1.2 Yhdessä tehden, yhdessä viestien

Hy­vien esi­merk­kien ja ajan­koh­tais­ten asi­oi­den le­vit­tä­mis­tä tu­kee hy­vin vuo­den 2015 lo­pul­la lan­see­rat­tu Ajan­koh­tais­ta maa­seu­tu­ver­kos­tos­ta –uu­tis­kir­je. Vuo­den mit­taan ja­ke­lu­lis­taa ke­rät­tiin useis­sa eri ver­kos­to­ta­pah­tu­mis­sa ja ti­lai­suuk­sis­sa. Laa­jal­la uu­tis­kir­je­ja­ke­lul­la ta­voi­te­taan oh­jel­ma­toi­mi­joi­den li­säk­si laa­ja-alai­ses­ti suur­ta ylei­söä. Jo­kai­nen voi myös ha­lu­tes­saan ti­la­ta kir­jeen Maa­seu­tu.fi:n kaut­ta. Uu­tis­kir­je ta­voit­taa täl­lä het­kel­lä noin 1700 lu­ki­jaa.

Yh­teis­työ­tä ja ver­kos­toi­tu­mis­ta oh­jel­ma­toi­mi­joi­den vä­lil­lä edis­tet­tiin aloit­ta­mal­la vuo­si 2015 koko maa­seu­tu­ver­kos­ton yh­tei­sel­lä ver­kos­toi­tu­mis­päi­väl­lä. Syys­kau­del­la aloi­tet­tiin hy­vän vas­taan­oton saa­nut alu­eel­lis­ten ver­kos­to­päi­vien sar­ja. Alu­eel­li­sis­ta ver­kos­to­toi­mi­joi­ta ko­ko­a­vis­ta ta­pah­tu­mis­ta ta­voi­tel­laan maa­seu­tu­ver­kos­to­työ­hön uut­ta yh­dis­tä­vää työ­ka­lua, joka toi­vot­ta­vas­ti muo­dos­tuu ta­van­o­mai­sek­si toi­min­nak­si muok­kau­tu­en jo­kai­sen alu­een tar­pei­siin ja jat­ku­en näin läpi oh­jel­ma­kau­den.

Vuo­den 2015 ai­ka­na ja­et­tiin edel­li­sen oh­jel­ma­kau­den hy­viä käy­tän­tö­jä niin maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­työs­tä kuin oh­jel­ma­ra­hoi­tuk­sel­la saa­vu­te­tuis­ta tu­lok­sis­ta. Hy­viä käy­tän­tö­jä saa­tiin le­vi­ä­mään te­hok­kaas­ti so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta, kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sis­sa, se­mi­naa­reis­sa ja Maa­seu­tu.fi:ssä. Työ­ryh­mät le­vit­ti­vät tee­moit­tai­sia ai­hei­ta ja ver­kot­ti­vat mai­ni­os­ti ala­koh­tai­sia toi­mi­joi­ta. Ym­pä­ris­tö-työ­ryh­män toi­mes­ta koot­tiin mm. ja­ke­lu­lis­ta, jol­le voi­daan vä­lit­tää koh­den­net­tua tie­toa il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­a­si­ois­ta.

Vies­tin­tä­ryh­mä koot­tiin oh­jel­ma­kau­den al­ka­es­sa hy­väk­si ko­e­tun run­gon ym­pä­ril­le. Uusi toi­min­ta­mal­li ja pa­ran­tu­neet etä­yh­tey­det mah­dol­lis­ti­vät en­tis­tä vah­vem­man edus­tuk­sen muun mu­as­sa Le­a­der-ryh­mis­tä. Mu­kaan pyy­det­tiin edus­ta­ja jo­kai­ses­ta Le­a­der-ryh­mäs­tä. Myös ELY-kes­kuk­set ni­me­si­vät alu­eit­tain omat vies­tin­tä­ver­kos­ton edus­ta­jan­sa ja myös vies­tin­tä­hank­keet ovat luon­nol­li­ses­ti vah­vas­ti mu­ka­na ver­kos­tos­sa.

Vies­tin­tä­ryh­män koon kas­va­es­sa yh­tei­siä ko­kouk­sia ke­hi­tet­tiin vuo­den mit­taan osal­lis­ta­vaan ja vuo­ro­vai­kut­tei­seen suun­taan: käyt­töön otet­tiin mm. yh­tei­ses­ti täy­tet­tä­vä Goog­le­Do­ku­ment­ti, joka pal­ve­lee ko­kouk­siin val­mis­tau­tu­mi­ses­sa. Sin­ne ke­rä­tään hy­väk­si ha­vait­tu­ja toi­min­ta­ta­po­ja ja ajan­koh­tai­sia kuu­lu­mi­sia alu­eit­tain. Jo­kai­nen ko­kouk­siin osal­lis­tu­va voi hel­pos­ti pe­reh­tyä kä­si­tel­tä­viin ai­hei­siin etu­kä­teen, jol­loin yh­tei­nen ko­kous­aika voi­daan käyt­tää te­hok­kaam­min ja ko­kous­ten asia­lis­toil­le voi­daan poi­mia kä­sit­te­lyyn kiin­nos­ta­vim­mat ai­heet.

Vies­tin­tä­ver­kos­ton uu­te­na yh­tei­se­nä työ­ka­lu­na on toi­mi­nut erin­o­mai­ses­ti vuo­den alus­sa pe­rus­tet­tu Face­book-ryh­mä, jos­sa jä­se­niä on jo 144. Kes­kus­te­lu ryh­mäs­sä on ilah­dut­ta­van ak­tii­vis­ta – hy­vät käy­tän­nöt ja uu­det ide­at on help­po esit­tää va­paa­muo­toi­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä.

1.2.1 Toiminnan teemat ja painopisteet kohdensivat tekemistä ja viestintää

Koko oh­jel­ma­kau­den toi­min­ta ryt­mi­te­tään vaih­te­le­vien maa­seu­tu­ver­kos­ton tee­mo­jen ja pai­no­pis­tei­den kaut­ta, ja tee­mo­jen tu­ek­si pe­rus­te­taan myös työ­ryh­miä kah­den vuo­den toi­mi­kau­sik­si. Kau­den nel­jä­nä en­sim­mäi­se­nä työ­ryh­mä­nä toi­min­tan­sa vuo­den 2015 ai­ka­na aloit­ti­vat In­no­vaa­tio-, Nuo­ri­so-, Elin­kei­not ja maa­seu­tu­y­rit­tä­jyys – sekä Ym­pä­ris­tö ja il­mas­to -työ­ryh­mät.

En­sim­mäi­sen toi­min­ta­vuo­den ai­ka­na ryh­mis­sä suun­ni­tel­tiin toi­min­taa, luo­tiin tee­maa pal­ve­le­via ver­kos­to­ja sekä kier­ret­tiin ta­pah­tu­mis­sa ker­to­mas­sa maa­seu­tu­oh­jel­man mah­dol­li­suuk­sis­ta. Esi­mer­kik­si Yrit­tä­jyys-työ­ryh­mä an­toi val­ta­van pa­nos­tuk­sen osal­lis­tu­mal­la usei­siin ta­pah­tu­miin ja mes­sui­hin, Nuo­ri­so-ryh­mä ja­koi 30 ide­oi­maan­sa Nuo­ri­so-pal­ve­lu­pa­ket­tia, ja vuo­den päät­ti hui­ke­al­la ta­val­la Ym­pä­ris­tö ja il­mas­to -työ­ryh­män jär­jes­tä­mä, pal­jon kii­tos­ta saa­nut Maa­pe­räs­tä kuu­luu! –se­mi­naa­ri. Työ­ryh­mä­toi­min­nan kaut­ta maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­taan on jo saa­tu oh­jel­ma­kau­den alus­sa ak­ti­voi­tua mu­kaan uu­sia si­dos­ryh­mä­ta­ho­ja.

Nuo­ri­so-työ­ryh­män pal­ve­lu­pa­ke­tit suun­nat­tiin eri­tyi­ses­ti nuor­ten yrit­tä­jyyt­tä ja työl­lis­ty­mis­tä tu­ke­vaan toi­min­taan. Ta­pah­tu­mis­sa mm. tör­mäy­tet­tiin nuo­ria ja maa­seu­dun yri­tyk­siä, ja­et­tiin tie­toa esi­mer­kik­si sii­tä mil­lais­ta on työl­lis­tää it­sen­sä so­si­aa­li­sen me­di­an am­mat­ti­lai­se­na. Ja ker­rot­tiin luon­nol­li­ses­ti sii­tä mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia maa­seu­tu­oh­jel­mal­la on tar­jo­ta nuo­ril­le yri­tys­toi­min­nan ja ke­hit­tä­mi­sen tu­ek­si.

Oh­jel­ma­kau­den 2007-2013 tu­lok­set ovat ol­leet tär­ke­äs­sä ase­mas­sa uu­des­ta oh­jel­ma­kau­des­ta vies­tit­tä­es­sä. Nii­den avul­la on voi­tu osoit­taa, että maa­seu­tu­oh­jel­mal­la ja sen ra­hoi­tuk­sel­la to­del­la on mer­ki­tys­tä suo­ma­lai­sen maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­ses­sä. Edel­li­sen oh­jel­ma­kau­den tu­lok­sis­ta on ker­rot­tu muun mu­as­sa tie­dot­teis­sa, ta­pah­tu­mis­sa ja esit­teis­sä. Myös uu­den oh­jel­ma­kau­den lan­see­raus­kam­pan­jas­sa edel­li­sen kau­den esi­mer­kit ja on­nis­tu­mi­set oli­vat läs­nä. Muun mu­as­sa päi­vi­tä­maa­seu­tu­si.fi-si­vus­tol­le koot­tiin aihe­a­lu­eit­tain kym­me­nit­täin to­teu­tet­tu­ja ide­oi­ta.

Myös nel­jä uut­ta vi­de­o­ta; Maa­seu­tu­oh­jel­ma, Yrit­tä­jyys, Ym­pä­ris­tö ja Yh­tei­söl­li­syys ovat vä­lit­tä­neet vies­tiä maa­seu­tu­oh­jel­mal­la ai­kaan­saa­duis­ta tu­lok­sis­ta pait­si ver­kos­sa myös ta­pah­tu­mis­sa eri puo­lil­la Suo­mea:

1.2.2 Kyselyllä kartoitettiin alueviestinnän vahvuuksia ja kehittämisehdotuksia

Syys­kuus­sa 2015 to­teu­tet­tiin vies­tin­tä­ver­kos­tol­le ky­se­ly, jos­sa ar­vi­oi­tiin Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man alu­eel­lis­ta vies­tin­tää sekä val­ta­kun­nal­li­seen vies­tin­tään liit­ty­viä toi­vei­ta. Ky­se­lys­sä sel­vi­tet­tiin muun mu­as­sa vies­tin­nän re­sur­soin­tia, suun­nit­te­lua sekä käy­tös­sä ole­via vä­li­nei­tä. Ky­se­lyl­lä ha­lut­tiin saa­da tie­toa sen­het­ki­sis­tä tun­nel­mis­ta sekä en­nen kaik­kea vä­li­nei­tä maa­seu­tu­oh­jel­man vies­tin­tä­ver­kos­ton toi­min­nan tu­ke­mi­seen. Vas­tauk­sia saa­tiin 37 kap­pa­let­ta.

Tu­los­ten mu­kaan eni­ten huo­les­tut­taa hen­ki­lös­tö­re­surs­sin vä­hyys. Myös bud­je­tit ovat pie­niä. Vies­tin­tä­hank­keet ko­et­tiin­kin mo­nin ta­voin ensi­si­jai­sen tär­ke­äk­si voi­ma­va­rak­si.

Vies­tin­nän koh­de­ryh­mät ovat vas­taa­jil­la moni­puo­li­sia, ja suu­rel­le ylei­söl­le tu­lok­sis­ta ker­to­mis­ta pi­de­tään tär­ke­ä­nä. Koh­de­ryh­mien kir­ja­va jouk­ko tuo mu­ka­naan toi­saal­ta haas­tei­ta. Kai­kil­le ei pys­ty ker­to­maan kaik­kea. Tär­keim­pi­nä vies­tin­tä­vä­li­nei­nä pi­det­tiin net­ti­si­vu­ja, ti­lai­suuk­sien suo­raa vies­tin­tää, tie­dot­tei­ta, säh­kö­pos­tia sekä so­si­aa­lis­ta me­di­aa.

Val­ta­kun­nal­li­sen vies­tin­nän odo­te­taan kes­kit­ty­vän ni­men­o­maan suu­rem­paan nä­ky­vyy­teen ja val­ta­kun­nal­li­siin ta­pah­tu­miin te­rä­vil­lä kär­jil­lä va­rus­tet­tu­na. Val­miit vies­tin­tä­ma­te­ri­aa­lit näh­dään tär­ke­ä­nä tu­ke­na. Hy­vien käy­tän­tö­jen le­vit­tä­mi­nen eri toi­mi­joi­den vä­lil­lä tär­ke­ää myös vies­tin­näs­sä.

Koos­te ky­se­lyn tu­lok­sis­ta:

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 2015