1.1 Verkostot vankistuivat, toimintatavat rikastuivat

Jois­sa­kin maa­seu­tu­ver­kos­ton kou­lu­tuk­sis­sa on uu­te­na työ­ka­lu­na tar­jot­tu suo­ra­tois­to­pal­ve­lua. Se mah­dol­lis­taa kou­lu­tuk­sen seu­raa­mi­sen etä­nä osal­lis­tu­jan va­lit­se­mas­ta pai­kas­ta. Edel­ly­tyk­se­nä kou­lu­tuk­sen seu­raa­mi­seen on vain toi­mi­va net­ti­yh­teys ja tie­to­kone, tab­let­ti tai äly­pu­he­lin. Ta­pah­tu­mia on ylei­ses­ti seu­ran­nut suo­ra­tois­ton kaut­ta mo­nin­ker­tai­nen osal­lis­tu­ja­mää­rä pai­kal­la oli­joi­hin ver­rat­tu­na.

Li­säk­si ta­pah­tu­ma­tal­len­ne tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kat­soa kou­lu­tus­ta myös omal­la ajal­la ja omaan tah­tiin. Pal­ve­lul­la on py­rit­ty tar­jo­a­maan koh­de­ryh­mil­le mah­dol­li­suut­ta osal­lis­tua kou­lu­tuk­siin sil­loin­kin, kun se ei ole mat­kus­ta­mi­sen kan­nal­ta mah­dol­lis­ta. Näin kou­lu­tus­ta on voi­tu tar­jo­ta huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­mal­le kuu­li­ja­kun­nal­le, ja pal­ve­lun myö­tä on myös ol­lut mah­dol­lis­ta pa­ran­taa kou­lu­tus­ten osal­lis­ta­vuu­den li­sää­mi­sen kaut­ta toi­min­nan laa­tua. Suo­ra­tois­tot ja nis­tä teh­dyt esi­tyk­sit­täin lei­ka­tut tal­len­teet sai­vat pal­jon kii­tos­ta. Tal­len­tei­ta ja­ka­mal­la, voi hel­pos­ti muis­tu­tel­la ai­hees­ta myös myö­hem­min.

Maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lut lan­see­ra­si vuo­den 2015 alus­sa kou­lu­tuk­sen pal­ve­lu­pa­ke­tin en­sim­mäi­se­nä ver­kos­to­toi­min­nan uu­te­na työ­ka­lu­na. Pal­ve­lu­pa­ke­til­la voi kat­taa ylei­sim­piä ta­pah­tu­ma­jär­jes­te­lyis­tä koi­tu­via ku­lu­ja, jo­ten ver­kos­to­toi­min­nan mah­dol­lis­ta­mi­nen on hy­vin konk­reet­tis­ta. Pal­ve­lu­pa­ket­tien avul­la ver­kos­ton eri toi­mi­joi­den on en­tis­tä hel­pom­pi jär­jes­tää oh­jel­man ta­voit­tei­ta tu­ke­via kou­lu­tuk­sia ja ta­pah­tu­mia yh­teis­työs­sä maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lui­den kans­sa. Ta­voit­tee­na on mah­dol­lis­taa ver­kos­toi­tu­mi­nen uu­sien toi­mi­joi­den kans­sa, en­tis­tä jous­ta­vam­pi pal­ve­lu ver­kos­to­toi­min­nas­sa sekä laa­jen­taa ver­kos­to­toi­min­nan ak­tii­vi­suut­ta alu­eel­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta.

Pal­ve­lu­pa­ket­ti­ta­pah­tu­mien jär­jes­te­lyis­tä ja si­säl­löis­tä vas­taa­vat jär­jes­tä­jä­ta­hot itse, ja maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lut avus­ta­vat tar­vit­ta­es­sa. Pal­ve­lu­pa­ket­ti­ta­pah­tu­mien suun­nit­te­lun avuk­si luo­tiin säh­köi­nen lo­ma­ke jon­ka avul­la toi­mi­jat eh­dot­ta­vat ta­pah­tu­mia. Suun­ni­tel­mat kä­si­tel­lään vii­koit­tain maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lut-yk­si­kös­sä.

En­sim­mäi­set pal­ve­lu­pa­ket­ti­ta­pah­tu­mat to­teu­tet­tiin jo en­nen ke­sää, ja suun­ni­tel­mia teh­tiin kiih­ty­väl­lä tah­dil­la vuo­den lop­pua koh­ti. Yh­teen­sä suun­ni­tel­mia teh­tiin 23 kpl, jois­ta 21 kpl pää­tet­tiin to­teut­taa.

Kou­lu­tuk­sen pal­ve­lu­pa­ket­ti sai pal­jon kii­tos­ta ver­kos­ton toi­mi­joil­ta. Pal­ve­lu­pa­ket­ti kou­lu­tus on ko­et­tu jous­ta­vak­si ver­kos­to­toi­min­nan työ­ka­luk­si, ja uu­sia pal­ve­lu­pa­ket­te­ja ide­oi­tiin­kin tu­le­van vuo­den va­ral­le.

Maa­seu­tu­oh­jel­man uu­te­na toi­min­ta­ta­pa­na käyn­nis­ty­nyt Neu­vo2020 tar­jo­aa vä­li­neen koh­den­net­tuun vuo­ro­puhe­luun hal­lin­non ja tuen­saa­jan vä­lil­lä. Neu­vo­ja vä­lit­tää tie­toa ja hy­viä käy­tän­tö­jä mo­lem­piin suun­tiin, ja neu­vo­ja­ver­kos­toa vah­vis­ta­mal­la myös tie­don­siir­to neu­vo­jal­ta toi­sel­le hel­pot­tuu. Vuon­na 2015 maa­seu­tu­ver­kos­to aloit­ti kai­kil­le neu­vo­jil­le avoi­men neu­vo­ja­ver­kos­ton ke­hit­tä­mi­sen ra­ken­ta­mal­la toi­min­ta­ta­paa, jos­sa neu­vo­jat saa­vat täy­den­nys­kou­lu­tus­ta sekä pää­se­vät ver­kos­toi­tu­maan kes­ke­nään ja mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Neu­vo­jil­la oli myös mah­dol­li­suus osal­lis­tua tie­to­tar­pei­den­sa mu­kai­ses­ti maa­seu­tu­ver­kos­ton jär­jes­tä­miin ta­pah­tu­miin oh­jel­man ta­voit­tei­den edis­tä­mi­sek­si. Syk­syl­lä jär­jes­tet­ty Maa­pe­räs­tä kuu­luu!-se­mi­naa­ri oli esi­merk­ki täs­tä toi­min­nas­ta. Neu­vo­ja­ver­kos­ton ra­ken­tu­mis­ta tu­ke­vat myös pal­ve­lu­pa­ke­tit ja val­ta­kun­nal­lis­ten koor­di­naa­ti­o­hank­kei­den toi­min­ta.

Lisä­tie­toa pal­ve­lu­pa­ke­tis­ta ja Neu­vo2020-toi­min­nas­ta

1.1.1 Alueverkostoille uutta puhtia

Maa­seu­tu­ver­kos­ton ke­hit­tä­mi­sen pai­no­pis­teek­si va­lit­tiin eri­tyi­ses­ti alu­eel­lis­ten ver­kos­to­jen tu­ke­mi­nen. Alu­eel­lis­ten ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­mien to­det­tiin ole­van luon­nol­li­sin läh­tö­koh­ta alu­eel­lis­ten ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen, ja sitä kaut­ta koko val­ta­kun­nal­li­sen maa­seu­tu­ver­kos­ton tu­ke­mi­seen.

Kesä­kuus­sa to­teu­tet­tiin alue­ver­kos­to­jen nyky­ti­lan­ne­kar­toi­tus säh­köi­sel­lä ky­se­lyl­lä. Ky­se­ly lä­he­tet­tiin maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen kes­kei­sil­le toi­mi­joil­le Ah­ve­nan­maal­le sekä kul­le­kin ELY-kes­kus­a­lu­eel­le, yh­teen­sä noin 300 hen­ki­löl­le. Vas­taus saa­tiin noin puo­lel­ta osal­lis­tu­jis­ta.

Kar­toi­tus toi­mi läh­tö­taso­ai­neis­to­na kun­kin alue­ver­kos­ton toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Kar­toi­tuk­sen tu­los­ten pe­rus­teel­la va­lit­tiin li­säk­si kuu­si alu­et­ta tar­kem­paan haas­tat­te­lu­tut­ki­muk­seen. Tu­tus­tu ky­se­lyn poh­jal­ta teh­tyyn ra­port­tiin:  Alue­ver­kos­to­jen kar­toi­tus

1.1.2 Maaseutuverkostopäivä avasi ovet toimintaan – hienona jatkona ja aluetoimijoiden yhteistyön tuloksena alueellisten päivien sarja

Uu­den oh­jel­ma­kau­den maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­ta pol­kais­tiin maa­lis­kuus­sa Hel­sin­gis­sä käyn­tiin val­ta­kun­nal­li­sel­la maa­seu­tu­ver­kos­to­päi­väl­lä. Päi­vän ta­voi­te oli yk­sin­ker­tai­nen: saa­da maa­seu­tu­ver­kos­ton koko laa­jan ken­tän toi­veet mu­kaan maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­nan suun­nit­te­luun. Ta­voit­tee­na oli siis osal­lis­taa laa­ja-alai­ses­ti maa­seu­tu­ver­kos­to­lai­set mu­kaan toi­min­nan suun­nit­te­luun.

Päi­vän oh­jel­ma koos­tui pu­heen­vuo­rois­ta, kes­kus­te­luis­ta ja yh­des­sä te­ke­mi­ses­tä.  Maa­seu­tu­ver­kos­ton oh­jaus­ryh­män ja maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lui­den pu­heen­vuo­ro­jen jäl­keen irti pääs­tet­tiin tu­le­vai­suus­tut­ki­ja Pet­ri Raja­nie­mi. Ei var­maan­kaan jää­nyt epä­sel­väk­si ke­nel­le­kään, että maa­seu­tu on ai­van sa­man­lai­ses­sa myl­ler­ryk­ses­sä kuin koko muu maa­il­ma, ja so­peu­tu­mi­nen jat­ku­vaan muu­tok­seen on ai­noa tapa sel­viy­tyä ja me­nes­tyä.

Tu­lev­bai­suus­tut­ki­ja Pet­ri Raja­nie­mi ra­vis­te­li vä­keä Maa­seu­tu­ver­kos­to­päi­väs­sä

Ilta­päi­väl­lä ryh­dyt­tiin töi­hin. Tee­ma­pa­jois­sa kes­ki­tyt­tiin täy­den­tä­mään te­maat­tis­ten työ­ryh­mien toi­min­ta­suun­ni­tel­mia. Osal­lis­tu­jia ke­ho­tet­tiin ole­maan it­sek­käi­tä ja vaa­ti­maan it­sel­leen tär­kei­tä si­säl­tö­jä ja toi­men­pi­tei­tä suun­ni­tel­miin. Työs­ken­te­ly oli vä­lil­lä mel­kois­ta kil­pa­lau­lan­taa, sil­lä tasa­lat­ti­a­sa­lit ei­vät ol­leet pa­ras mah­dol­li­nen työ­ym­pä­ris­tö työ­ryh­mil­le, mut­ta toi­min­ta­suun­ni­tel­mat saa­tiin täl­lä ta­val­la esi­tel­tyä suo­raan kes­kei­sil­le toi­mi­joil­le. Sa­mal­la var­mis­tet­tiin, että nii­den si­säl­löt vas­taa­vat hei­dän ta­voit­tei­taan.

Työ­pa­jois­sa kes­kus­tel­tiin mm. in­no­vaa­ti­ois­ta, vies­tin­näs­tä ja alue­ver­kos­to­jen ke­hit­tä­mi­ses­tä. Täs­sä paja­ve­tä­jä­nä toi­mii maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lui­den Juha-Mat­ti Mark­ko­la

Päi­vän vii­mei­nen osuus koos­tui seit­se­mäs­tä työ­pa­jas­ta. Työ­pa­jois­sa koot­tiin yh­teen ken­tän tie­to ja osaa­mi­nen mm. kou­lu­tuk­sis­ta, alue­ver­kos­to­jen ke­hit­tä­mi­ses­tä, ko­kei­lu­kult­tuu­ris­ta ja tie­tys­ti vies­tin­näs­tä. Työ­pa­jo­jen tu­lok­sia on hyö­dyn­net­ty laa­jas­ti maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­taa suun­ni­tel­ta­es­sa. Ti­lai­suus toi­mi myös läh­tö­lau­kauk­se­na alu­eel­li­sil­le maa­seu­tu­ver­kos­to­päi­vil­le, joi­ta on jär­jes­tet­ty vii­me syk­sys­tä läh­tien kah­dek­san ti­lai­suut­ta eri puo­lil­la Suo­mea.

Syk­syl­lä 2015 käyn­nis­tet­ty alue­ver­kos­to­päi­vien sar­ja oli ko­kei­lu, jol­la py­rit­tiin vah­vis­ta­maan ja tu­ke­maan alu­eel­lis­ten ke­hit­tä­jä­ver­kos­to­jen toi­min­taa. Ver­kos­to­päi­vien to­teu­tuk­seen kil­pai­lu­tet­tiin kol­me eri kon­sult­ti­toi­mis­toa, kos­ka eri­lais­ten lä­hes­ty­mis­ta­po­jen jou­kos­ta ha­lut­tiin ko­kei­le­mal­la löy­tää par­haat mah­dol­li­set toi­min­ta­ta­vat.

Ti­lai­suuk­sien alu­eel­li­si­na koor­di­naat­to­rei­na toi­mi­vat ELY-kes­kuk­set, mut­ta suun­nit­te­luun osal­lis­tui­vat laa­jas­ti myös muut alue­ver­kos­ton osal­li­set. Ta­pah­tu­mien to­teu­tuk­set ja si­säl­löt vaih­te­li­vat ole­te­tus­ti suu­res­ti. Ylei­sim­pä­nä tee­ma­na ta­pah­tu­mis­sa oli bio­ta­lous.

Kon­sult­ti­toi­mis­toil­la oli käy­tös­sään omat to­teu­tus­me­to­dit, joi­ta so­vel­let­tiin alu­een tar­pei­siin. Ta­voit­tee­na kui­ten­kin jo­kai­ses­sa ti­lai­suu­des­sa oli ole­mas­sa ole­van toi­min­nan tu­ke­mi­nen, uu­sien toi­mi­joi­den mu­kaan saa­mi­nen ver­kos­toon ja uu­den toi­min­nan luo­mi­nen va­li­tun tee­man puit­teis­sa.

Jos to­teu­tuk­sis­sa oli ero­ja, niin oli nii­tä myös tu­lok­sis­sa. En­nak­ko­tie­do­tus maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­luilta oli­si pi­tä­nyt olla täs­mäl­li­sem­pää eten­kin alku­vai­heen aika­tau­lu­muu­tok­sis­ta. Sel­ke­äm­mät oh­jeet to­teu­tuk­sen osal­ta oli­si­vat myös ol­leet tar­peen. Pa­laut­teen mu­kaan joil­lain alu­eil­la ko­et­tiin, että ta­pah­tu­ma tuli yl­hääl­tä an­net­tu­na, vaik­ka ta­voit­tee­na oli mah­dol­lis­taa ta­pah­tu­ma, joka mu­kau­tuu juu­ri kun­kin alu­een tar­pei­siin.

Alue­ver­kos­to­päi­vil­lä tu­tus­tut­tiin, kes­kus­tel­tiin ja ide­oi­tiin yh­des­sä maa­seu­dun mah­dol­li­suuk­sia.

Me­to­dien osal­ta voi­daan jo nyt to­de­ta, että sama me­to­di saat­toi toi­mia yh­del­lä alu­eel­la lois­ta­vas­ti, kun taas toi­saal­la se to­det­tiin täy­sin epä­on­nis­tu­neek­si. Ko­keil­ta­es­sa täy­tyy kui­ten­kin muis­taa, että myös epä­on­nis­tu­mi­nen on tu­los. Nyt ai­na­kin tie­de­tään, mi­ten jat­kos­sa ei kan­na­ta toi­mia.

Alu­eel­li­set ver­kos­to­päi­vät otet­tiin kui­ten­kin ko­ko­nai­suu­te­na hy­vin vas­taan, ja nii­tä jat­ke­taan myös tu­le­vai­suu­des­sa. Jat­ko­toi­men­pi­tei­den suun­nit­te­lu voi­daan aloit­taa, kun lop­pu­ra­port­ti ja sen ana­lyy­si on val­mis ke­vääl­lä 2016.

Osal­lis­tu­ja­pa­lau­te on ol­lut pää­sään­töi­ses­ti erit­täin po­si­tii­vis­ta, ja jat­ko­toi­men­pi­teil­lä py­ri­tään var­mis­ta­maan, että syn­ty­neet tu­lok­set jää­vät elä­mään alu­eil­la ja syn­nyt­tä­vät uut­ta toi­min­taa.

Kaik­kia ta­pah­tu­mia ei eh­dit­ty to­teut­taa vuo­den 2015 ai­ka­na vaan osa to­teu­tuk­sis­ta siir­tyi vuo­del­le 2016. Lisä­tie­to­ja ja ta­pah­tu­mien tu­lok­set löy­ty­vät Maa­seu­tu.fi:stä haku­sa­nal­la alue­ver­kos­to­päi­vät.

Pal­ve­lu­pa­ke­tin avul­la jär­jes­tet­tiin lu­kui­sia yh­teis­työ­ti­lai­suuk­sia.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 2015