Terveisiä kentältä

Häls­nin­gar från Åland

Sa­mar­be­tet har fun­ge­rat bra. Ålands lands­kaps­re­ge­rin­gen upp­fat­tar att nät­ver­ket vi­sat ett po­si­tivt en­ga­ge­mang också för det åländs­ka prog­ram­met med fy­sis­ka be­sök, åter­kom­man­de kon­takt samt ar­ran­ge­ran­de av nät­verks­dag rik­tad till stöd­mot­ta­ga­re från det åländs­ka lands­bygd­sut­veck­lingsp­rog­ram­met.

Söl­ve Hög­man, Ålands lands­kaps­re­ge­rin­gen

Le­a­de­rit muis­te­li­vat koho­koh­tia ja ide­oi­vat uu­sia ku­vi­oi­ta

Vuo­si 2015 oli hy­vin mie­len­kiin­toi­nen Le­a­der-toi­min­nan kan­nal­ta. Toi­saal­ta lä­het­tiin in­nol­la mark­ki­noi­maan uu­den oh­jel­ma­kau­den ra­hoi­tus­ta, toi­saal­ta ra­por­toi­tiin, ar­vi­oi­tiin ja muis­tel­tiin men­nyt­tä ja var­sin­kin sen on­nis­tu­mi­sia.  Maa­seu­tu­ver­kos­tos­sa sekä jat­koi van­ho­ja mes­ta­rei­ta että aloit­ti uu­sia ky­ky­jä. Pie­ne­nä ne­ga­tii­vi­se­na huo­mi­o­na oli, ett­ei ver­kos­to­yk­si­kön Le­a­der-tee­ma­ryh­mää jat­ket­tu uu­del­le oh­jel­ma­kau­del­le, vaik­ka se ai­na­kin Tam­pe­reen näkö­kul­mas­ta on­nis­tui hy­vin. Uu­det tee­ma­ryh­mät ovat jää­neet osin etäi­sik­si, mut­ta sii­nä isoin syyl­li­nen var­maan is­tuu näyt­tö­ni edes­sä. Oh­jel­ma­kau­den alku­vai­hees­sa ver­kos­ton teh­tä­vis­sä ko­ros­tuu kou­lu­tus ja kiel­tä­mät­tä tyl­sien asia­tie­to­jen vä­lit­tä­mi­nen. Sen to­teut­ta­mi­nen niin, ett­ei sitä ko­e­ta puu­dut­ta­vak­si, on suo­si­tun il­mauk­sen mu­kaan haas­ta­vaa, mut­ta enim­mäk­seen teh­tä­väs­sä on­nis­tut­tiin. Tie­do­tuk­seen ja mark­ki­noin­tiin pa­nos­tet­tiin, ja on hyvä että uu­sia vä­li­nei­tä käy­te­tään ak­tii­vi­ses­ti, vaik­ka kaik­ki kam­pan­jat ei­vät oi­kein saa­neet­kaan tuul­ta pur­jei­siin­sa. Mo­nil­la Le­a­der-ryh­mil­lä on – edel­leen – kova halu myös kv-toi­min­taan. Sen tu­ke­mi­seen pi­tää jat­kos­sa­kin pa­nos­taa en­ti­seen mal­liin.

Kari Kyl­ki­lah­ti, Le­a­der Kant­ri

Yh­des­sä eteen­päin

Maa­seu­tu­oh­jel­man sat­saus yh­tei­sen maa­seu­tu­ver­kos­ton ja ver­kos­to­pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­seen on mit­ta­va, jo­ten sii­hen koh­dis­tuu ai­hees­ta­kin suu­ria odo­tuk­sia. Mo­nen asi­an koh­dal­la tääl­lä pe­ri­fe­ri­as­sa tu­lee mie­leen, voi­si­ko tä­män teh­dä jo­ten­kin yh­des­sä? Tar­vit­see­ko jo­kai­sen pa­ker­taa yk­sin sa­man asi­an pa­ris­sa, kun sa­maa teh­dään jo­kai­ses­sa ELY-kes­kuk­ses­sa tai Le­a­der-ryh­mäs­sä? Tä­hän toi­vom­me ver­kos­tol­ta apu­ja.

Uu­te­na tuot­tee­na meil­le tar­jot­tiin käyt­töön ns. pal­ve­lu­pa­ke­tit, jot­ka ovat osoit­tau­tu­neet jous­ta­vik­si ja hy­vik­si työ­ka­luik­si rää­tä­löi­dä tar­peen­mu­kai­sia ti­lai­suuk­sia eri yh­teyk­siin. Myös maa­kun­nal­li­set ver­kos­to­ti­lai­suu­det on pys­tyt­ty muok­kaa­maan kul­le­kin alu­eel­le so­pi­vik­si si­säl­löl­tään.

Se mitä ehkä jäim­me kai­paa­maan, oli tie­toa hy­vis­sä ajoin tu­le­vas­ta ja eri­tyi­ses­ti pi­dem­män täh­täi­men suun­ni­tel­mis­ta. Ver­kos­tol­la ja ver­kos­to­pal­ve­luil­la on oh­jaus­e­li­met joi­den vuo­ro­vai­ku­tus ken­tän suun­taan kai­paa edel­leen ke­hit­tä­mis­tä. Täs­sä on var­maan meil­lä it­sel­lä­kin ai­het­ta kat­soa pei­liin. Myös ns. ala­työ­ryh­mien (yrit­tä­jyys, in­no­vaa­ti­ot ym.) ai­kaan­saan­nok­set ja suun­ni­tel­mat kiin­nos­ta­vat ko­vas­ti, kos­ka maa­kun­nis­sa meil­lä on omi­a­kin suun­ni­tel­mia ja toi­men­pi­tei­tä näi­den asi­oi­den edis­tä­mi­sek­si.

Te­ke­mi­sen mei­nin­ki tun­tuu kui­ten­kin ole­van hyvä, jo­ten ei­kun täy­sil­lä eteen­päin ja pan­naan hyr­rä pyö­ri­mään! Tar­vet­ta yh­teis­työl­le on ja mo­nia mah­dol­li­suuk­sia sen edis­tä­mi­seen on ole­mas­sa.

Pek­ka Tah­va­nai­nen, Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus

Pal­ve­lu­pa­ket­ti ava­si ovia en­nak­ko­luu­lot­to­miin ko­kei­lui­hin

Kuu­lim­me pal­ve­lu­pa­ke­tis­ta ensi ker­taa loka­kuus­sa maa­seu­tu­oh­jel­ma­ko­kouk­ses­sa Kuo­pi­os­sa. Pal­ve­lu­pa­ket­ti tun­tui heti ensi kuu­le­mal­ta sel­lai­sel­le ide­al­le, jota kan­nat­ti hyö­dyn­tää. Vil­je­li­jöi­den jak­sa­mi­nen oli vii­me syk­sy­nä tiu­koil­la mo­nen asi­an ta­kia; ku­lu­neen ke­sän huo­not kas­vu­olo­suh­teet, huo­not mark­ki­na­hin­nat ja alen­tu­neet tuki­sum­mat syn­kis­ti­vät mie­li­a­lo­ja. Syk­syl­lä oli kä­sil­lä no­pea tar­ve koo­ta yh­teen voi­mia, joil­la jak­sa­mis­ta voi­tai­siin edis­tää sekä ta­lou­del­li­sel­ta että hen­ki­sel­tä kan­til­ta.

Ra­ken­sim­me pal­ve­lu­pa­ke­tin avul­la Sy­dän-Sa­von Maa­seu­tu­pal­ve­lun kans­sa kuu­si Mi­ten jak­sat, mil­lä mak­sat – hy­vin­voin­ti­ta­pah­tu­maa eri puo­lil­le Poh­jois-Sa­voa. Ti­lai­suuk­sis­sa kä­si­tel­tiin ta­lou­den­hal­lin­ta ja stres­siä. Ti­lai­suu­det ke­rä­si­vät yh­teen­sä noin 150 hen­ki­löä eri paik­ka­kun­nil­le ja ne sai­vat osal­lis­tu­jil­ta hy­vää pa­lau­tet­ta. Ti­lai­suuk­sis­ta teh­tiin pal­jon leh­ti- ja ra­di­o­jut­tu­ja, jo­ten myös ne vil­je­li­jät, jot­ka ei­vät ol­leet pai­kal­la, sai­vat tie­toa ti­lai­suuk­sis­sa pu­hu­tuis­ta asi­ois­ta. Leh­ti­jut­tu­jen kaut­ta tie­toi­suus maa­ta­lou­den vai­ke­as­ta vuo­des­ta on le­vin­nyt myös alu­een ku­lut­ta­jien tie­toi­suu­teen. Pal­ve­lu­pa­ket­tia oli sel­keä käyt­tää ja pie­ni ta­lou­del­li­nen tuki mah­dol­lis­ti no­pe­an, ko­kei­lu­luon­toi­sen toi­min­nan.  Niin­pä vuo­den 2015 lo­pul­la aloim­me suun­ni­tel­la uu­sia ti­lai­suuk­sia eri yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa.

Sir­pa Lin­tu­nen, MTK-Poh­jois-Savo

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 2015