UPPGÖRANDE AV ANSÖKAN OM UTBETALNING

Uppdaterad 28.12.2016

När NTM-cen­tra­len har fat­tat ett ja­kan­de stöd­be­slut för ett pro­jekt kan stöd­sö­kan­den an­sö­ka om ut­be­tal­ning, dvs. gö­ra upp an­sö­kan om ut­be­tal­ning. En el­ekt­ro­nisk be­tal­nings­an­sö­kan blir an­häng­ig när den har un­der­teck­nats i sys­te­met Hyr­rä, dvs. läm­nats in till den myn­dig­het som be­vil­jat stö­det.

In­nan be­tal­nings­an­sö­kan görs upp ska du nog­grant stu­de­ra det gäl­lan­de stöd­be­slu­tet för pro­jek­tet samt i stöd­be­slu­tet lä­sa vill­ko­ren för ut­be­tal­ning i punk­ten Be­tal­ning av stöd. Till an­sö­kan om ut­be­tal­ning fo­gas de ut­red­ning­ar och bok­fö­rings­hand­ling­ar som är nöd­vän­di­ga för be­tal­ning­en i en­lig­het med Lands­bygds­ver­kets fö­re­skrift om an­sö­kan om ut­be­tal­ning (Lands­bygds­ver­kets fö­re­skrift om an­sö­kan om ut­be­tal­ning av stöd för ut­veck­lings­pro­jekt, fö­re­tags­stöd för lands­byg­den och verk­sam­hets­pen­ning för ak­tions­grup­per Nr 53/15, Dnr 1189/54/2015) och det gäl­lan­de stöd­be­slu­tet för pro­jek­tet.

NTM-cen­tra­len ber sö­kan­den kom­plet­te­ra be­tal­nings­an­sö­kan vid be­hov. En brist­fäl­lig an­sö­kan ska kom­plet­te­ras inom den tids­frist som myn­dig­he­ten med­de­lat. I an­nat fall kan det hän­da att an­sö­kan av­slås på grund av brist­fäl­li­ga upp­gif­ter. Ef­ter tids­fris­tens ut­gång fat­tar NTM-cen­tra­len ett be­slut i ären­det.

Uppgörande av betalningsansökan

Upp­gö­ran­det av be­tal­nings­an­sö­kan in­leds via av­snit­tet Pro­jekt. Klicka med mu­sen på öns­kat pro­jekt i av­snit­tet Pro­jekt så öpp­nas ett föns­ter med upp­gif­ter om pro­jek­tet. Öpp­na stö­dan­sö­kan i punk­ten Stöd­be­slut.

I sam­band med be­sluts­fat­tan­det har pro­jek­tet fått en ny flik Be­slut. Du bör­jar gö­ra upp be­tal­nings­an­sö­kan på fli­ken Be­slut.

Kon­trol­le­ra till först att stöd­be­slu­tet är God­känt. Det ser du i lå­dan Be­slut. Ne­derst på fli­ken Be­slut finns funk­tio­ner­na för att bör­ja gö­ra upp be­tal­nings­an­sö­kan. Välj först typ­en av be­tal­nings­an­sö­kan: Be­tal­nings­rat el­ler Slut­be­tal­ning. Lis­tan för va­let öpp­nas med pi­len bred­vid lå­dan Välj.

Slut­be­tal­ning väljs när du an­sö­ker om den sis­ta ut­be­tal­ning­en för pro­jek­tet. Ock­så den förs­ta ut­be­tal­ning­en kan vara Slut­be­tal­ning, om pro­jek­tet är klart och alla kost­na­der för pro­jek­tet re­dan har upp­stått fö­re an­sö­kan om den förs­ta ut­be­tal­ning­en. I an­nat fall väl­jer du Be­tal­nings­rat som typ.

När typ­en av be­tal­nings­an­sö­kan har valts ak­ti­ve­ras knap­pen Gör be­tal­nings­an­sö­kan. Den be­tal­nings­an­sö­kan som öpp­nas ef­ter det in­ne­hål­ler tre fli­kar: Ba­s­upp­gif­ter, Kost­na­der och fi­nan­si­e­ring samt Un­der­teck­ning och in­läm­ning.

Fliken Basuppgifter

På fli­ken Ba­s­upp­gif­ter syns den be­tal­nings­an­sö­kan du valt. Bred­vid va­len finns lå­dor och när du klick­ar på dem öpp­nas en ka­len­der­vy. I ka­len­dern ska du väl­ja de da­tum som an­ger bör­jan och slu­tet på den pe­ri­od som be­tal­nings­an­sö­kan gäl­ler.

Sökande och kontaktuppgifter

Upp­gif­ter­na om sö­kan­de kom­mer di­rekt från FODS. Du kan re­di­ge­ra www-ad­res­sen med knap­pen Re­di­ge­ra. Ef­ter att du klick­at på knap­pen Re­di­ge­ra änd­ras den till Spa­ra och ge­nom att du klick­ar på den spa­ras upp­gif­ter­na i sys­te­met.

I rull­gar­dins­me­nyn Kon­to­num­mer upp­ges det bank­kon­to­num­mer på vil­ket be­tal­ning­en görs. Om du re­dan ti­di­ga­re har spa­rat kon­to­num­ret i sys­te­met syns det i rull­gar­dins­me­nyn. Om du inte ti­di­ga­re har spa­rat nå­got kon­to­num­mer, el­ler om du vill spa­ra ett nytt kon­to­num­mer i sys­te­met, väl­jer du punk­ten Lägg till ett nytt bank­kon­to. Skriv kon­to­num­ret i IBAN-form (t.ex. FI12 3456 7890 1234 56) i fäl­tet Nytt kon­to­num­mer. Sys­te­met ger au­to­ma­tiskt kon­to­num­rets BIC-kod.

Kom ihåg att spa­ra de upp­gif­ter du lagt till ge­nom att klicka på knap­pen Spa­ra.

Ansvarig person

Som an­sva­rig per­son för be­tal­nings­an­sö­kan syns au­to­ma­tiskt den per­son som är in­log­gad i sys­te­met.

Man kan byta/läg­ga till an­sva­rig per­son med knap­pen Lägg till an­sva­rig per­son med per­son­be­teck­ning el­ler från rull­gar­dins­me­nyn. Ovan­för knap­pen öpp­nas en lå­da där det står Mata in per­son­be­teck­ning. Lägg till den an­sva­ri­ga per­so­nens per­son­be­teck­ning i lå­dan så ak­ti­ve­ras knap­pen Sök. Klicka på knap­pen så sö­ker sys­te­met fram upp­gif­ter­na om den nya an­sva­ri­ga per­so­nen till an­sö­kan från Be­folk­nings­re­gis­ter­cen­tra­len.

Be­stäm att den an­sva­ri­ga per­so­nen har rol­len som un­der­teck­na­re. Klicka på val­ru­tan fram­för ord­et Un­der­teck­na­re så att där blir ett krux. På så sätt blir den an­sva­ri­ga per­so­nen un­der­teck­na­re av an­sö­kan och han el­ler hon ska ha getts Hyr­rä-rät­tig­he­ter för en Sö­kan­de i Katso­tjäns­ten.

Om de sö­kan­de är fle­ra till an­ta­let läggs de till i punk­ten Öv­ri­ga an­svar­per­son. Ock­så des­sa per­so­ner ska ha getts Hyr­rä-rät­tig­he­ter för en Sö­kan­de i Katso­tjäns­ten.

Du kan läg­ga till te­le­fon­num­mer och e-post­ad­ress ge­nom att klicka på knap­pen Re­di­ge­ra. Ef­ter att du klick­at på knap­pen änd­ras den till Spa­ra och ge­nom att du klick­ar på den spa­ras upp­gif­ter­na i sys­te­met.

Obs! På an­sö­kan mås­te det fin­nas en e-post­ad­ress dit med­de­lan­de­na som rör an­sö­kan skick­as.

Uppgifter om den person som lämnar tilläggsuppgifter om betalningsansökan

I de för än­da­må­let re­ser­ve­ra­de text­fäl­ten fyl­ler du i namn, te­le­fon­num­mer och e-post­ad­ress för den per­son som läm­nar tilläggs­upp­gif­ter om be­tal­nings­an­sö­kan.

Bokföring

Fyll i upp­gif­ter om den bok­fö­ra­re som an­sva­rar för bok­fö­ring­en i de för än­da­må­let re­ser­ve­ra­de text­fäl­ten.

Genomförande av projektet

Re­do­gör för ge­nom­fö­ran­det av pro­jek­tet i för­hål­lan­de till den god­kän­da pro­jekt­pla­nen i stöd­be­slu­tet för den tid be­tal­nings­an­sö­kan gäl­ler. Be­skriv vil­ka de­lar av den plan som god­känts ge­nom stöd­be­slu­tet som har ge­nom­förts och på vil­ket sätt. Be­skriv­ning­en kan ges på ex­ak­ta­re ni­vå med en se­pa­rat bi­la­ga i punk­ten Bi­la­gor.

Om det ef­ter att stö­det be­vil­ja­des har skett änd­ring­ar i sö­kan­dens verk­sam­het, eko­no­mis­ka el­ler and­ra om­stän­dig­he­ter som in­ver­kar på ge­nom­fö­ran­det av pro­jek­tet, ut­reds änd­ring­ar­na här. Vid be­hov kan du ut­re­da änd­ring­ar­na på en se­pa­rat bi­la­ga i punk­ten Bi­la­gor.

De upp­gif­ter som läm­nats här an­vänds i tillämp­li­ga de­lar vid upp­följ­ning­en av pro­jek­tet.

Obs! Den ut­red­ning som för­ut­sätts i be­tal­nings­an­sö­kan är inte sam­ma sak som an­sö­kan om änd­ring av stöd­be­slu­tet (änd­rings­an­sö­kan). Stöd­ta­ga­ren ska vid be­hov gö­ra en an­sö­kan om änd­ring av stöd­be­slu­tet till den myn­dig­het som be­vil­jat stö­det. Änd­rings­an­sö­kan ska gö­ras in­nan de pla­ne­ra­de änd­ring­ar­na ge­nom­förs.

Bilagor

Välj i rull­gar­dins­me­nyn Bi­la­gor till an­sök­nings­typ­en de bi­la­gor som be­hövs för din be­tal­nings­an­sö­kan, en bi­la­ga åt gång­en. Du kan läg­ga till bi­la­gan med knap­pen Lägg till bi­la­ga. Stor­le­ken på en bi­la­ga kan högst vara 10 Mt.

Namn­ge bi­la­gan så att den en­kelt går att hän­fö­ra till rätt ären­de i sam­band med hand­lägg­ning­en av be­tal­nings­an­sö­kan. Se till att bi­la­gan in­ne­hål­ler ve­der­bör­li­ga iden­ti­fi­ka­tions­upp­gif­ter.

Obs! För sek­re­tess­be­lag­da bi­la­gor finns en egen punkt där man kan läg­ga till så­da­na bi­la­gor som inte kan öpp­nas på nytt på kun­dens sida ef­ter att de spa­rats. Bara myn­dig­he­ten ser de sek­re­tess­be­lag­da bi­la­gor­na i sam­band med hand­lägg­ning­en av an­sö­kan. Du kän­ner igen en sek­re­tess­be­lagd bi­la­ga på tex­ten sek­re­tess­be­lagd inom pa­ren­tes. Lägg här till alla de bi­la­gor som bara den hand­läg­gan­de myn­dig­he­ten kan se. En sek­re­tess­be­lagd bi­la­ga är till ex­em­pel en bi­la­ga med en per­sons lö­ne­upp­gif­ter.

Fliken Kostnader och finansiering

Mervärdesskatt i anslutning till projektets kostnader

I punk­ten Mer­vär­des­skatt i an­slut­ning till kost­na­der­na an­teck­nar du om kost­na­der­na an­ges med el­ler utan mer­vär­des­skatt. Mer­vär­des­skatt ska inte in­klu­de­ras i de kost­na­der som upp­ges i be­tal­nings­an­sö­kan, om sö­kan­den får till­ba­ka mer­vär­des­skat­ten som in­går i kost­na­der­na som av­drag el­ler åter­be­tal­ning.

Kostnadsspecifikation

I kost­nads­spe­ci­fi­ka­tio­nen upp­ges de stöd­be­rät­ti­gan­de kost­na­der­na som in­ve­ste­ring­en har or­sa­kat. Bi­la­gor som ska spa­ras i ta­bel­len är ko­pi­or på ut­gifts­ve­ri­fi­kat och be­tal­nings­ve­ri­fi­kat.

Obs!

Kost­nads­spe­ci­fi­ka­tio­nen och ta­bel­len Kost­na­der finns inte på an­sö­kan om ut­be­tal­ning av ny­e­ta­ble­rings­stöd, ef­ter­som ny­e­ta­ble­rings­stö­det inte är en kost­nads­ba­se­rad stöd­form. Kost­na­der­na för en ge­nom­för­bar­hets­stu­die hän­förs i sin hel­het till kost­nads­sla­get ge­nom­för­bar­hets­stu­die.

Bi­la­gor­na skan­nas in i ord­nings­följ­den en­ligt hu­vud­bo­ken, ett ve­ri­fi­kat åt gång­en el­ler fle­ra ve­ri­fi­kat i ett knip­pe (för sam­ma in­ve­ste­rings­ob­jekt). Om skan­ning­en görs per knip­pe ma­tas sum­man av kost­na­der­na i knip­pet in i fäl­tet Kost­nad €.

Klicka på knap­pen Lägg till så öpp­nas föl­jan­de fält:

En bi­la­ga som du lagt till kan tas bort med den rö­da cir­keln med ett kryss i slu­tet av kost­nads­ra­den. Sys­te­met sä­ker­stäl­ler yt­ter­li­ga­re att du sä­kert vill ta bort ve­ri­fi­ka­tet. Om du i miss­tag lade till fel bi­la­ga på rad­en, mås­te du ta bort hela rad­en och gö­ra om det. Du kan läg­ga till en ny rad i punk­ten Lägg till.

Kostnader

De upp­gif­ter som du lagt till i kost­nads­spe­ci­fi­ka­tio­nen flyt­tas au­to­ma­tiskt över till ta­bel­len Kost­na­der.

Lägg mär­ke till:

Om icke stöd­be­rät­ti­gan­de kost­na­der har in­klu­de­rats i be­tal­nings­an­sö­kan, drar myn­dig­he­ten av dem från de kost­na­der som upp­getts i be­tal­nings­an­sö­kan i sam­band med att den fast­stäl­ler be­lop­pet av stöd som ska be­ta­las ut (be­lop­pet av stöd som ska be­ta­las ut mins­kar).

Finansiering

I ta­bel­len Fi­nan­si­e­ring upp­ger du det stöd/bi­drag (EU:s och sta­tens an­del till­sam­mans) som du an­sö­ker om ut­be­tal­ning av hos NTM-cen­tra­len samt an­nan fak­tisk fi­nan­si­e­ring av pro­jek­tet. I be­tal­nings­be­slu­tet god­kän­ner NTM-cen­tra­len be­lop­pet av stöd som ska be­ta­las ut (EU:s och sta­tens an­del) samt pro­jek­tets öv­ri­ga fi­nan­si­e­ring. Stöd (EU och sta­ten) kan be­ta­las högst en­ligt de fi­nan­si­e­rings­för­hål­lan­den som god­känts ge­nom stöd­be­slu­tet (se NTM-cen­tra­lens av­gö­ran­de samt den god­kän­da fi­nan­si­e­rings­pla­nen för pro­jek­tet i stöd­be­slu­tet). Eu­ro­be­lop­pet av stöd (EU och sta­ten) som ska be­ta­las ut kan inte vara stör­re än det be­vil­ja­de stö­dets eu­ro­be­lopp.

I ta­bel­len Fi­nan­si­e­ring upp­ger stöd­ta­ga­ren föl­jan­de fak­tis­ka fi­nan­si­e­rings­an­de­lar för pe­ri­o­den i be­tal­nings­an­sö­kan:

Ut­gångs­punk­ten är att stö­det be­ta­las och pro­jek­tets öv­ri­ga fi­nan­si­e­ring god­känns i den pro­por­tion som an­ges i fi­nan­si­e­rings­pla­nen i stöd­be­slu­tet.

Av­vi­kel­ser­na i ge­nom­fö­ran­det av den fi­nan­si­e­rings­plan som god­känts i stöd­be­slu­tet in­ver­kar på be­lop­pet av stöd som be­ta­las ut! Stöd­ta­ga­ren är för­plik­tad att med­de­la om an­nat stöd el­ler an­nan fi­nan­si­e­ring som fåtts el­ler sökts för pro­jek­tet.

Obs! Om det stöd­be­lopp som an­sö­kan om ut­be­tal­ning gäl­ler är mer än 10 pro­cent stör­re än det fast­ställ­da stöd­be­lop­pet ef­ter gransk­ning­en av kost­na­der­nas stöd­be­rät­ti­gan­de, mins­kas be­lop­pet av stöd som be­ta­las ut dess­utom i en­lig­het med ar­ti­kel 63 i Kom­mis­sio­nens för­ord­ning (EU) nr 809/2014. Av­dra­get tilläm­pas inte om det inte är stöd­ta­ga­rens fel att de icke stöd­be­rät­ti­gan­de kost­na­der­na har upp­getts.

Annat offentligt stöd

Sva­ra Ja el­ler Nej i över­ens­stäm­mel­se med om an­nat of­fent­ligt stöd har sökts el­ler fåtts för de kost­na­der du upp­ger.

I text­fäl­tet Tilläggs­upp­gif­ter kan du vid be­hov ge yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion.

Fliken Underteckning och inlämning

På fli­ken Un­der­skrift och sänd­ning kan du skicka an­sö­kan för be­hand­ling till NTM-cen­tra­len. Klicka på ru­tan Jag un­der­teck­nar att de ovan nämn­da upp­gif­ter­na stäm­mer, var­ef­ter knap­pen Un­der­teck­na ak­ti­ve­ras. Du kan vid be­hov ta bort un­der­skrif­ter­na med knap­pen Ta bort un­der­skrif­ter så att du kan re­di­ge­ra upp­gif­ter­na i an­sö­kan.

Med knap­pen Skicka an­sö­kan skick­ar du in an­sö­kan för be­hand­ling. Om du vill åter­ta an­sö­kan är det möj­ligt ge­nom att du klick­ar på knap­pen Åter­ta och re­di­ge­ra un­der ru­bri­ken Funk­tio­ner. Du kan åter­ta an­sö­kan bara om den inte har ta­gits upp till be­hand­ling.

Om un­der­teck­nar­na är fle­ra till an­ta­let mås­te var och en själv un­der­teck­na an­sö­kan med sina egna ko­der. Först när den sis­ta un­der­teck­na­ren har un­der­teck­nat an­sö­kan blir knap­pen Skicka an­sö­kan syn­lig.

Att öppna en halvfärdig ansökan

Du kan av­bry­ta ifyl­lan­det av be­tal­nings­an­sö­kan och fort­sät­ta fyl­la i den se­na­re. Kom ihåg att spa­ra den halv­fär­di­ga be­tal­nings­an­sö­kan in­nan du slu­tar.

I Hyrräs pro­jekt­bib­li­o­tek (i punk­ten Pro­jekt) ser du alla de pro­jekt som du har på gång. Siff­ran ef­ter eu­ro­teck­net vi­sar num­ret på be­tal­nings­an­sö­kan.

Klicka på pro­jek­tet så öpp­nas upp­gif­ter­na om pro­jek­tet. Du kan grans­ka an­ting­en Stö­dan­sö­kan el­ler Be­tal­nings­an­sö­kan.

På rad­en Visa ser du alla ske­den som an­sö­kan re­dan har ge­nom­gått. I punk­ten Visa väl­jer du öns­kad be­tal­nings­an­sö­kan. Ett pro­jekt kan ock­så ha fle­ra be­tal­nings­an­sök­ning­ar och då syns var och en be­tal­nings­an­sö­kan som en egen lå­da på rad­en Visa.

Be­tal­nings­an­sö­kan öpp­nas från den övers­ta upp­gif­ten om hand­lägg­ning som har grå bak­grund.

Om du vill ta bort en halv­fär­dig be­tal­nings­an­sö­kan klick­ar du på Ta bort be­tal­nings­an­sö­kan. Sys­te­met sä­ker­stäl­ler yt­ter­li­ga­re att du sä­kert vill ta bort an­sö­kan.

Sö­kan­den kan ta bort en be­tal­nings­an­sö­kan som är i lä­get Förs­ta re­gi­stre­ring­en av be­tal­nings­an­sö­kan och In­läm­nan­de av be­tal­nings­an­sö­kan till NTM-cen­tra­len (un­der­skrif­ten/un­der­skrif­ter­na mås­te först tas bort, an­nars lyck­as bort­tag­ning­en inte). När myn­dig­he­ten har ta­git upp be­tal­nings­an­sö­kan till be­hand­ling går den inte läng­re att ta bort.

Om det upp­står pro­blem med ifyl­lan­det av be­tal­nings­an­sö­kan ska du kon­tak­ta NTM-cen­tra­len.

HYR­RÄ-AN­VIS­NING­ARFö­re­tags­stöd28.4.2015