KIRJAUTUMINEN

Muokattu 29.12.2020

Asiointi yrityksen tai organisaation puolesta Hyrrässä

Hyr­rä on säh­köi­nen asi­oin­ti­jär­jes­tel­mä, joka toi­mii se­lai­mes­sa. Hyr­rä-jär­jes­tel­mä toi­mi pää­sään­töi­ses­ti kai­kil­la ylei­sim­min käy­tös­sä ole­vil­la se­lai­mil­la, mut­ta suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään Mo­zil­la Fire­foxia tai Goog­le Chro­mea. Tu­em­me aina se­lain­ten uu­sim­pia ver­si­oi­ta. Älä käy­tä In­ter­net Exp­lo­rer -se­lain­ta.

Tyh­jen­nä se­lai­men sivu­his­to­ria en­nen kir­jau­tu­mis­ta ja avaa uusi yk­si­tyi­nen ik­ku­na. Käy­tä Hyr­rää täs­sä yk­si­tyi­ses­sä ik­ku­nas­sa.

Jär­jes­tel­mää voit käyt­tää mil­tä ta­han­sa ko­neel­ta, jos­sa on verk­ko­yh­teys. Jär­jes­tel­mä on käy­tet­tä­vis­sä ym­pä­ri vuo­ro­kau­den osoit­tees­sa https://www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/hyr­ra. Si­vus­tol­ta löy­dät myös muu­ta ajan­koh­tais­ta tie­toa Hyr­räs­tä. Jär­jes­tel­mään kir­jau­tu­mi­nen ta­pah­tuu oi­ke­as­ta reu­nas­ta koh­das­ta Asi­oi säh­köi­ses­ti → Kir­jau­du Hyr­rä-pal­ve­luun.

Hyr­rään tun­nis­tau­du­taan aina jol­lain seu­raa­vis­ta hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta tun­nis­tus­ta­vois­ta: var­men­ne­kort­ti, mo­bii­li­var­men­ne tai pank­ki­tun­nis­tus.

Jos ha­lu­at jät­tää ha­ke­muk­sen Y-tun­nuk­sel­la, var­mis­ta, että si­nul­la on tar­vit­ta­vat val­tuu­det tai oi­keu­det. Lue li­sää val­tuu­des­ta Suo­mi.fi val­tuu­det si­vul­ta.

Huom! Yri­tys­tu­kien, Nuo­ren vil­je­li­jän aloi­tus­tuen, Nuo­ren elin­kei­non­har­joit­ta­jan aloi­tus­tuen sekä EMKR-tuen ha­ke­mi­nen on mah­dol­lis­ta aloit­ta­vien yri­tys­ten koh­dal­la myös hen­ki­lö­tun­nuk­sel­la, mut­ta tuki voi­daan myön­tää vain yri­tyk­sel­le. Tä­män vuok­si ha­ki­jal­la täy­tyy olla Y-tun­nus ja säh­köis­tä asi­oin­tia var­ten alle­kir­joi­tus­oi­keus­tie­dot kaup­pa­re­kis­te­ris­sä tai YTJ:ssä. Li­säk­si ha­ki­jal­la täy­tyy olla käy­tös­sä Suo­mi.fi-val­tuus en­nen kuin tuki voi­daan myön­tää. Suo­si­tel­ta­vaa on, että edel­lä mai­nit­tu asia oli­si kun­nos­sa jo haku­vai­hees­sa.

Jos ha­lu­at asi­oi­da Hyr­räs­sä or­ga­ni­saa­ti­o­si ni­mis­sä, var­mis­ta en­nen Hyr­rän käyt­töä, että or­ga­ni­saa­ti­o­si ni­men­kir­joi­tus­oi­keu­den omaa­va hen­ki­lö an­ta­nut si­nul­le oi­keu­det edus­taa or­ga­ni­saa­ti­o­ta­si Hyr­räs­sä. Lue li­sää oh­jees­ta Suo­mi.fi Val­tuus.

Hyrrään kirjautumisen vaiheet:

1. Aloi­ta kir­joit­ta­mal­la se­lai­men osoi­te­ri­vil­le https://www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/hyr­ra. Kir­jau­tu­mi­nen jär­jes­tel­mään aloi­te­taan oi­ke­as­ta reu­nas­ta koh­das­ta Asi­oi säh­köi­ses­ti Kir­jau­du Hyr­rä-pal­ve­luun.

2. Se­lai­meen au­ke­aa Ter­ve­tu­loa Hyr­rään -ik­ku­na. Ik­ku­nan oi­ke­as­ta ala­reu­nas­ta löy­ty­vät lin­kit Kat­so-oh­jei­siin sekä Hyr­rä-oh­jei­siin (Hyr­rän käyt­tö­oh­jeet ha­ke­mus­tyy­peit­täin). Va­lit­se en­sin, ha­lu­at­ko asi­oi­da yri­tyk­sen tai maa­ti­lan puo­les­ta vai eri­kois­ta­pauk­sis­sa yk­si­tyi­se­nä hen­ki­lö­nä. Si­vul­ta löy­dät myös lin­kit oh­jei­siin

3. Va­lit­se tun­nis­tus­ta­pa, jol­la kir­jau­dut Hyr­rään:

4.Kun olet va­lin­nut tun­nis­tus­ta­van, toi­mi ky­sei­sen pal­ve­lun an­ta­mien oh­jei­den mu­kai­ses­ti. On­nis­tu­neen tun­nis­tau­tu­mi­sen jäl­keen tu­lee il­moi­tus Tun­nis­tau­tu­mi­nen on­nis­tui. Pai­na Jat­ka pal­ve­luun.

5. Jos si­nul­la on oi­keus use­am­paan yri­tyk­seen tai or­ga­ni­saa­ti­oon, nä­ky­viin tu­lee lis­ta näis­tä. Klik­kaa Va­lit­se sen yri­tyk­sen ri­vil­lä, jon­ka ni­mis­sä ha­lu­at toi­mia Hyr­räs­sä. Tä­män jäl­keen klik­kaa vie­lä Vah­vis­ta ja jat­ka asi­oin­ti­pal­ve­luun.

6. Va­lin­nan jäl­keen avau­tuu Hyr­rän etu­sivu. Etu­si­vul­ta pää­set te­ke­mään uu­den ha­ke­muk­sen. Jos olet aloit­ta­nut ha­ke­muk­sen tal­len­ta­mi­sen ai­kai­sem­min, pää­set jat­ka­maan ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä koh­das­ta Hank­keet.

Asiointi yksityishenkilönä Hyrrässä

Yri­tys­tu­kien, Nuo­ren vil­je­li­jän aloi­tus­tuen, Nuo­ren elin­kei­non­har­joit­ta­jan aloi­tus­tuen sekä EMKR-tuen tuki­ha­ke­muk­set on mah­dol­lis­ta jät­tää yk­si­tyi­se­nä hen­ki­lö­nä. Yri­tys­tuen tuki­pää­tös­tä ei voi­da teh­dä en­nen kuin ha­ki­jal­la on Y-tun­nus.

1. Aloi­ta kir­joit­ta­mal­la se­lai­men osoi­te­ri­vil­le https://www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/hyr­ra. Kir­jau­tu­mi­nen jär­jes­tel­mään aloi­te­taan oi­ke­as­ta reu­nas­ta koh­das­ta Asi­oi säh­köi­ses­ti Kir­jau­du Hyr­rä-pal­ve­luun.

2. Se­lai­meen au­ke­aa Ter­ve­tu­loa Hyr­rään -ik­ku­na. Ik­ku­nan oi­ke­as­ta reu­nas­ta löy­ty­vät lin­kit Kat­so-oh­jei­siin sekä Hyr­rä-oh­jei­siin (Hyr­rän käyt­tö­oh­jeet ha­ke­mus­tyy­peit­täin). Va­lit­se Asi­oin­ti yk­si­tyis­hen­ki­lö­nä.

3. Tun­nis­tau­du säh­köi­ses­ti yllä ole­vien oh­jei­den mu­kai­ses­ti ja va­lit­se sen jäl­keen Jat­ka pal­ve­luun.

4. Va­lin­nan jäl­keen avau­tuu Hyr­rän etu­sivu. Etu­si­vul­ta pää­set te­ke­mään uu­den ha­ke­muk­sen. Jos olet aloit­ta­nut ha­ke­muk­sen tal­len­ta­mi­sen ai­kai­sem­min, pää­set jat­ka­maan ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä koh­das­ta Hank­keet.

HYR­RÄ-OHJEKe­hit­tä­mis­han­ke24.8.2015