Uusia alkuja

Uusi oh­jel­ma­kau­si käyn­nis­ti maa­seu­tu­ver­kos­ton uu­den toi­min­nan. Osa hy­vis­tä opeis­ta ja käy­tän­nöis­tä säi­ly­tet­tiin, mut­ta myös mo­nia uu­sia avauk­sia ja al­ku­ja lai­tet­tiin liik­keel­le. Vuon­na 2015 käyn­nis­tet­tiin mo­net koko oh­jel­ma­kau­den kes­tä­vät asi­at.

Tä­män­kin oh­jel­ma­kau­den maa­seu­tu­ver­kos­to ase­tet­tiin sa­mal­la avoi­mel­la ja va­paa­eh­toi­sel­la toi­min­ta­poh­jal­la kuin ai­kai­sem­min. Kaik­ki toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neet voi­vat tul­la ver­kos­toon mu­kaan. Oh­jaus­ryh­män ko­koon­pano ja toi­min­ta­tapa sen si­jaan muu­tet­tiin ko­ko­naan. Isoin muu­tos on tee­moit­tai­nen toi­min­ta­tapa. Oh­jaus­ryh­män ko­koon­pa­noon kuu­lu­vat en­sim­mäi­sen kah­den vuo­den ajan nel­jän tee­man (ym­pä­ris­tö ja il­mas­to, in­no­vaa­ti­ot, nuo­ret sekä yrit­tä­jyys ja elin­kei­not) pu­heen­joh­ta­jat.

Pu­heen­joh­ta­jat ko­ko­si­vat ku­kin oman ryh­män­sä. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da käyn­tiin sel­lais­ta toi­min­taa, joka vas­taa ken­tän tar­pei­siin. Ryh­mien toi­min­ta käyn­nis­tyi hy­vin ja pal­jon mie­len­kiin­tois­ta toi­min­taa on lu­vas­sa myös seu­raa­va­na vuon­na.

Maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lu­jen nimi muu­tet­tiin ku­vaa­maan pa­rem­min asi­a­kas­pal­ve­lun näkö­kul­maa. Yk­si­kön rek­ry­toi­tiin joh­ta­ja ja 6 asi­an­tun­ti­jaa tä­män oh­jel­ma­kau­den teh­tä­viin. Yk­si­kön joh­ta­ja aloit­ti teh­tä­väs­sään jo edel­li­sen vuo­den puo­lel­la, muut hen­ki­löt vuo­den 2015 alus­sa.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­suun­ni­tel­man kir­joi­tus­ta­pa muu­tet­tiin vas­taa­maan pa­rem­min suo­raan oh­jel­man ta­voit­tei­ta. Alue­ver­kos­to­jen toi­min­ta, hy­vät käy­tän­nöt ja vies­tin­tä ovat ver­kos­ton eri­tyi­si­nä pai­no­pis­tei­nä sekä tie­ten­kin va­li­tut työ­ryh­mien tee­mat. Alue­ver­kos­to­jen työ käyn­nis­tyi yh­tei­sel­lä se­mi­naa­ril­la maa­lis­kuus­sa ja jat­kuu edel­leen alu­eel­lis­ten ta­paa­mis­ten sar­jal­la. Alue­ta­paa­mis­ten toi­vot­tiin myös ha­vah­dut­ta­van sel­lai­sia ryh­miä, jot­ka ai­kai­sem­min ei­vät ole tie­dos­ta­neet ole­van­sa osa maa­seu­tu­ver­kos­toa, mut­ta voi­si­vat hyö­tyä joko oh­jel­man vä­li­neis­tä tai maa­seu­tu­ver­kos­ton yh­teyk­sis­tä.

Tätä maa­seu­tu­oh­jel­man käyn­nis­ty­mis­vuot­ta lei­ma­si suu­ri tie­don­tar­ve. Kaik­ki tuki­jär­jes­tel­mät muut­tui­vat yhtä ai­kaa. Kou­lu­tus- ja tie­dos­tus­u­rak­ka oli­kin mit­ta­va. Osa ti­lai­suuk­sis­ta hoi­det­tiin jopa tal­koo­hen­gel­lä. Maa­seu­tu­ver­kos­to teki oman osuu­ten­sa. Vies­tin­tä ja kou­lu­tus­ta­pah­tu­mat ovat oleel­li­nen osa työ­tä myös jat­kos­sa. Maa­seu­tu­oh­jel­mas­sa ko­ko­nai­suu­des­saan on ha­lut­tu pa­nos­taa vah­vas­ti vies­tin­tään ja vies­tin­tä­ver­kos­to on ai­kai­sem­paa laa­jem­pi. Vii­me vuo­den lo­pul­la lii­ken­tee­seen läh­ti en­sim­mäi­nen maa­seu­tu­ver­kos­ton uu­tis­kir­je.  Sen kaut­ta toi­mi­jat saa­vat jat­kos­sa suo­raan tär­ke­ät ajan­koh­tai­set kuu­lu­mi­set. Maa­seu­tu­oh­jel­man vies­tin­nän tär­kein ää­nen­sävy on myön­tei­syys ja mah­dol­li­suuk­sis­ta ker­to­mi­nen.

Oh­jel­man lan­see­raus­kam­pan­ja käyn­nis­tyi lop­pu­ke­vääl­lä. Kam­pan­jan vies­ti kul­ki hy­vin eri ka­na­vien kaut­ta. Ih­mis­ten oma­kuva mo­der­nin maa­seu­dun ke­hyk­ses­sä he­rät­ti erit­täin pal­jon kiin­nos­tus­ta suu­ren ylei­sön pii­ris­sä. Mie­leen jää­vä ja so­mes­sa pos­tat­ta­va oma ko­ke­mus le­vi­si­kin hy­vin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Vuo­den 2015 kam­pan­jal­la oli tar­koi­tus he­rät­tää kiin­nos­tus asi­aan, seu­raa­va­na vuon­na men­nään asi­ois­sa tar­kem­min ja sy­vem­mäl­le.

Ke­sän ai­ka­na ko­keil­tiin mui­ta­kin uu­sia alue­val­tauk­sia. Maa­seu­tu­oh­jel­ma esit­täy­tyi Po­rin Jaz­zeil­la ja kier­si osa­na yri­tys­kli­nik­ka muu­ta­mas­sa näyt­te­lys­sä. Syk­syl­lä pu­reu­dut­tiin maa­perä­a­si­oi­hin se­mi­naa­ris­sa. EIP uu­te­na ja edel­leen tark­kaa muo­to­aan ha­ke­va­na toi­me­na puo­les­taan sai suu­ren jou­kon kan­sain­vä­lis­tä ke­hit­tä­jä­po­ruk­kaa mat­kaa­maan Naan­ta­liin.

Mo­net uu­det alut ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na kir­kas­ti­vat edel­leen maa­seu­tu­oh­jel­man kes­keis­tä sa­no­maa. Alu­eet ovat eri­lai­sia, ta­voit­teet moni­a­lai­sia ja vä­li­nei­tä­kin mo­nen­lai­sia. Yh­dis­tä­vä­nä pu­nai­se­na lan­ka­na kai­kes­sa on maa­seu­dun elin­voi­mai­suus. Se on maa­seu­tu­oh­jel­man ja sitä kaut­ta myös maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nan kes­kei­nen ta­voi­te. Se on myös asia, joka te­kee mei­dän toi­min­nas­tam­me eri­tyis­tä ja oman­lais­ta.

Tai­na Ve­san­to

Maa­seu­tu­ver­kos­ton oh­jaus­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja

Tai­na Ve­san­non mu­kaan vuot­ta sä­vyt­tä­neet uu­det alut kir­kas­ti­vat maa­seu­tu­oh­jel­man kes­keis­tä sa­no­maa, maa­seu­dun elin­voi­mai­suu­den mer­ki­tys­tä.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 2015