KATSO-TUNNISTE

Muokattu 29.6.2020

Hyrrän asiointioikeuksia ei myönnetä enää Katsopalvelussa kuin poikkeustilanteissa.

Kat­so-oi­keu­det pi­tää muut­taa Suo­mi.fi-val­tuuk­sik­si tä­män vuo­den lop­puun men­nes­sä, sil­lä Kat­so-pal­ve­lu lo­pet­taa toi­min­tan­sa 31.12.2020. Yri­tys-Suo­mi pu­he­lin­pal­ve­lu aut­taa asi­as­sa.

Jos kui­ten­kin vie­lä jou­dut käyt­tä­mään Kat­so-pal­ve­lua, toi­mi seu­raa­vas­ti:

 1. Pe­rus­ta en­sin Kat­so-tun­nis­te osoit­tees­sa https://yri­tys.tun­nis­tus.fi. Kat­so-pal­ve­lus­sa or­ga­ni­saa­ti­o­si pää­käyt­tä­jä an­taa val­tuu­det täyt­tää ha­ke­mus­ta ja alle­kir­joit­taa ha­ke­muk­set säh­köi­ses­ti or­ga­ni­saa­ti­o­si ni­mis­sä.
 2. Kir­jau­du Hyr­rään mo­bii­li­var­men­teel­la, pank­ki­tun­nuk­sil­la, tai si­rul­li­sel­la hen­ki­lö­kor­til­la (HST-kort­ti). Kun kir­jau­dut Hyr­rään, jär­jes­tel­mä var­mis­taa au­to­maat­ti­ses­ti Kat­so-pal­ve­lus­ta, että si­nul­la on val­tuus toi­mia or­ga­ni­saa­ti­on edus­ta­ja­na Hyr­räs­sä.
 3.  Asi­oin­ti Hyr­räs­sä voi al­kaa.

Hen­ki­lö, jol­la on ni­men­kir­joi­tus­oi­keus, eli Kat­so-pää­käyt­tä­jä, voi pal­ve­lus­sa an­taa muil­le or­ga­ni­saa­ti­on käyt­tä­jil­le eri­lai­sia Hyr­rä-asi­oin­ti­roo­le­ja:

Or­ga­ni­saa­ti­ol­la­si tu­lee olla Y-tun­nus, jot­ta sil­le voi­daan pe­rus­taa Kat­so-tun­nis­te. Kat­so-pal­ve­lun käyt­tö on or­ga­ni­saa­ti­ol­le il­mais­ta.

Lisä­tie­to­ja saat osoit­tees­ta https://yri­tys.tun­nis­tus.fi ja Vero­hal­lin­non si­vul­ta vero.fi/kat­so.

Kat­so-tun­nis­teen luk­kiu­tu­mi­nen

Tun­nis­te voi luk­kiu­tua kah­des­ta syys­tä:

1. Jos tun­nis­tau­tu­mis­ta yri­te­tään kol­me ker­taa pe­räk­käin vir­heel­li­sel­lä sala­sa­nal­la

2. Jos tun­nus­ta ei ole käy­tet­ty tun­nis­tau­tu­mi­seen 15 kuu­kau­teen. Kos­ka Hyr­räs­sä tun­nis­tau­tu­mi­nen hoi­de­taan mo­bii­lil­la, pank­ki­tun­nuk­sil­la tai säh­köi­sel­lä hen­ki­lö­kor­til­la, kan­nat­taa Kat­so-pal­ve­luun kir­jau­tua sään­nöl­li­sin väli­a­join.

Jos tun­nis­te on luk­kiu­tu­nut, saat sen ta­kai­sin käyt­töö­si Kat­so-verk­ko­pal­ve­lus­sa osoit­tees­sa https://yri­tys.tun­nis­tus.fi/ koh­das­ta Sala­sa­nat ja luk­kiu­tu­nut tun­nis­te.

Tar­vit­set hen­ki­löl­li­syy­te­si var­men­ta­mi­seen hen­ki­lö­koh­tai­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sen tai si­rul­li­sen hen­ki­lö­kor­tin. Voit myös käy­dä Vero­hal­lin­non Kat­so-asi­a­kas­re­kis­te­röin­ti­pis­tees­sä avaa­mas­sa lu­kit­tu­neen tun­nis­teen.

Jos olet unoh­ta­nut tun­nuk­set tai ker­ta­käyt­tö­sala­sana­lis­ta on hu­kas­sa, saat ne tätä kaut­ta säh­köi­ses­ti tun­nis­tau­tu­mal­la.

Katso-ohjeet

Hae Hyr­rä-asi­oin­ti­roo­le­ja Kat­so-pal­ve­lus­sa.
Tu­tus­tu Kat­so-oh­jei­siin.

Kat­so-tun­nis­teen käyt­töön­oton vai­heet

 1. Luo Kat­so-tun­nis­te or­ga­ni­saa­ti­ol­le, jos sitä ei en­nes­tään ole ole­mas­sa. Hen­ki­lö, jol­la on or­ga­ni­saa­ti­os­sa ni­men­kir­joi­tus­oi­keus, voi pe­rus­taa Kat­so-tun­nuk­set. Pe­rus­ta­mi­nen teh­dään ve­rot­ta­jan si­vuil­la osoit­tees­sa https://yri­tys.tun­nis­tus.fi. Vero­hal­lin­non yk­si­tyis­koh­tai­set oh­jeet:
 1. Ota Hyr­rä-asi­oin­ti­pal­ve­lu käyt­töön:
  • Va­lit­se Pal­ve­lun­tar­jo­a­ja: Ruo­ka­vi­ras­to,
  • Asi­oin­ti­pal­ve­lun nimi: jätä tyh­jäk­si,
  • Asi­oin­ti­pal­ve­lun tila: kaik­ki
  • Tyyp­pi: kaik­ki.
  • Klik­kaa Hae, jol­loin näy­töl­le il­mes­tyy lis­ta Ruo­ka­vi­ras­ton tar­jo­a­mis­ta pal­ve­luis­ta.
  • Va­lit­se koh­das­ta Asi­oin­ti­pal­ve­lun nimi: Hyr­rä, ja pai­na Ota käyt­töön.
 1. Vah­vis­ta ali­tun­nis­te Kat­so-tun­nis­teek­si. Jot­ta asi­oin­ti Hyr­räs­sä on mah­dol­lis­ta, on ali­tun­nis­te vah­vis­tet­ta­va Kat­so-tun­nis­teek­si. Kun pää- tai rin­nak­kais­käyt­tä­jä on luo­nut ali­tun­nis­teen, saa hen­ki­lö, jol­le tun­nis­te on luo­tu, säh­kö­pos­tiin­sa vies­tin ali­tun­nis­teen vah­vis­ta­mi­ses­ta Kat­so-tun­nis­teek­si. Ali­tun­nis­te vah­vis­te­taan Kat­so-tun­nis­teek­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai si­rul­li­sel­la hen­ki­lö­kor­til­la. Ali­tun­nis­teen saa­nut hen­ki­lö saa pää­käyt­tä­jäl­tä ali­tun­nis­teen tie­dot ja ker­ta­käyt­töi­sen sala­sa­nan, joil­la kir­jau­tuu Kat­so-pal­ve­luun. Tun­nis­tau­mi­sen jäl­keen hen­ki­lön tu­lee kek­siä it­sel­leen kiin­teä sala­sana ja tu­los­taa ker­ta­käyt­tö­sala­sana­lis­ta Kat­so-pal­ve­lun käyt­töä var­ten. Sala­sa­naa tar­vi­taan val­tuuk­sien vas­taan­o­tos­sa ja Kat­so-asi­oin­nis­sa. Vero­hal­lin­non yk­si­tyis­koh­tai­set oh­jeet:
 1. Pää­käyt­tä­jäl­lä on au­to­maat­ti­ses­ti käyt­tö­oi­keus kaik­kiin pal­ve­lui­hin, jot­ka or­ga­ni­saa­ti­ol­la on käy­tös­sä, mut­ta muil­le Kat­so-tun­nis­teen omaa­vil­le hen­ki­löil­le pää­käyt­tä­jä tai rin­nak­kais­pää­käyt­tä­jä an­taa Hyr­rä-val­tuu­tuk­set. Va­lit­se roo­li­lu­et­te­los­ta: Ruo­ka­vi­ras­to – Hyr­rä Ha­ki­ja tai Ruo­ka­vi­ras­to – Hyr­rä Se­laa­ja -roo­li ha­lu­tul­le Kat­so-tun­nis­teel­le. Vero­hal­lin­non yk­si­tyis­koh­tai­set oh­jeet:

  Vero­hal­lin­non si­vul­ta Kat­so-pal­ve­lun yk­si­tyis­koh­tai­set oh­jeet löy­dät oh­jei­ta Kat­so-tun­nis­tees­ta.

 2. Pää­käyt­tä­jä luo tar­vit­ta­es­sa or­ga­ni­saa­ti­on muil­le hen­ki­löil­le ali­tun­nis­tei­ta Kat­so-pal­ve­lus­sa. Hen­ki­löl­le on pe­rus­tet­ta­va ali­tun­nis­te sil­loin, kun ha­ki­jan or­ga­ni­saa­ti­oon kuu­lu­van hen­ki­lön on tar­ve toi­mia or­ga­ni­saa­ti­on edus­ta­ja­na Hyr­räs­sä. Vero­hal­lin­non yk­si­tyis­koh­tai­set oh­jeet:
HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015