­por­toin­ti­jak­so voi olla myös ly­hy­em­pi, hank­keen aloit­ta­mi­sen tai päät­ty­mi­sen ajan­koh­das­ta riip­pu­en. Tal­len­na vii­mei­nen seu­ran­ta­tie­to hank­kees­ta vii­mei­sen mak­sa­mis­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä. ELY-kes­kus tai Le­a­der-ryh­mä hy­väk­syy tie­dot ker­ran vuo­des­sa hel­mi­kuus­sa. Tä­män jäl­keen et voi enää muut­taa ky­sei­sen ra­por­toin­ti­jak­son tie­to­ja. ELY-kes­kus tai Le­a­der-ryh­mä voi tar­vit­ta­es­sa ky­syä lisä­tie­to­ja. Erik­seen pyy­det­tä­es­sä hank­kees­ta on li­säk­si an­net­ta­va seu­ran­ta­tie­to­ja 2 vuo­den ajan tuen vii­mei­sen erän mak­sa­mi­ses­ta.

Kehittämishankkeen loppuraportti

Kai­kis­ta ke­hit­tä­mis­hank­keis­ta (myös yleis­hyö­dyl­li­sis­tä in­ves­toin­ti­hank­keis­ta) on toi­mi­tet­ta­va lop­pu­ra­port­ti vii­mei­sen mak­su­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä. Lop­pu­ra­por­tis­sa tar­kas­tel­laan hank­keen tai yleis­hyö­dyl­li­sen in­ves­toin­nin edis­ty­mis­tä hy­väk­syt­tyyn han­ke­suun­ni­tel­maan näh­den. Lop­pu­ra­por­tis­sa tu­lee ker­toa myös hank­keen vai­kut­ta­vuu­des­ta. Lop­pu­ra­port­ti tal­len­ne­taan Hyr­rään lop­pu­mak­su­ha­ke­muk­sen liit­teek­si. ELY-kes­kus tai toi­min­ta­ryh­mä tar­kis­taa lop­pu­ra­por­tin.

Lop­pu­ra­por­tis­sa tar­kas­tel­laan hank­keen edis­ty­mis­tä hy­väk­syt­tyyn han­ke­suun­ni­tel­maan näh­den. Lop­pu­ra­por­tin tu­lee si­säl­tää seu­raa­vat tie­dot:

1. To­teut­ta­jan nimi
2. Hank­keen nimi ja han­ke­tun­nus
3. Yh­teen­veto hank­kees­ta
4. Ra­port­ti
4.1 Hank­keen ta­voit­teet
a. ylem­män ta­son ta­voit­teet, joi­den osa han­ke on
b. hank­keen ta­voit­teet
4.2 To­teu­tus
a. toi­men­pi­teet
b. aika­tau­lu
c. re­surs­sit
d. to­teu­tuk­sen or­ga­ni­saa­tio
e. kus­tan­nuk­set ja ra­hoi­tus
f. ra­por­toin­ti ja seu­ran­ta
g. to­teu­tus­o­le­tuk­set ja ris­kit
4.3 Yh­teis­työ­kump­pa­nit
4.4 Tu­lok­set ja vai­ku­tuk­set
5. Esi­tyk­set jat­ko­toi­men­pi­teik­si
6. Alle­kir­joit­ta­jat ja päi­väys

SEURANTATIETOJEN SISÄLTÖ

Hankkeen aikana työllistyneiden määrä (htv)

Hank­keen ai­ka­na työl­lis­ty­neil­lä tar­koi­te­taan sel­lai­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka on pal­kat­tu hank­keen ra­hoi­tuk­sel­la hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si. Työl­lis­ty­neet ja­o­tel­laan suku­puo­len ja iän mu­kaan. Työl­lis­ty­nei­den mää­rä il­moi­te­taan hen­ki­lö­työ­vuo­si­na (htv) ra­por­toin­ti­jak­soit­tain.

Htv las­ke­taan seu­raa­val­la kaa­val­la:

Hankkeet, joissa toteuttajana tai osatoteuttajana on valtion virasto tai laitos (htv, euro)

Hank­keis­ta, jois­sa to­teut­ta­ja­na tai osa­to­teut­ta­ja­na on val­ti­on vi­ras­to tai lai­tos (esim. Luke), il­moi­te­taan vuo­sit­tain eri­tel­ty­nä val­ti­on vi­ras­ton tai lai­tok­sen hank­kee­seen käyt­tä­mä hen­ki­lö­työ­vuo­si­mää­rä (htv) sekä ky­seis­tä htv:tä vas­taa­va palk­kauk­seen käy­tet­ty euro­mää­rä. Val­ti­on vi­ras­tot ja lai­tok­set lu­e­tel­laan Val­ti­o­kont­to­rin in­ter­net-si­vuil­la.

Hankkeen tuloksena syntyneiden työpaikkojen lukumäärä (kpl)

Hank­keen tu­lok­se­na syn­ty­nei­den työ­paik­ko­jen luku­mää­rää ei il­moi­te­ta ra­por­toin­ti­jak­soit­tain, vaan se täy­te­tään ker­ran hank­keen päät­ty­es­sä. Tä­hän ei las­ke­ta hank­keen ra­hoi­tuk­sel­la ja hank­keen ai­ka­na työl­lis­ty­nei­tä, sil­lä ne las­ke­taan hank­keen ai­ka­na työl­lis­ty­nei­den mää­rään. Hank­keen seu­rauk­se­na syn­ty­nyt uusi työ­paik­ka il­moi­te­taan suku­puo­len ja iän mu­kaan ja­o­tel­tu­na. Mi­kä­li työ­paik­ka on puo­li­päi­väi­nen, on syn­ty­nyt 0,5 uut­ta työ­paik­kaa. Mi­kä­li työ­paik­ka on osa­vuo­ti­nen, saa­daan esi­mer­kik­si kol­men kuu­kau­den vuo­tui­ses­ta työ­a­jas­ta 0,25 työ­paik­kaa.

Koulutuspäivien lukumäärä (kpl)

Kou­lu­tus­päi­väk­si las­ke­taan 8 tun­tia kou­lu­tus­ta. Las­ku­kaa­va­na käy­te­tään seu­raa­vaa: Kai­kil­le kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­neil­le tar­jot­tu kou­lu­tus tun­tei­na /8h. Esi­merk­ki: Kou­lu­tus­ta jär­jes­te­tään vii­te­nä päi­vä­nä ja jo­kai­se­na päi­vä­nä 4 tun­tia. Yh­teen­sä siis 20 tun­tia. Las­ku­kaa­va: 20/8= 2,5 kou­lu­tus­päi­vää.

Il­moi­ta tar­jot­tu kou­lu­tus ra­por­toin­ti­jak­soit­tain. Esi­mer­kik­si on tar­jot­tu 5 kou­lu­tus­päi­vää vuon­na 2016 ja 7 kou­lu­tus­päi­vää vuon­na 2017.

Koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kpl)

Ku­kin kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­ja las­ke­taan vain ker­ran hank­keen ai­ka­na. Jos sama hen­ki­lö osal­lis­tuu sa­man hank­keen use­am­paan eri kou­lu­tus­ti­lai­suu­teen, hä­net las­ke­taan vain ker­ran. Jos sama hen­ki­lö osal­lis­tuu use­am­man hank­keen kou­lu­tuk­siin, las­ke­taan hä­net jo­kai­sen hank­keen osal­lis­tu­jak­si ker­ran. Jos kou­lu­tus on yh­tei­nen kah­den hank­keen kes­ken, osal­lis­tu­jat las­ke­taan ker­ran mo­lem­piin hank­kei­siin.

Il­moi­ta kou­lu­tuk­siin osal­lis­tu­neet ra­por­toin­ti­jak­soit­tain. Jo­kai­sel­la ra­por­toin­ti­jak­sol­la il­moi­te­taan vain uu­det osal­lis­tu­jat. Ja­ot­te­le kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­neet hen­ki­löt iän ja suku­puo­len mu­kaan.

Julkaistun materiaalin määrä (kpl)

Jul­kais­tul­la ma­te­ri­aa­lil­la tar­koi­te­taan esi­mer­kik­si esit­tei­tä, leh­ti­jut­tu­ja ja uu­tis­kir­jei­tä. Ma­te­ri­aa­li voi olla joko pai­net­tua tai ver­kos­sa jul­kais­tua. Il­moi­ta eri jul­kai­su­jen mää­rä, ei koko pai­nos­mää­rää. Esi­mer­kik­si hank­keen in­ter­net-sivu ala­si­vui­neen las­ke­taan yh­dek­si jul­kai­suk­si.

Il­moi­ta jul­kai­sut ra­por­toin­ti­jak­soit­tain. Esi­mer­kik­si, jos hank­keen in­ter­net-sivu on jul­kais­tu hank­keen alus­sa, il­moi­te­taan se en­sim­mäi­sel­lä ra­por­toin­ti­jak­sol­la. Seu­raa­vil­la ra­por­toin­ti­jak­soil­la ei tätä enää il­moi­te­ta.

Tuettujen infotilaisuuksien lukumäärä (kpl)

Info­ti­lai­suuk­sil­la tar­koi­te­taan ti­lai­suuk­sia, jos­sa ker­ro­taan hank­keen si­säl­töön kuu­lu­vis­ta asi­ois­ta. Tä­hän las­ke­taan mu­kaan myös ti­lai­suu­det, jot­ka ei­vät ole hank­keen jär­jes­tä­miä, mut­ta jois­sa han­ke on mu­ka­na pu­heen­vuo­ron pi­tä­jä­nä.

Il­moi­ta info­ti­lai­suu­det ra­por­toin­ti­jak­soit­tain.

Tuettujen esittelytilaisuuksien (demonstraatio) lukumäärä (kpl)

De­monst­raa­ti­ol­la tar­koi­te­taan uu­den asi­an tai uu­den in­ves­toin­nin esit­te­lyä käy­tän­nös­sä.

Il­moi­ta esit­te­ly­ti­lai­suu­det ra­por­toin­ti­jak­soit­tain.

Parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön määrä (kpl)

Pa­ran­tu­neis­ta pal­ve­luis­ta hyö­ty­vään maa­seu­tu­vä­es­töön las­ke­taan kaik­ki hank­kees­ta po­ten­ti­aa­li­ses­ti hyö­ty­vät maa­seu­tu­a­lu­een asuk­kaat (hank­keen to­teu­tus­a­lu­een / -kun­nan / -ky­län asu­kas­luku). Esi­mer­kik­si kylä­ta­lon kor­jauk­ses­ta hyö­ty­vät lähi­a­lu­een asuk­kaat.

Il­moi­ta tie­to ra­por­toin­ti­jak­soit­tain. Jo­kai­sel­la ra­por­toin­ti­jak­sol­la il­moi­te­taan vain uu­det hank­kees­ta hyö­ty­vät maa­seu­dun asuk­kaat. Esi­mer­kik­si, jos en­sim­mäi­sel­lä jak­sol­la hyö­ty­vän vä­es­tön mää­rä on 100 hen­ki­löä ja seu­raa­val­la jak­sol­la li­säk­si 100 uut­ta hen­ki­löä, mer­ki­tään en­sim­mäi­sel­le ra­por­toin­ti­jak­sol­le 100 ja toi­sel­le 100. Näin hyö­ty­vän vä­es­tön mää­rä on 200.  Jos sama vä­es­tö hyö­tyy eri jak­soil­la, mer­kit­se hyö­ty­vän vä­es­tön mää­rä vain ker­ran: esim. en­sim­mäi­sel­le vuo­del­le 200 ja seu­raa­val­le vuo­del­le 0, jol­loin hyö­ty­vän vä­es­tön mää­rä on yh­teen­sä 200.

Tuetussa hankkeessa tehdyt talkootyötunnit (h)

Teh­tyyn tal­koo­työ­hön las­ke­taan yh­teen jo­kai­sen vä­hin­tään 15-vuo­ti­aan te­ke­mät tal­koo­työ­tun­nit. Jos hank­kees­sa on teh­ty enem­män tal­koo­työ­tä kuin ta­voit­tee­seen on il­moi­tet­tu, mer­ki­tään yli­men­nyt osa to­teu­maan koh­taan: ”jos­ta yli ta­voi­te­ta­son ole­vat tal­koo­työ­tun­nit”.

Il­moi­ta teh­dyt tal­koo­työ­tun­nit ra­por­toin­ti­jak­soit­tain.

Tuetut verkossa toimivat palvelut (kpl)

Tämä tar­koit­taa ra­hoi­te­tul­la hank­keel­la ke­hi­tet­ty­jä säh­köi­siä pal­ve­lui­ta. Il­moi­ta pal­ve­lut ra­por­toin­ti­jak­soit­tain.

Tätä seu­ran­ta­tie­toa ky­sy­tään vain, kun ky­sees­sä on säh­köi­set pal­ve­lut, eli toi­men­pi­teen 7.3 ke­hit­tä­mis­han­ke.

Tuetun verkon liittymien lukumäärä (kpl)

Il­moi­ta tu­e­tun ver­kon liit­ty­mien luku­mää­rä ra­por­toin­ti­jak­soit­tain.  Kul­la­kin ra­por­toin­ti­jak­soil­la il­moi­te­taan vain uu­sien liit­ty­mien mää­rä.

Tätä seu­ran­ta­tie­toa ky­sy­tään vain, kun ky­sees­sä on laa­ja­kais­ta­inf­ra­struk­tuu­rin ra­ken­ta­mi­nen, eli toi­men­pi­teen 7.3 in­ves­toin­ti­han­ke.

Uusiutuvaa energiaa tuottavat investoinnit (MWh/vuosi)

Hank­keet, jois­sa tuo­te­taan uu­siu­tu­vaa ener­gi­aa (säh­kö ja/tai läm­pö) il­moi­te­taan ener­gi­an vuo­si­tuo­tan­non to­teu­ma. To­teu­ma il­moi­te­taan yk­si­kös­sä mega­wat­ti­tun­tia/vuo­si.

Tätä seu­ran­ta­tie­toa ky­sy­tään vain toi­men­pi­tees­sä 7.2 pien­inf­ra­struk­tuu­rin luo­mi­nen, pa­ran­ta­mi­nen ja laa­jen­ta­mi­nen.

Hankkeessa kehitetyt uudet tuotteet tai menetelmät (kpl)

Jos hank­kees­sa ke­hi­te­tään uu­sia tuot­tei­ta tai me­ne­tel­miä, il­moi­ta nii­den kap­pa­le­mää­rä. Uu­sia tuot­tei­ta ja me­ne­tel­miä syn­tyy eten­kin yri­tys­ryh­mä­hank­keis­sa tai tuot­tei­den, pal­ve­lui­den ja pro­ses­sien ke­hit­tä­mis­hank­keis­sa (ns. ko­keel­li­nen ke­hit­tä­mi­nen), jois­sa tuki on 60 %.

Hank­keen päät­ty­es­sä tu­lee myös il­moit­taa onko hank­keen myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la syn­ty­nyt uu­sia pal­ve­lui­ta, tuot­tei­ta tai me­ne­tel­miä. Jos näi­tä on syn­ty­nyt, kir­joi­ta ly­hyt ku­vaus pal­ve­lus­ta, tuot­tees­ta tai me­ne­tel­mäs­tä.

Yritysten yhteisten uusien palveluiden / tuotteiden määrä (kpl)

Jos hank­kees­sa ole­vat yri­tyk­set ovat ke­hit­tä­neet uu­sia yh­tei­siä pal­ve­lui­ta tai tuot­tei­ta, il­moi­ta ne täs­sä. Il­moi­ta yh­teis­ten uu­sien pal­ve­lui­den luku­mää­rä ra­por­toin­ti­jak­soit­tain.

Hank­keen päät­ty­es­sä tu­lee myös il­moit­taa onko hank­keen myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la syn­ty­nyt uu­sia pal­ve­lui­ta, tuot­tei­ta tai me­ne­tel­miä. Jos näi­tä on syn­ty­nyt, kir­joi­ta ly­hyt ku­vaus pal­ve­lus­ta, tuot­tees­ta tai me­ne­tel­mäs­tä.

Hankkeen vaikutuksesta syntyneet uudet yritykset (kpl)

Il­moi­ta hank­keen vai­ku­tuk­ses­ta syn­ty­nei­den uu­sien yri­tys­ten kap­pa­le­mää­rä.

Hank­keen päät­ty­es­sä tu­lee myös il­moit­taa onko hank­keen myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la syn­ty­nyt uu­sia yri­tyk­siä. Jos uu­sia yri­tyk­siä on syn­ty­nyt, kir­joi­ta mitä yri­tyk­siä on syn­ty­nyt.

Hankkeessa mukana olevien yritysten määrä (kpl)

Il­moi­ta nii­den yri­tys­ten luku­mää­rä, jot­ka ovat mu­ka­na hank­kees­sa ja hyö­ty­vät sii­tä.

Hankkeessa mukana olleiden muiden toimijoiden lukumäärä (kpl)

Il­moi­ta nii­den toi­mi­joi­den luku­mää­rä, jot­ka ovat mu­ka­na hank­kees­sa ja hyö­ty­vät sii­tä. Mu­kaan las­ke­taan myös ha­ki­ja­taho ja hank­keen osa­to­teut­ta­jat. Osto­pal­ve­lu­na os­te­tun pal­ve­lun tuot­ta­jaa ei las­ke­ta mu­kaan.

Toi­mi­joil­la tar­koi­te­taan täs­sä mui­ta kuin yri­tyk­siä, esi­mer­kik­si ke­hit­tä­jä­or­ga­ni­saa­ti­oi­ta.

Niiden yritysten lukumäärä, jotka osallistuvat lyhyiden toimitusketjujen tai paikallisten markkinoiden kehittämiseen (kpl)

Täl­lä seu­ran­ta­tie­dol­la tar­koi­te­taan yri­tyk­siä, jot­ka ovat mu­ka­na toi­min­nas­sa hank­kees­sa, jol­la pe­rus­te­taan tai ke­hi­te­tään elin­tar­vik­kei­den ly­hyi­tä toi­mi­tus­ket­ju­ja tai pai­kal­li­sia me­ne­kin­e­dis­tä­mis­toi­mia. Erik­seen il­moi­te­taan hank­kees­sa mu­ka­na ole­vien maa­ti­lo­jen luku­mää­rä.

Il­moi­ta yri­tys­ten ja maa­ti­lo­jen luku­mää­rät ra­por­toin­ti­jak­soit­tain. Jo­kai­sel­la ra­por­toin­ti­jak­sol­la il­moi­te­taan vain uu­det osal­lis­tu­vat yri­tyk­set tai maa­ti­lat.

LEADER-HANKKEIDEN SEURANTATIEDOT

Le­a­der-ryh­män kaut­ta ra­hoi­tuk­sen saa­neil­ta hank­keil­ta ky­sy­tään mui­den seu­ran­ta­tie­to­jen li­säk­si myös alla ole­via tie­to­ja. Täy­tä hank­keel­le so­pi­vat.

Aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä (kpl)

Akti­voin­ti­ti­lai­suuk­sik­si las­ke­taan kaik­ki info­ti­lai­suu­det, jot­ka han­ke on jär­jes­tä­nyt tai joi­hin han­ke on osal­lis­tu­nut. Ti­lai­suuk­siin osal­lis­tu­neet il­moi­te­taan ja­o­tel­tui­na nai­siin ja mie­hiin.

Il­moi­ta akti­voin­ti­ti­lai­suuk­siin osal­lis­tu­neet ra­por­toin­ti­jak­soit­tain.

Ympäristöä parantavat toimet (kpl)

Ym­pä­ris­töä pa­ran­ta­vil­la toi­mil­la tar­koi­te­taan sekä ke­hit­tä­mis­tä että in­ves­toin­te­ja, joil­la on ym­pä­ris­töä pa­ran­ta­via vai­ku­tuk­sia. Kyse voi olla esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tö­kou­lu­tuk­ses­ta tai mai­se­man­kun­nos­tus­hank­kees­ta.

Il­moi­ta ym­pä­ris­töä pa­ran­ta­vat toi­met ra­por­toin­ti­jak­soit­tain.

Rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennukset ja rakennelmat (kpl)

Il­moi­ta hank­keen ra­hoi­tuk­sel­la ra­ken­ne­tut, kun­nos­te­tut tai va­rus­te­tut ra­ken­nuk­set ja ra­ken­nel­mat kap­pa­lei­na ra­por­toin­ti­jak­soit­tain.

Laaditut ja päivitetyt suunnitelmat (kpl)

Laa­dit­tui­hin ja päi­vi­tet­tyi­hin suun­ni­tel­miin kuu­lu­vat muun mu­as­sa kylä-, mai­se­man­hoi­to-, hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­mat.

Il­moi­ta suun­ni­tel­mat ra­por­toin­ti­jak­soit­tain.

Hankkeeseen osallistuvat organisaatiot (kpl)

Täl­lä tar­koi­te­taan yh­dis­tyk­siä, jär­jes­tö­jä, yri­tyk­siä ja mui­ta eri­lai­sia toi­mi­joi­ta, jot­ka osal­lis­tu­vat hank­keen to­teut­ta­mi­seen. Mu­kaan las­ke­taan myös ha­ki­ja­taho ja hank­keen osa­to­teut­ta­jat.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015