2 HANKETYYPIT

Han­ke­tu­kia on eri tar­koi­tuk­siin. Hank­keet ja­e­taan eri tyyp­pei­hin toi­min­nan ja si­säl­lön mu­kaan seu­raa­vas­ti:

Nämä han­ke­tyy­pit esi­tel­lään tar­kem­min seu­raa­vis­sa lu­vuis­sa 2.1 – 2.4.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016