4. Vakuus

Tuon­ti­to­dis­tus­ta ha­kies­saan tuo­ja si­tou­tuu tuo­maan to­dis­tuk­ses­sa mai­ni­tun mää­rän sii­nä mai­nit­tua tuo­tet­ta to­dis­tuk­sen voi­mas­sa­olo­ai­ka­na. Vas­taa­vas­ti vien­ti­to­dis­tus­ta ha­kies­saan vie­jä si­tou­tuu vie­mään to­dis­tuk­ses­sa mai­ni­tun mää­rän sii­nä mai­nit­tua tuo­tet­ta to­dis­tuk­sen voi­mas­sa­olo­ai­ka­na uni­o­nin tul­li­a­lu­een ulko­puo­lel­le. Va­kuu­del­la ha­lu­taan var­mis­tua sii­tä, että to­dis­tuk­sen­hal­ti­ja tai siir­ron­saa­ja tu­lee täyt­tä­mään to­dis­tuk­seen liit­ty­vät vel­voit­teet ja että to­dis­tuk­sil­la ei kei­no­tel­la.

Eu­roo­pan uni­o­nin yh­tei­sen maa­ta­lous­po­li­tii­kan to­teut­ta­mi­ses­sa Suo­mes­sa käy­tet­tä­vä va­kuus­jär­jes­tel­mä pe­rus­tuu ko­mis­si­on de­le­goi­tuun ase­tuk­seen EU (N:o) 907/2014. Läh­tö­koh­ta­na on, että kai­kis­sa toi­min­ta­muo­dois­sa, jois­sa tar­vi­taan va­kuuk­sia, nou­da­te­taan ky­sei­ses­sä ase­tuk­ses­sa mai­nit­tu­ja me­net­te­ly­tapa­sään­tö­jä. Ko­mis­si­on täy­tän­töön­pano­a­se­tuk­sen (EU) 2016/1239 liit­tees­sä II on an­net­tu tar­kem­pia mää­räyk­siä esi­mer­kik­si tuo­te­koh­tai­sis­ta va­kuu­den mää­ris­tä ja to­dis­tus­ten voi­mas­sa­olo­a­jois­ta.

To­dis­tus­ha­ke­muk­sen jät­tä­es­sään ha­ki­jan on ase­tet­ta­va va­kuus, jon­ka on ol­ta­va Ruo­ka­vi­ras­tos­sa vii­meis­tään ha­ke­muk­sen jät­tö­päi­vä­nä klo 14. Vaa­dit­ta­va va­kuus mää­ri­tel­lään eu­rois­sa sen­tin tark­kuu­del­la. Jos asi­an­mu­kais­ta va­kuut­ta ei ole ase­tet­tu, to­dis­tus­hake­mus­ta ei voi­da ot­taa kä­sit­te­lyyn, vaan se hy­lä­tään. Jos to­dis­tus­ha­ke­mus­koh­tai­sen va­kuu­den arvo on enin­tään 100 eu­roa, sitä ei vaa­dita. To­dis­tus­ha­ke­muk­sel­la il­moi­tet­ta­vak­si tuo­te­mää­räk­si ja va­kuu­den mää­rään lu­e­taan mu­kaan kaik­ki ne ky­seis­tä ni­mi­ket­tä kos­ke­vat tuo­ta­vat/vie­tä­vät mää­rät, jot­ka tuo­daan/vie­dään sa­mal­la lo­gis­ti­sel­la ope­raa­ti­ol­la (esim. sa­mal­la lai­val­la).

4.1. Vakuuden asettaminen

Hy­väk­syt­tä­vät va­kuus­muo­dot ovat Ruo­ka­vi­ras­ton hy­väk­sy­män ta­kauk­sen­an­ta­jan an­ta­ma ta­kaus ja kä­teis­tal­le­tus. Va­kuuk­sia hoi­de­taan käy­tän­nös­sä Ruo­ka­vi­ras­ton va­rain­hoi­dos­sa, jos­ta saa tar­vit­ta­es­sa lisä­tie­to­ja ja ta­kuu­si­tou­muk­sen mal­lin. Asi­a­kas voi an­taa va­kuu­dek­si pan­kin tai va­kuu­tus­yh­ti­ön an­ta­man ta­kauk­sen, jos­sa hy­väk­syt­ty lai­tos si­tou­tuu vaa­dit­ta­es­sa mak­sa­maan ase­tuk­sis­sa mai­nit­tu­jen eh­to­jen ja me­net­te­ly­ta­po­jen rik­ko­mis­ta­pauk­ses­sa ta­kauk­ses­sa mai­ni­tun mää­rän. Asi­a­kas neu­vot­te­lee it­se­näi­ses­ti ta­kauk­ses­ta ta­kaa­jak­si hy­väk­sy­tyn pan­kin tai va­kuu­tus­yh­ti­ön kans­sa. Muun kuin hy­väk­sy­tyn lai­tok­sen ta­kaus­ta ei ote­ta kä­si­tel­tä­väk­si. Ta­kaa­jak­si ha­lu­a­va ra­hoi­tus­lai­tos pyy­tää hy­väk­sy­mis­tä Ruo­ka­vi­ras­ton va­rain­hoi­dos­ta.

Kun kä­teis­tal­le­tus suo­ri­te­taan pank­ki­siir­to­na, se voi­daan kat­soa va­kuu­dek­si vas­ta, kun va­rain­hoi­dos­sa on var­mis­tut­tu ko. raha­mää­rän saa­mi­ses­ta käyt­töön­sä. Kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa kui­tin kä­teis­tal­le­tuk­ses­ta tai alle­kir­joi­te­tun pank­ki­ta­kuun voi toi­mit­taa en­sin säh­kö­pos­til­la va­rain­hoi­toon Oili Has­si­sel­le (etu­nimi.suku­nimi(at)ruo­ka­vi­ras­to.fi). Asi­ak­kaal­le lä­he­te­tään va­kuu­des­ta tili­ote. Kä­teis­va­kuu­des­ta ei mak­se­ta kor­koa. Pank­ki­ta­kuun kus­tan­nuk­set asi­a­kas mak­saa itse.

Kä­teis­tal­le­tus­va­kuus tal­le­te­taan:

FI04 5000 0121 5047 80

OKOY­FIHH

(asia: va­kuus)

Tar­kem­paa tie­toa va­kuuk­sis­ta löy­tyy Ruo­ka­vi­ras­ton www-si­vuil­ta ole­vas­ta va­kuus­oh­jees­ta. Lisä­tie­toa va­kuuk­sis­ta an­taa myös Ruo­ka­vi­ras­ton va­rain­hoi­to ja yh­teys­tie­dot löy­ty­vät tä­män op­paan lo­pus­ta.

4.2. Vakuuden vapauttaminen tai pidättäminen

Ruo­ka­vi­ras­to päät­tää koh­dis­te­tun va­kuu­den va­paut­ta­mi­ses­ta tai pi­dät­tä­mi­ses­tä mark­ki­na­jär­jes­te­lyä kos­ke­vas­sa EU:n lain­sää­dän­nös­sä tar­koi­tet­tu­jen edel­ly­tys­ten mu­kai­ses­ti. Ha­lu­tes­saan va­kuu­den pa­laut­ta­mis­ta ti­lil­leen asi­ak­kaan tu­lee pyy­tää sitä kir­jal­li­ses­ti Ruo­ka­vi­ras­ton va­rain­hoi­dos­ta. Va­paa­muo­toi­ses­sa ja päi­vä­tys­sä ja alle­kir­joi­te­tus­sa pyyn­nös­sä tu­lee il­moit­taa ky­sei­nen va­kuus­nu­me­ro, sum­ma ja tili­nu­me­ro, jol­le va­kuus pa­lau­te­taan.

Jos­kus va­kuut­ta jou­du­taan pi­dät­tä­mään, jos to­dis­tus­vel­voi­te jää täyt­ty­mät­tä to­dis­tuk­sen voi­mas­sa­olo­ai­ka­na tai jos to­dis­teet vel­voit­teen täyt­ty­mi­ses­tä pa­lau­te­taan to­dis­tuk­sen myön­tä­neel­le vi­ran­o­mai­sel­le myö­häs­sä. Jos ky­sees­sä on kä­teis­va­kuu­des­ta teh­tä­vä pi­dä­tys, Ruo­ka­vi­ras­to te­kee pi­dä­tyk­sen ko. va­kuu­des­ta. Jos va­kuu­te­na on pank­ki­ta­kuu ja va­kuut­ta täy­tyy pi­dät­tää, Ruo­ka­vi­ras­to las­kut­taa pi­dä­tet­tä­vän mää­rän. Jos pi­dä­tet­tä­vän va­kuu­den koko­nais­mää­rä on enin­tään 100 eu­roa to­dis­tus­ta koh­ti, va­kuut­ta ei pi­dä­te­tä, vaan se va­pau­te­taan. Va­kuus va­pau­te­taan ko­ko­nai­suu­des­saan, jos vä­hin­tään 95 % to­dis­tuk­sen mää­räs­tä on käy­tet­ty ja to­dis­teet vel­voit­teen täyt­ty­mi­ses­tä on toi­mi­tet­tu mää­rä­a­jas­sa. Jos to­dis­tuk­ses­ta on käy­tet­ty vä­hem­män kuin 5 %, koko va­kuus pi­dä­te­tään, eli to­dis­tuk­sen­hal­ti­ja me­net­tää koko va­kuu­den.

Jos to­dis­tus­ta on käy­tet­ty vä­hem­män kuin 95 %, pi­dä­te­tään va­kuut­ta seu­raa­vas­ti:

[to­dis­tuk­sen mää­rä (kg) x 95% – tosi­a­si­al­li­ses­ti tuo­tu/vie­ty mää­rä (kg)] / to­dis­tuk­sen mää­rä (kg) x to­dis­tuk­sen koh­dis­tet­tu va­kuus = pi­dä­tet­tä­vä va­kuus

Esi­merk­ki va­kuu­den pi­dä­tyk­ses­tä: To­dis­tus on myön­net­ty 10 000 kg:lle ja sii­tä on käy­tet­ty 5 000 kg. To­dis­tuk­seen koh­dis­tet­tu va­kuus on 2 000 eu­roa. Käy­tet­ty to­dis­tus ja mah­dol­li­set muut to­dis­teet vel­vol­li­suu­den täyt­tä­mi­ses­tä on pa­lau­tet­tu mää­rä­a­jas­sa.

To­dis­tuk­sen käyt­tä­mät­tä jää­nyt mää­rä: 10 000 kg x 95 % – 5 000 kg = 4 500 kg

Pi­dä­tet­tä­vä va­kuus: 4 500 kg / 10 000 kg x 2 000 eu­roa = 900 eu­roa.

Eli koh­dis­te­tus­ta va­kuu­des­ta pi­dä­te­tään 900 eu­roa ja va­pau­te­taan 1100 eu­roa.

Maa­ta­lous­tuot­tei­den tuon­ti- ja vien­ti­to­dis­tuk­setMar­ras­kuu 201922.11.2019