2. Nostoja maaseutuverkoston tapahtumatäyteisestä vuodesta

Maa­seu­tu­ver­kos­to nä­kyi ja kuu­lui läpi vuo­den mitä eri­lai­sim­mis­sa ta­pah­tu­mis­sa ym­pä­ri Suo­men. Mu­kaan mah­tui niin fes­ta­rei­ta kuin tii­vii­tä se­mi­naa­re­ja – yhtä kaik­ki maa­seu­tu­ver­kos­to­väen kes­kuu­des­sa. Ta­pa­sim­me pal­jon tut­tu­ja sekä saim­me ilah­dut­ta­van mää­rän täy­sin uu­sia tut­ta­vuuk­sia. Yh­teis­työn sie­me­niä kyl­vet­tiin sin­ne ja tän­ne Suo­men maa­seu­dul­le. Ta­pah­tu­mat koot­tiin Maa­seu­tu.fi:hin kar­tal­le, jos­sa nii­tä voi se­lail­la myös tee­moit­tain.

Vuo­den 2015 ta­pah­tu­mat ja kou­lu­tuk­set kar­tal­la

Seu­raa­vas­sa on pie­ni va­li­koi­ma ver­kos­to­lais­ten mie­liin­pai­nu­neis­ta ta­pah­tu­mis­ta:

Maa­seu­tu­oh­jel­man telt­ta Far­ma­ri-mes­suil­la

Poh­jois-Kar­ja­lan alue­ver­kos­ton toi­mi­jat osoit­ti­vat voi­man­sa ja ky­vyk­kyy­ten­sä maa­seu­tu­oh­jel­ma­tel­tan suun­nit­te­lus­sa, toi­mi­joi­den han­kin­nas­sa ja itse näyt­te­ly­tel­tan toi­min­nan läpi­vien­nis­sä Joen­suun Far­ma­ri-näyt­te­lys­sä. Maa­seu­tu­oh­jel­ma ja maa­seu­tu­ver­kos­to pää­si­vät  Far­ma­ri-maa­ta­lous­näyt­te­lys­sä näin toi­mit­tu­na näyt­tä­väs­ti esil­le. Oh­jel­ma­tel­tas­sa esi­tel­tiin usei­den maa­seu­tu­hal­lin­non toi­mi­joi­den, Le­a­der- ryh­mien ja nii­den kaut­ta ra­hoi­tus­ta saa­nei­den yrit­tä­jien pal­ve­lu­ja ja tuot­tei­ta. Li­säk­si tel­tas­sa oli maa­seu­tu­ver­kos­ton var­sin suo­si­tuk­si koh­teek­si osoit­tau­tu­nut Tai­lor-Fra­me valo­ku­vaus­pis­te. Ver­kos­to­toi­min­taan liit­ty­en ru­si­na­na pul­las­sa oli tel­tan esit­te­li­jöil­le jär­jes­tet­ty ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­ma toi­sen näyt­te­ly­päi­vän il­ta­na.

Kan­sal­li­nen maa­seu­tu­ver­kos­tom­me nä­kyy ja kuu­luu Eu­roo­pan ken­til­lä

Suo­men kan­sal­li­nen maa­seu­tu­ver­kos­to­toi­min­ta ja sen edus­ta­jat ovat vuo­den ai­ka­na ol­leet edus­ta­ji­na Eu­roo­pan ken­til­lä useis­sa te­maat­ti­sis­ta työ­ryh­mis­sä, ver­kos­to­ko­kouk­sis­sa ja ta­pah­tu­mis­sa. Myös edus­tuk­sem­me Eu­roo­pan ver­kos­to­toi­min­nan kor­keim­mas­sa eli­mes­sä ”As­semb­ly-ko­kouk­ses­sa”, Eu­roo­pan ver­kos­to­jen oh­jaus­ryh­mäs­sä ja nii­den te­maat­ti­sis­sa ala­työ­ryh­mis­sä on va­kuut­ta­va. Suo­men ak­tii­vi­suus ver­kos­to­toi­min­nas­sa ja edel­lä käy­vät maa­seu­tu­oh­jel­man toi­men­pi­teet, nii­den tu­lok­set ja esi­mer­kit kiin­nos­ta­vat juu­ri nyt eri­tyi­sen pal­jon Eu­roop­pa­lai­sia kol­le­goi­tam­me. Mie­leen­pai­nu­via ovat ol­leet eri­tyi­ses­ti kan­sal­lis­ten ver­kos­to­jen yh­tei­set ko­kouk­set sekä oh­jaus­ryh­mä­ko­kouk­set, jois­sa olem­me saa­neet olla vai­kut­ta­mas­sa ja ke­hit­tä­mäs­sä toi­min­taa yl­lät­tä­vän­kin mo­nen eri tee­man puit­teis­sa.

Kan­sain­vä­li­nen yh­teis­työ han­ke­ta­sol­la ei kui­ten­kaan ole läh­te­nyt kun­nol­la liik­keel­le, kos­ka maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­mien toi­meen­pano on mo­nes­sa jä­sen­maas­sa vie­lä kes­ken. Le­a­der-ryh­mien va­lin­ta ta­pah­tuu suu­rel­ta osin muu­al­la vas­ta vuo­den 2016 puo­lel­la. Täs­tä syys­tä kv-han­ke­ha­ku­ja ei Eu­roo­pan ta­sol­la juu­ri­kaan ole ol­lut. Maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lut vä­lit­ti koko vuon­na vain  muu­ta­man suo­ma­lai­sen han­ke-eh­do­tuk­sen mui­den mai­den maa­seu­tu­ver­kos­to­yk­si­köil­le. Eu­roo­pan maa­seu­tu­ver­kos­to­yk­si­kön han­ke­part­ne­ri­haku­tie­to­kan­taa ei ole vie­lä avat­tu ja myös Le­a­der-ryh­mien yh­teys­tie­to­kan­ta on vie­lä työn alla.

Kan­sal­li­sel­la ta­sol­la kv-yh­teis­työ­a­si­aa on py­rit­ty kui­ten­kin edis­tä­mään.  Maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lut jär­jes­ti yh­des­sä MMM:n kans­sa kv-han­ke­ka­val­ka­din, jon­ka kaut­ta vä­li­tet­tiin vii­me oh­jel­ma­kau­den kv-työn op­pe­ja ja esi­merk­ke­jä täl­le oh­jel­ma­kau­del­le. Hy­vä­nä poh­ja­na täl­le työl­le on ol­lut mi­nis­te­ri­ön teet­tä­mä kv-han­ke­sel­vi­tys. Li­säk­si vuo­den ai­ka­na on pe­rus­tet­tu epä­vi­ral­li­nen kv-pöy­tä. Se toi­mii tie­don­vaih­to­ka­na­va kv-toi­mi­joi­den vä­lil­lä ja ni­voo eri­lai­sia kv-ver­kos­to­ja yh­teen.

Le­a­der-toi­min­nas­sa riit­ti ta­pah­tu­mia läpi vuo­den

Man­ner-Suo­men Le­a­der-ryh­mät va­lit­tiin vi­ral­li­ses­ti tam­mi­kuus­sa, en­sim­mäis­ten jou­kos­sa koko EU:ssa. Maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lu­jen Le­a­der-vuo­si al­koi juh­lal­li­ses­ti Le­a­der-so­pi­mus­ten alle­kir­joi­tus­ti­lai­suu­del­la huh­ti­kuus­sa. Ti­lai­suu­des­sa maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö, maa­seu­tu­vi­ras­to­ja alle­kir­joit­ti­vat yh­teis­työ­so­pi­muk­set. Sää­ty­talo huo­kui ar­vo­kas­ta in­nos­tus­ta ja yh­teen kuu­lu­vuut­ta. Tämä oli to­den­nä­köi­ses­ti ai­noa ker­ta koko oh­jel­ma­kau­den ai­ka­na, jol­loin pai­kal­la oli­vat kaik­kien Le­a­der-ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat.

Maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lu­jen Le­a­der-vuo­si­kel­loa ryt­mit­tä­vät kak­si ker­taan vuo­des­sa jär­jes­tet­tä­vät ajan­koh­tais­päi­vät. MMM, Mavi, ELY-kes­kuk­set ja Le­a­der-ryh­mät ko­koon­tu­vat kah­den päi­vän ajak­si käy­mään läpi Le­a­der-työn ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta.

Le­a­der-ryh­mien laa­tu­työn tu­ke­mi­nen oli vii­me oh­jel­ma­kau­del­le maa­seu­tu­ver­kos­to­työn suu­ria pa­nos­tuk­sia. Laa­tu­työ on jat­ku­vaa ke­hit­tä­mis­tä ja maa­seu­tu­ver­kos­to­pal­ve­lut pyr­ki­vät tu­ke­maan ryh­miä täs­sä pro­ses­sis­sa. Syk­syl­lä jär­jes­tet­ty laa­tu­työn spar­raus­jak­so sai erin­o­mais­ta pa­lau­tet­ta. Kol­men ta­paa­mis­ker­ran ko­ko­nai­suus in­nos­ti ja konk­re­ti­soi laa­tu­työ­tä. Suo­men jär­jes­tel­mäl­li­nen laa­tu­työ­pro­ses­si on he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta myös muis­sa mais­sa. Sitä on esi­tel­ty mm. Kro­a­ti­an ja Ro­ma­ni­an Le­a­der-ryh­mil­le sekä Eu­roo­pan maa­seu­tu­ver­kos­ton ko­kouk­ses­sa.

Eu­roop­pa­lais­ta In­no­vaa­ti­o­kump­pa­nuut­ta Naan­ta­lis­sa

Eu­roo­pan ko­mis­sio ja EIP-AGRI Ser­vi­ce Point jär­jes­ti­vät loka­kuus­sa kier­to­ta­lous­se­mi­naa­rin Naan­ta­lis­sa. Se­mi­naa­ri ke­rä­si laa­jas­ti osal­lis­tu­jia ym­pä­ri Eu­roop­paa, eri si­dos­ryh­mis­tä, tu­tus­tu­maan kier­to­ta­lou­den edis­tä­mi­sen on­nis­tu­mi­siin ja haas­tei­siin. Ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­nen Suo­mes­sa mah­dol­lis­ti ko­ti­mais­ten esi­merk­kien nä­ky­vyy­den ja jä­sen­maa­koh­tais­ten ero­jen konk­re­ti­soi­tu­mi­sen. Maa­seu­tu­ver­kos­ton in­no­vaa­ti­o­työ­ryh­mä avus­ti se­mi­naa­rin suun­nit­te­lus­sa ja käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­sä. Se myös jär­jes­ti se­mi­naa­rin yh­tey­des­sä osal­lis­tu­jil­le ver­kos­toi­tu­mis­il­lan edes­aut­ta­maan Eu­roop­pa­lai­sen in­no­vaa­ti­o­kump­pa­nuu­den vah­vis­tu­mis­ta.

Ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mi­sen Naan­ta­lis­sa mah­dol­lis­ti osal­taan suo­ma­lais­ten ak­tii­vi­nen työs­ken­te­ly ko­mis­si­on EIP-AGRI in­no­vaa­ti­o­työ­ryh­mäs­sä. Ryh­mä ko­ko­aa yh­teen toi­mi­joi­ta suun­nit­te­le­maan EIP-toi­men­pi­teen edis­tä­mis­ta­po­ja ja nos­ta­maan esiin ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta.

Maa­pe­räs­tä kuu­luu!-se­mi­naa­ri

Maa­seu­tu­ver­kos­ton ym­pä­ris­tö­työ­ryh­män vuo­den pää­ta­pah­tu­ma oli mar­ras­kuus­sa jär­jes­tet­ty Maa­pe­räs­tä kuu­luu!-se­mi­naa­ri. Ti­lai­suus lin­kit­tyi YK:n elin­tar­vi­ke- ja maa­ta­lous­jär­jes­tön (FAO) maa­pe­rän tee­ma­vuo­teen ja Hel­sin­kiin pää­pu­hu­jak­si saa­tiin FAO:n maa- ja vesi­di­vi­si­oo­nan joh­ta­ja Mou­ja­hed Ac­hou­ri. Hä­nen li­säk­seen mo­net mie­len­kiin­toi­set kan­sain­vä­li­set ja ko­ti­mai­set pu­heen­vuo­rot tar­kas­te­li­vat maa­pe­rää eri näkö­kul­mis­ta, aina vil­je­li­jän toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­siin asti.

Ti­lai­suu­den py­sy­mis­tä kiin­ni konk­re­ti­as­sa edis­ti is­tu­ma­paik­ko­jen jär­jes­tä­mi­nen pöy­tä­ryh­miin. Tämä mah­dol­lis­ti kes­kus­te­le­mi­sen eri toi­mi­joi­den kans­sa tuot­ta­jas­ta, tut­ki­muk­seen, neu­von­taan ja hal­lin­toon saak­ka. Ti­lai­suus hou­kut­te­li osal­lis­tu­jia maa­seu­tu­ver­kos­ton näkö­kul­mas­ta uu­sis­ta toi­mi­jois­ta, joka osal­taan ker­toi se­mi­naa­rin ai­heen osu­vuu­des­ta, mut­ta myös maa­seu­tu­ver­kos­ton työ­ryh­mä­toi­min­ta­ta­van eduis­ta. Uu­sien ver­kos­to­jen avul­la ta­voit­ta­vuus laa­je­nee.

Itä­me­ren alu­een yh­teis­työ­ta­pah­tu­mat

Edel­li­sen oh­jel­ma­kau­den ta­paan tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Itä­me­ren alu­een maa­seu­tu­ver­kos­to­yk­si­köi­den kans­sa jat­ket­tiin heti vuo­den alus­sa. Tie­don- ja osaa­mi­sen siir­to ver­kos­to­jen vä­lil­lä käyn­nis­tet­tiin yh­tei­sel­lä ko­koon­tu­mi­sel­la Vi­ros­sa maa­lis­kuus­sa, toi­nen ta­paa­mi­nen jär­jes­tet­tiin Puo­las­sa jou­lu­kus­sa. Ta­paa­mis­ten tär­keim­pä­nä ta­voit­tee­na on var­mis­taa ja yh­teen­so­vit­taa ver­kos­to­yk­si­köi­den vä­li­nen tie­don­kul­ku ja päi­vit­tää kun­kin maan oh­jel­man ti­lan­ne.

Ver­kos­to­toi­min­nan ar­vi­oin ke­hit­tä­mi­nen on myös mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa yh­teis­työ­tä teh­tä­es­sä ja mm. ver­tais­ar­vi­oin­nin käyt­töön­ot­toa sel­vi­te­tään. EIP-toi­min­nan ko­ke­muk­sia ja esi­merk­ke­jä ja­e­taan tii­viis­ti ver­kos­to­jen vä­lil­lä.

Itä­me­ren alu­een ver­kos­to­yk­si­köt ko­koon­tu­vat kak­si ker­taa vuo­des­sa, ja mu­ka­na on aina so­vel­tu­vas­ti asi­an­tun­ti­joi­ta Eu­roo­pan maa­seu­tu­ver­kos­to­yk­si­kös­tä ENRD Con­tact Poin­tis­ta, EIP-AGRI Ser­vi­ce Poin­tis­ta ja ENRD Eva­lu­ti­on Help Des­kis­tä.

Yh­teen­ve­to­ja maa­seu­tu­ver­kos­ton ta­pah­tu­mis­ta:

Maa­seu­tu­ver­kos­ton kou­lu­tuk­set 2015

Maa­seu­tu­ver­kos­ton KV-ta­pah­tu­mat 2015

Maa­seu­tu­ver­kos­ton mes­sut ja ylei­sö­ta­pah­tu­mat 2015

Maa­seu­tu­ver­kos­ton pal­ve­lu­pa­ket­ti kou­lu­tus ta­pah­tu­mat 2015

Maa­seu­tu­ver­ko­ton ta­pah­tu­mat 2015

Mes­su­koos­te lu­kui­na:

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 2015