1 Maaseutuverkoston vuosi 2015

Vuo­si 2015 oli uu­den oh­jel­ma­kau­den en­sim­mäi­nen var­si­nai­nen toi­min­ta­vuo­si. Oh­jel­ma­kau­den vaih­tu­mi­nen toi mu­ka­naan pait­si uu­den maa­seu­tu­oh­jel­man, myös muu­tok­sia Suo­men maa­seu­tu­ver­kos­toon. Toi­min­ta­ker­to­mus kä­sit­te­lee maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­taa vuo­den 2015 ai­ka­na pei­la­ten sitä ta­voi­te­läh­töi­ses­ti laa­dit­tuun sa­man vuo­den toi­min­ta­suun­ni­tel­maan.

Vuon­na 2015 maa­seu­tu­ver­kos­ton pääl­lim­mäi­sik­si toi­mik­si nou­si­vat uu­den oh­jel­ma­kau­den si­sään­ajo ja maa­seu­tu­oh­jel­man moni­puo­li­suu­den esiin­tuo­mi­nen. Ver­kos­toa läh­det­tiin vah­vis­ta­maan kar­toit­ta­mal­la alu­eel­lis­ten ver­kos­to­jen toi­min­taa ja tar­pei­ta sekä vies­tin­nän että alue­ver­kos­to­toi­min­nan osal­ta.

Maa­seu­tua päi­vi­tet­tiin tu­ruil­la ja to­reil­la.

Oh­jel­mas­ta ja sen mah­dol­li­suuk­sis­ta ker­rot­tiin näyt­tä­väs­ti suu­rel­le ylei­söl­le, ja sitä kaut­ta ta­voi­tet­tiin­kin run­saas­ti uu­sia toi­mi­joi­ta. Eri­tyi­ses­ti uu­sia toi­mi­joi­ta ta­voi­tel­tiin maa­seu­tu­a­lu­ei­den yrit­tä­jis­tä sekä asuin­ym­pä­ris­tön viih­tyi­syyt­tä li­sää­vien toi­mi­joi­den kes­kuu­des­ta. Täl­lä py­rit­tiin li­sää­mään maa­seu­dun elin­voi­mai­suut­ta, vah­vis­ta­maan pai­kal­lis­ta oma­eh­tois­ta toi­min­taa ja moni­puo­lis­ta­maan maa­seu­dun elin­kei­no­ja.

Edel­li­sen oh­jel­ma­kau­den tu­lok­sis­ta ker­rot­tiin osa­na uu­den oh­jel­ma­kau­den lan­see­raus­ta. Suur­ta ihai­lua ja ih­me­tys­tä he­rät­ti­vät esi­mer­kik­si tu­lok­set luo­tu­jen työ­paik­ko­jen mää­räs­tä edel­li­sel­lä oh­jel­ma­kau­del­la.    Tämä kiin­nos­ti ih­mi­siä ja an­toi konk­reet­ti­sen esi­mer­kin sii­tä, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia maa­seu­tu­oh­jel­mal­la voi olla. Ih­mis­ten koh­taa­mi­nen osoit­ti sen, että täl­lai­sia jo­kai­sen elä­mään vai­kut­ta­via esi­merk­ke­jä tar­vi­taan li­sää.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 2015