3 Seurannan mittarit

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­taa seu­ra­taan eri­lais­ten mit­ta­rei­den avul­la sekä kan­sain­vä­li­sel­lä että kan­sal­li­sel­la ta­sol­la. Con­tact Point on laa­ti­nut kaik­kien EU-mai­den ver­kos­toil­le yh­te­näi­set seu­ran­nan mit­ta­rit, joi­den lu­ke­mat vuon­na 2015 Suo­men osal­ta oli­vat seu­raa­vat:

Con­tact Poin­tin aset­ta­mat yh­tei­set ar­vi­oin­nin mit­ta­rit

Seu­raa­vas­sa lu­vus­sa on ana­lyy­si­ku­vi­oi­ta vuo­den 2015 ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­van ar­vi­oin­nin tu­ek­si.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 2015