1.4 Innovaatiopolku johtaa maailmalle

Oh­jel­ma­kau­del­la 2014-2020 in­no­vaa­ti­oi­den ja elin­kei­no­toi­min­nan uu­dis­tu­mi­sen edis­tä­mi­nen on nous­sut yh­dek­si kes­kei­sis­tä ta­voit­teis­ta niin maa­seu­tu­oh­jel­mas­sa kuin maa­seu­tu­ver­kos­to­työs­sä. Uu­den EIP-toi­men­pi­teen (Eu­ro­pe­an In­no­va­ti­on Part­ners­hip) li­säk­si maa­seu­tu­oh­jel­mas­sa tar­jo­taan run­saas­ti eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia in­no­va­tii­vi­suu­teen, ko­kei­lui­hin ja toi­min­ta­ta­po­jen uu­dis­ta­mi­seen. Toi­min­taan vai­kut­ta­vat myös hal­li­tus­oh­jel­man kär­ki­hank­keet, jot­ka yh­des­sä oh­jel­ma­inst­ru­ment­tien kans­sa, tar­jo­a­vat pal­jon mah­dol­li­suuk­sia maa­seu­dun in­no­vaa­ti­o­toi­min­nan vauh­dit­ta­mi­seen.

Vuon­na 2015 maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lut tuki EIP-toi­men­pi­teen ja EIP-AGRI-ver­kos­ton käyn­nis­ty­mis­tä sekä kan­sal­li­ses­ti että kan­sain­vä­li­ses­ti. Näis­sä mo­lem­mis­sa uusi toi­min­ta­tapa haki muo­to­aan, kär­si las­ten­tau­deis­ta ja vaa­ti run­saas­ti työ­pa­nos­ta. Suo­mi oli mui­hin jä­sen­mai­hin ver­rat­tu­na etu­ne­näs­sä va­lit­se­mas­sa en­sim­mäi­siä ra­hoi­tet­ta­via hank­kei­ta ja oli tä­män vuok­si suu­ren mie­len­kiin­non koh­tee­na. Suo­mes­sa EIP-in­no­vaa­ti­o­ryh­mien ja han­ke­i­de­oi­den muo­tou­tu­mis­ta edis­tet­tiin pää­osin vas­taa­mal­la han­ke­vas­taa­vien yh­tey­den­ot­toi­hin.

Ku­vas­sa EIP-AG­RIN toi­min­ta­mal­li

Täs­tä kai­kes­ta op­pi­nee­na vuon­na 2016 sel­ke­äm­pien lin­jaus­ten ja esi­merk­kien vies­ti­mi­nen oh­jaa osal­taan han­ke­toi­mi­jat no­pe­am­min oi­keil­le uril­le. EIP-AGRI-ver­kos­to­toi­min­ta pää­see kun­nol­la vauh­tiin vas­ta sit­ten, kun ra­hoi­tet­tu­ja hank­kei­ta on eh­ti­nyt ker­tyä enem­män. Par­haim­mil­laan se tar­jo­aa laa­jas­ti hyö­ty­jä kai­kel­le oh­jel­man in­no­vaa­ti­o­toi­min­nal­le aina neu­von­taan asti mm. hy­vien esi­merk­kien ja kon­tak­tien muo­dos­sa.

Yksi kes­kei­sis­tä ta­voit­teis­ta maa­seu­tu­ver­kos­ton in­no­vaa­ti­o­ta edis­tä­väl­le toi­min­nal­le on tii­vis­tää yh­teis­työ­tä mui­den in­no­vaa­ti­oi­ta ra­hoit­ta­vien tai edis­tä­vien toi­mi­joi­den kans­sa. Vuon­na 2015 aloi­tet­tiin yh­teis­ten toi­min­ta­ta­po­jen kar­toit­ta­mi­nen in­no­vaa­ti­o­po­lun konk­re­ti­soi­mi­sek­si aina ide­as­ta kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le asti. Tämä nä­kyi mm. yh­teis­ten ti­lai­suuk­sien suun­nit­te­lus­sa ja kuu­lu­mi­se­na sa­moi­hin työ- ja ar­vi­oin­ti­ryh­miin. Yh­teis­työ­tä tii­vis­tä­mäl­lä myös edes­au­tet­tiin maa­seu­tu­ver­kos­ton oma­eh­tois­ten in­no­vaa­ti­oi­ta edis­tä­vien ta­pah­tu­mien to­teu­tu­mis­ta.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton in­no­vaa­ti­o­työ­ryh­män toi­min­ta liit­tyy vah­vas­ti edel­lä mai­nit­tu­jen teh­tä­vien ja ta­voit­tei­den toi­meen­pa­ne­mi­seen sekä ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta hi­das­ta­vien pul­lon­kau­lo­jen rat­kai­se­mi­seen. Li­sää in­no­vaa­ti­o­työ­ryh­män toi­min­nas­ta voi lu­kea lu­vus­ta 1.5.1 In­no­vaa­ti­o­työ­ryh­mä edis­ti EIP-toi­min­taa. Lisä­tie­to­ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­nas­ta löy­tyy myös Maa­seu­tu.fi:stä.

Mi­kä­li aihe­alue kiin­nos­taa, voit ti­la­ta myös EIP:n uu­tis­kir­jeen.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 2015