4 Rahoitussuunnitelma ja toteuma

Maa­seu­tu­ver­kos­ton ku­lut ja­e­taan Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton ase­tuk­sen (EU) N:o 1305/2013, ar­tik­lan 54.3 mu­kai­ses­ti a) maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­taa var­ten tar­vit­ta­viin ra­ken­tei­siin ja b) toi­min­ta­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen ja täy­tän­töön­pa­noon.

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­taa var­ten tar­vit­ta­viin ra­ken­tei­siin si­säl­ty­vät

Toi­min­ta­suun­ni­tel­man ku­lui­hin si­säl­ty­vät laa­jan maa­seu­tu­ver­kos­ton pal­ve­lut, ku­ten vies­tin­tään, kou­lu­tus­ti­lai­suuk­siin, hy­viin käy­tän­töi­hin ja ver­kos­toi­hin liit­ty­vät ku­lut.

Bud­jet­ti ja to­teu­ma 2015

Maa­seu­tu­ver­kos­ton toi­min­ta­ker­to­mus 2015