1.5 Työryhmien toiminta juurruttaa verkostoa

Maa­seu­tu­ver­kos­ton työ­ryh­mä­toi­min­taa uu­dis­tet­tiin uu­den oh­jel­ma­kau­den myö­tä. Uu­den oh­jel­ma­kau­den työ­ryh­mät ase­tet­tiin oh­jaus­ryh­män toi­mes­ta oh­jaus­ryh­män te­maat­ti­sik­si ala­työ­ryh­mik­si kah­den vuo­den mää­rä­a­jak­si vuo­sil­le 2015-2016. Työ­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat ovat oh­jaus­ryh­män jä­se­niä työ­ryh­mien toi­min­ta­kau­den ajan. Työ­ryh­mä­toi­min­nan ta­voit­tee­na on moni­puo­lis­taa ja sy­ven­tää maa­seu­tu­ver­kos­to­työ­tä. Työ­ryh­mien kaut­ta si­dos­ryh­mät voi­vat myös laa­jem­min osal­lis­tua oh­jaus­ryh­mä­työ­hön, maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­nan suun­nit­te­luun ja sen to­teut­ta­mi­seen.

Oh­jel­ma­kau­den 2014–2020 en­sim­mäis­ten maa­seu­tu­ver­kos­ton työ­ryh­mien tee­moi­na ovat nuo­ret, ym­pä­ris­tö ja il­mas­to, in­no­vaa­ti­ot sekä elin­kei­not ja yrit­tä­jyys. Tu­le­vi­na vuo­si­na tee­mat vaih­tu­vat tar­peen mu­kaan. Työ­ryh­miä pe­rus­te­taan tee­mo­jen ja toi­meen­pa­non kan­nal­ta oleel­li­sil­le aihe­a­lu­eil­le. Työ­ryh­mien toi­min­ta­ra­por­tit laa­di­taan in­ter­ven­ti­o­lo­giik­kaa hyö­dyn­tä­en koko nii­den toi­mi­kau­den ajal­ta. Ra­por­teis­ta saa­daan itse­ar­vi­oin­nin kaut­ta tar­kem­paa tie­toa ryh­mien toi­min­nas­ta, sen tu­lok­sis­ta ja vai­kut­ta­vuu­des­ta maa­seu­tu­ver­kos­to­työ­hön.

Jo en­sim­mäi­sen toi­min­ta­vuo­den pe­rus­teel­la voi­daan to­de­ta työ­ryh­mä­toi­min­nan uu­dis­ta­mi­sen tuo­neen uu­sia vai­kut­tei­ta maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­taan. Työ­ryh­mien kaut­ta toi­min­taan on saa­tu mu­kaan uu­sia si­dos­ryh­miä ja toi­min­nan si­säl­töön on tul­lut uu­den­lais­ta luon­net­ta. Työ­ryh­mien tee­mo­jen kaut­ta maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­nan pai­no­pis­teet ovat nous­seet hy­vin esil­le. Alla ovat pu­heen­joh­ta­jien ly­hy­et kat­sauk­set työ­ryh­mien en­sim­mäi­ses­tä toi­min­ta­vuo­des­ta.Lisä­tie­toa työ­ryh­mien toi­min­nas­ta löy­tyy Maa­seu­tu.fi:stä.

1.5.1 Innovaatiotyöryhmä edisti EIP-toimintaa

In­no­vaa­ti­o­työ­ryh­mä koot­tiin alku­vuo­des­ta, ja se ko­koon­tui vuo­den ai­ka­na kah­des­ti. Jat­ku­vuu­des­ta huo­leh­dit­tiin, kun van­han kau­den työ­ryh­mä pää­si siir­tä­mään ajat­te­lu­aan uu­del­le ryh­mäl­le. Maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­mis­sa au­ke­si­vat mo­net in­no­vaa­ti­o­toi­min­taa edis­tä­vät vä­li­neet ha­et­ta­vik­si en­sim­mäis­tä ker­taa.

Ryh­män jä­se­net pyr­ki­vät pa­ran­ta­maan maa­seu­tu­oh­jel­mien tun­net­tuut­ta ja toi­mi­vuut­ta in­no­vaa­tio- ja elin­kei­no­jen uu­dis­tus­toi­min­nan poh­ja­ra­hoit­ta­jan suul­li­sel­la ja kir­jal­li­sel­la vies­tin­näl­lä. Ryh­mä oli ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na Eu­roo­pan uni­o­nin ta­son toi­min­nas­sa EIP-AGRI In­no­vaa­ti­o­työ­ryh­mäs­sä sekä suun­nit­te­le­mas­sa ja to­teut­ta­mas­sa EIP-AG­RIn kier­to­ta­lous­se­mi­naa­rin ver­kos­toi­tu­mis­ti­lai­suut­ta 28.-29.10.2015 Naan­ta­lis­sa. Ryh­mä on myös pyr­ki­nyt edis­tä­mään EIP-hank­kei­den syn­ty­mis­tä.

En­sim­mäi­sen vuo­den toi­min­nan pe­rus­teel­la maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­mien in­no­vaa­ti­o­ta­voit­teet ovat kun­ni­an­hi­moi­set, mut­ta oh­jel­man vä­li­nei­den toi­mi­vuu­des­sa, eri­tyi­ses­ti EIP-ra­hoi­tuk­sen osal­ta, on ke­hit­tä­mis­tä. In­no­vaa­ti­o­pin­toi­na epä­ta­val­li­set toi­mi­ja­yh­dis­tel­mät ovat lu­paa­via. In­no­vaa­ti­oi­den siir­ty­mi­nen käy­tän­nöik­si edel­lyt­tää kui­ten­kin use­am­pien oh­jel­ma­toi­mien ket­jut­ta­mis­ta.

In­no­vaa­ti­o­ryh­mä edis­ti suo­ma­lais­ta EIP-toi­min­taa jul­kai­se­mal­la mm. usei­ta suo­men­kie­li­siä op­pai­ta ja esit­tei­tä.

Esi­merk­ki­nä jul­kai­su­toi­min­nas­ta opas, jos­sa ker­ro­taan toi­min­nas­ta ja esi­tel­lään muu­ta­mia käy­tän­nön esi­merk­ke­jä eri puo­lil­ta maa­il­maa

1.5.2 Yrittäjyys ja mahdollisuuksien maaseutu

Yrit­tä­jyys ja elin­kei­not työ­ryh­mä aset­ti työl­leen kak­si pää­tee­maa: tie­to maa­seu­tu­oh­jel­man mah­dol­li­suuk­sis­ta vä­lit­tyy te­hok­kaas­ti maa­seu­dun yrit­tä­jil­le sekä maa­seu­tu­y­rit­tä­jyy­den yleis­kuva kir­kas­tuu ja moni­puo­lis­tuu.

Edel­lä mai­nit­tu maa­seu­tu­oh­jel­man tun­net­tuus­tut­ki­mus osoit­ti sel­ke­äs­ti, että maa­seu­tu­oh­jel­man mah­dol­li­suuk­sia ei tun­ne­ta ko­vin­kaan hy­vin yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa. Eri­tyi­ses­ti osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­sen työ­ka­lut ovat tun­te­mat­to­mia. Tä­hän haas­tee­seen työ­ryh­mä pyr­ki vai­kut­ta­maa sekä vies­tin­nän että yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen akti­voit­ta­mi­sen kaut­ta.

Suo­men Yrit­tä­jien ja MTK:n alue­jär­jes­töt ovat avain­ase­mas­sa tie­don vä­lit­ty­mi­ses­sä yrit­tä­jil­le. Vuo­den ai­ka­na yh­teis­työ mo­lem­pien yrit­tä­jä­jär­jes­tö­jen kat­to-or­ga­ni­saa­ti­oi­den kans­sa tii­vis­tyi ja konk­re­ti­soi­tui. Ai­em­min Suo­men Yrit­tä­jät ovat ol­leet maa­seu­tu­ver­kos­ton ulko­ke­häl­lä, mut­ta vuo­den ai­ka­na hei­dän ak­tii­vi­suu­ten­sa nou­si ai­van uu­del­le ta­sol­le. Yrit­tä­jyys­työ­ryh­mä yh­des­sä MTK:n ja Suo­men Yrit­tä­jien kans­sa suun­nit­te­li yrit­tä­jyys­kier­tu­een. Kier­rok­sen ta­voit­tee­na on in­nos­taa ja tie­dot­taa yrit­tä­jiä hyö­dyn­tä­mään maa­seu­tu­oh­jel­man mah­dol­li­suuk­sia. Kier­ros or­ga­ni­soi­daan maa­kun­nal­lis­ten yrit­tä­jä- ja MTK-or­ga­ni­saa­ti­oi­den avul­la. Kier­rok­sen suun­nit­te­lu­työ ta­pah­tui vuo­den 2015 ai­ka­na, mut­ta itse kier­ros to­teu­te­taan 2016.

Tois­ta tee­maa, maa­seu­tu­y­rit­tä­jyy­den yleis­ku­van kir­kas­ta­mis­ta ja moni­puo­lis­ta­mis­ta, vie­tiin eteen­päin vuo­den ai­ka­na mes­su­jen kaut­ta. Yrit­tä­jyys­työ­ryh­mä oli mu­ka­na mm. Kun­ta­mark­ki­noil­la, Far­ma­ri-näyt­te­lys­sä ja Po­ri­Jazz-fes­ti­vaa­leil­la.

Pori Jazz 2015

1.5.3 Nuorisotyöryhmä laittoi paketit jakoon

Nuo­ri­so­työ­ryh­män toi­min­ta al­koi vuo­den 2015 alku­puo­lel­la työ­ryh­män ko­ko­a­mi­sel­la. Ryh­mään ha­lut­tiin alu­eel­li­ses­ti ja asi­an­tun­te­muk­sel­li­ses­ti kat­ta­va jä­se­nis­tö, ja mie­les­täm­me sii­nä myös on­nis­tut­tiin: mu­ka­na on osaa­mis­ta yrit­tä­jis­tä, oppi­lai­tok­ses­ta, han­ke- ja kylä­toi­min­nois­ta, yh­dis­tyk­sis­tä ja maa­seu­tu­elin­kei­nois­ta. Koko työ­ryh­mä ko­koon­tui vuo­den ai­ka­na kak­si ker­taa, ja li­säk­si yh­teyt­tä pi­det­tiin ko­kous­ten vä­lil­lä. Nuo­ri­so­työ­ryh­män nä­ky­vin toi­mi oli kol­men­kym­me­nen maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­peri­aat­tei­ta tu­ke­van 1000€:n pal­ve­lu­pa­ke­tin suun­taa­mi­nen käy­tän­nön nuo­ri­so­työ­hön. Tee­ma­na nuo­ri­so­pal­ve­lu­pa­ket­tien koh­den­ta­mi­ses­sa oli nuo­ret ja yrit­tä­jyys. Kai­ken kaik­ki­aan 32 toi­mi­ja­ta­ho­jen lä­het­tä­mis­tä suun­ni­tel­mas­ta hy­väk­syt­tiin kol­me­kym­men­tä. Pa­ke­tit to­teu­tet­tiin pää­sään­töi­ses­ti syk­syn ai­ka­na. Hy­vien ide­oi­den ja suun­ni­tel­mien mää­rä yl­lät­ti po­si­tii­vi­ses­ti. Lop­pu­vuon­na 2015 toi­min­ta kes­kit­tyi vuo­den 2016 suun­nit­te­luun.

Pal­ve­lu­pa­ke­tin avul­la esi­tel­tiin mm. maa­seu­dun yri­tys­ten kir­joa ja ope­tet­tiin nuo­ria nä­ke­mään oman alu­een mah­dol­li­suuk­sia.

1.5.4 Ympäristö- ja ilmastoryhmä löysi viestinnän pullonkaulat

Ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­tee­ma voi­daan näh­dä Maa­seu­tu­oh­jel­mas­sa poik­ki­leik­kaa­va­na tee­ma­na, jo­ten ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­työ­ryh­män aihe­pii­ri on var­sin laa­ja ja kä­sit­tää peri­aat­tees­sa koko Maa­seu­tu­oh­jel­man. Työ­ryh­män ko­koon­pano va­lit­tiin ke­vät-tal­vel­la 2015. Ryh­mäs­sä on mu­ka­na seit­se­män käy­tän­nön­lä­heis­tä edus­ta­jaa eri or­ga­ni­saa­ti­ois­ta ja eri osaa­mis­alueilta. Työ­ryh­mä ko­koon­tui vuo­den ai­ka­na kah­des­ti, ja yh­teyt­tä pi­det­tiin pää­sään­töi­ses­ti säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä. En­sim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si ku­lui pit­käl­ti tar­pei­den kar­toit­ta­mi­seen ja työ­suun­ni­tel­man laa­din­taan. Vuo­den ai­ka­na teh­tiin moni­puo­li­nen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma, jon­ka toi­meen­pano kes­kit­tyy pää­osin vuo­del­le 2016.

Tär­ke­äs­sä roo­lis­sa työ­ryh­män kes­kus­te­luis­sa ja toi­men­pi­teis­sä on vies­tin­nän te­hos­ta­mi­nen Maa­seu­tu­oh­jel­ma mah­dol­li­suuk­sis­ta ra­hoit­taa ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­toi­men­pi­tei­tä. Vies­tin­tä pu­hut­ti pal­jon ko­kouk­sis­sa, jois­sa on py­rit­ty löy­tä­mään vies­tin­nän pul­lon­kau­lo­ja. Työ­ryh­män jä­se­net ovat tuo­neet kes­kus­te­luun ar­vo­kas­ta käy­tän­nön nä­ke­mys­tä, sil­lä työ­ryh­mä­läi­sil­lä on erin­o­mai­set yh­tey­det Maa­seu­tu­oh­jel­man käy­tän­nön toi­mi­joi­hin eri puo­lel­la Suo­mea. Tee­man laa­juu­den ta­kia on eri­tyis­tar­kas­te­luun va­lit­tu muu­ta­mia kär­ki­tee­mo­ja, joi­den ym­pä­ril­le suun­ni­tel­laan mm. aja­tus­työ­pa­jo­ja vuo­del­le 2016. Tee­man ym­pä­ril­le ra­ken­net­tiin vuo­den ai­ka­na säh­kö­pos­ti­lis­taa, joka saa­tiin ak­ti­voi­tua vuo­den lo­pul­la.

Suu­ri pon­nis­tus vuo­den 2015 ai­ka­na oli 24.11. 2015 jär­jes­tet­ty se­mi­naa­ri ”Maa­pe­räs­tä kuu­luu!”.  Työ­ryh­män pj. Eija Ha­gel­berg osal­lis­tui jou­lu­kuus­sa Brys­se­lis­sä Eu­roo­pan maa­seu­tu­ver­kos­ton jär­jes­tä­mään työ­ryh­mään ”Green eco­no­my”, jon­ka työ jat­kuu vuon­na 2016. Yh­teis­työ­tä käyn­nis­tet­tiin Maa­seu­tu­ver­kos­ton yrit­tä­jyys-työ­ryh­män kans­sa. Lisä­tie­toa työ­ryh­mis­tä Maa­seu­tu.fi:ssä.

Työ­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat yh­teis­pot­re­tis­sa: Eija Ha­gel­berg (ym­pä­ris­tö), Hilk­ka Vi­hi­nen (in­no­vaa­ti­ot), Han­nu Uus­i­hon­ko (yrit­tä­jyys) ja Hei­di Sii­vo­nen (nuo­ret)

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 2015