HYRRÄ-KÄYTTÄJÄN TIETOSUOJA

Osio päivitetty 2.1.2019

Tie­to­suo­ja on kes­kei­ses­sä osas­sa Ruo­ka­vi­ras­ton toi­min­taa. Tie­to­ja luo­vu­tet­ta­es­sa ja kä­si­tel­tä­es­sä ote­taan aina huo­mi­oon tie­to­suo­jan ja tie­to­tur­val­li­suu­den vaa­ti­muk­set. Hen­ki­lö­tie­to­jen mas­sa­muo­toi­nen luo­vut­ta­mi­nen Hyr­räs­tä edel­lyt­tää Ruo­ka­vi­ras­ton an­ta­maa tie­to­lu­paa. Tie­to­lu­paa ar­vi­oi­ta­es­sa Ruo­ka­vi­ras­to sel­vit­tää tar­koin tie­to­jen luo­vu­tuk­sen­saa­jal­ta tie­to­jen käyt­töön ja suo­jauk­seen sekä tie­to­tur­vaan liit­ty­viä seik­ko­ja.

Mihin tietojasi käytetään?

Hyr­rän hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään tuki- ja mak­su­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyyn, tar­kas­tuk­siin, seu­ran­ta­tie­to­jen toi­mit­ta­mi­seen sekä tu­et­tu­jen in­ves­toin­tien py­sy­vyy­den seu­ran­taan.

Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa ulko­puo­li­sil­le vain, jos lais­sa sää­de­tyt edel­ly­tyk­set tie­to­jen luo­vut­ta­mi­sel­le ovat ole­mas­sa. Vi­ran­o­mais­teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen ja tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen tie­to­jen luo­vut­ta­mis­ta ei voi es­tää.

Hyr­rän tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa seu­raa­viin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin:

• Vi­ran­o­mais­teh­tä­vien hoi­ta­mi­nen
Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa val­von­ta­vi­ran­o­mai­sil­le (muun mu­as­sa Val­ti­on­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to, Ko­mis­sio, To­den­ta­mis­vi­ran­o­mai­nen (täl­lä het­kel­lä BDO), Eu­roo­pan ti­lin­tar­kas­tus­tuo­mi­ois­tuin), vi­ran­o­mai­sen suun­nit­te­lu- ja sel­vi­tys­teh­tä­vään sekä muu­hun näi­tä vas­taa­vaan vi­ran­o­mais­teh­tä­vään
• His­to­ri­al­li­nen ja tie­teel­li­nen tut­ki­mus sekä ti­las­ton laa­ti­mi­nen
• Muu tie­to­jen luo­vu­tus

Hen­ki­lön tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa Ruo­ka­vi­ras­ton lu­van no­jal­la ai­no­as­taan, jos ha­ki­jal­la on oi­keus kä­si­tel­lä tie­to­ja lain pe­rus­teel­la. Hen­ki­lön tie­to­ja voi­daan esi­mer­kik­si käyt­tää asi­a­kas­re­kis­te­rin oi­keel­li­suu­den tar­kis­ta­mi­seen tai luo­vut­taa toi­mi­tuk­sel­li­siin tar­koi­tuk­siin.

Voit tu­tus­tua tie­to­suo­ja­se­los­tei­siin osoit­tees­sa Ruo­ka­vi­ras­to → Tie­toa meis­tä → Asi­oin­ti → Tie­to­suo­ja.

Lisätietoja

Lisä­tie­to­ja tie­to­suo­jas­ta saat Ruo­ka­vi­ras­ton tie­to­suo­ja­vas­taa­val­ta (tie­to­suo­ja­vas­taa­va@ruo­ka­vi­ras­to.fi) ja osoit­tees­ta tie­to­suo­ja.fi. Si­vus­tol­la on tar­jol­la pal­jon tie­to­suo­jaan liit­ty­vää ma­te­ri­aa­lia ja lain­sää­dän­töä sekä kat­ta­va tie­to­pa­ket­ti vuon­na 2018 voi­maan tul­lees­ta EU:n ylei­ses­tä tie­to­suo­ja-ase­tuk­ses­ta.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015