2.1 Kehittämishankkeet

Hank­kei­den tar­koi­tuk­se­na on luo­da jo­tain uut­ta tai ke­hit­tää ole­mas­sa ole­vaa jol­lain ta­voin pa­rem­mak­si. Kun­tien laki­sää­tei­set teh­tä­vät sekä ha­ki­joi­den va­kiin­tu­neet toi­min­not jää­vät tuen ulko­puo­lel­le.

Kan­sain­vä­li­sen yh­teis­työn käyn­nis­tä­mi­nen on mah­dol­lis­ta Le­a­der-ra­hoit­tei­sis­sa hank­keis­sa sekä ELY-kes­kuk­sen kaut­ta tu­e­tuis­sa yh­teis­työ­hank­keis­sa.

Yleis­hyö­dyl­li­nen ke­hit­tä­mis­han­ke

Han­ke hyö­dyt­tää mah­dol­li­sim­man mo­nia to­teut­ta­mis­a­lu­een­sa asuk­kai­ta. Han­ke voi liit­tyä esi­mer­kik­si pai­kal­lis­ten pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­seen tai kylä­toi­min­taan tai sil­lä voi­daan li­sä­tä viih­tyi­syyt­tä hoi­ta­mal­la ym­pä­ris­töä ja mai­se­mia tai vaa­li­mal­la pai­kal­lis­kult­tuu­ria.

Yh­teis­työ­han­ke

Yh­teis­työ­hank­kees­sa tar­koi­tuk­se­na on elin­kei­no­jen ke­hit­tä­mi­nen. Yh­teis­työ­tä hank­kees­sa te­kee vä­hin­tään kak­si osa­puol­ta: yh­teis­työ­tä voi­vat teh­dä esi­mer­kik­si yri­tyk­set tois­ten yri­tys­ten kans­sa, yri­tyk­set ja ke­hit­tä­jät tai ke­hit­tä­jät ja tut­ki­jat. Ali­han­kin­taa ei kat­so­ta yh­teis­työk­si. Yh­teis­työ­hank­keen osa­puo­let ja yh­tei­nen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma esi­te­tään han­ke­suun­ni­tel­mas­sa, ta­voit­tee­na on uu­sien toi­min­ta­ta­po­jen luo­mi­nen ja nii­den käyt­töön­otto sekä in­no­vaa­ti­oi­den ja mui­den uu­dis­tus­ten ke­hit­tä­mi­nen maa­seu­tu­elin­kei­no­jen edis­tä­mi­sek­si.

Tuki­taso vaih­te­lee hank­keen si­säl­lön mu­kaan: kun yri­tyk­sil­le koi­tu­van suo­ran hyö­dyn mää­rä li­sään­tyy, tuki­taso las­kee. Hank­keen tu­los­ten tu­lee olla mui­den­kin kuin yh­teis­työ­hön osal­lis­tu­nei­den hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Poik­keuk­se­na on yri­tys­ryh­mä, jos­sa hyö­ty koh­dis­tuu pää­sään­töi­ses­ti ryh­mään osal­lis­tu­jil­le.

Hank­kees­sa esi­mer­kik­si kar­toi­te­taan ja koo­taan yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta ja ra­ken­ne­taan nii­hin poh­jau­tu­via yri­tys­ryh­mä-, tie­don­han­kin­ta- tai ko­keel­li­sen ke­hit­tä­mi­sen hank­kei­ta. Han­ke­tyyp­pi so­vel­tuu myös uu­sien yrit­tä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sien tai mark­ki­noi­den et­si­mi­seen.

Läh­tö­ti­lan­teen ja ke­hit­tä­mis­tar­peen mää­rit­tä­mi­seen voi­daan käyt­tää kor­kein­taan yksi neu­von­ta­päi­vä yri­tys­tä koh­ti. Var­si­nais­ta yri­tys­neu­von­taa ei voi­da an­taa.

Hank­keen tu­lok­sis­ta tie­do­te­taan laa­jas­ti, jot­ta alu­een yri­tyk­set voi­vat hyö­dyn­tää nii­tä. Hy­vä­nä jat­ko­pol­ku­na voi toi­mia yri­tys­ryh­mä, jos­sa uu­det mah­dol­li­suu­det jal­kau­te­taan käy­tän­nön toi­min­nak­si yri­tyk­siin.

Näis­sä hank­keis­sa han­ki­taan ja tuo­te­taan uut­ta tie­toa ja uu­sia tai­to­ja pie­nil­le yri­tyk­sil­le. Han­kit­tu tie­to toi­mii poh­ja­na uu­sien tuot­tei­den, pal­ve­lu­jen tai pro­ses­sien ke­hit­tä­mi­sel­le tai en­tis­ten huo­mat­ta­val­le pa­ran­ta­mi­sel­le. Tie­to­jen hank­ki­mi­nen voi liit­tyä myös pro­to­tyyp­pien ra­ken­ta­mi­seen tai pi­lot­ti­hank­kei­den suun­nit­te­luun. Var­si­nais­ta ke­hit­tä­mis­tä ja pa­ran­ta­mis­ta hank­kees­sa ei teh­dä. Se ta­pah­tuu yri­tys­ten oma­na toi­min­ta­na, yri­tys­ryh­mä­hank­keis­sa tai ko­keel­li­ses­sa ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Kun ky­sees­sä on tie­don­han­kin­ta mat­kai­lu­y­ri­tyk­sil­le, koh­tee­na voi­vat olla vain alle 10 hen­ki­löä työl­lis­tä­vät mik­ro­y­ri­tyk­set.

Ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa voi ke­hit­tää jo ole­mas­sa ole­via tai täy­sin uu­sia tuot­tei­ta, pal­ve­lui­ta ja pro­ses­se­ja. Nii­tä voi­daan tes­ta­ta, pi­lo­toi­da tai esi­tel­lä, mut­ta ei mark­ki­noi­da.

Pi­lo­toin­nil­la tes­ta­taan tuot­teen tai me­ne­tel­män toi­mi­vuut­ta pie­ni­muo­toi­ses­ti en­nen var­si­nais­ta käyt­töön­ot­toa. Ko­kei­le­mal­la saa­daan sel­vil­le kor­jaus­ta ­vaa­ti­via asi­oi­ta ja ha­vai­taan mah­dol­li­ses­ti asi­oi­ta, joi­ta ei suun­nit­te­lu­vai­hees­sa ole osat­tu ot­taa huo­mi­oon. Pi­lo­toin­tia voi to­teut­taa vuok­raa­mal­la tar­vit­ta­va kone/lai­te tai to­teut­ta­mal­la pi­lo­toin­ti osto­pal­ve­lul­la. Pi­lo­toin­tiin voi­vat riit­tää myös pien­han­kin­nat.

Mi­kä­li yh­teis­työ­toi­men­pi­teen ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen liit­tyy pi­lo­toin­tia ja pi­lot­tia var­ten teh­dään in­ves­toin­ti, ovat pi­lot­ti-in­ves­toin­nin pois­to­kus­tan­nuk­set tuki­kel­poi­sia sil­tä osin ja sil­tä ajal­ta kun pi­lot­ti-in­ves­toin­tia on käy­tet­ty hank­kees­sa. Pi­lo­toin­tia, jo­hon liit­tyy in­ves­toin­te­ja, voi to­teut­taa vain enin­tään 60 % tai 80 % tuen hank­keis­sa. In­ves­toin­nin tu­lee olla tuen ha­ki­jan te­ke­mä. In­ves­toin­nin pois­to­suun­ni­tel­man tu­lee olla ha­ke­muk­sen liit­tee­nä ja sen tu­lee kat­taa koko in­ves­toin­nin pois­to­aika. Vain han­ke­a­jal­le koh­den­ne­tut pois­tot ovat tuki­kel­poi­sia, mut­ta pois­to­suun­ni­tel­ma ei saa olla pe­rus­teet­ta pai­not­tu­nut vain han­ke­a­jal­le.

Pi­lo­toi­mal­la tut­ki­taan tai ko­keil­laan aina jo­ta­kin uut­ta: se on tuot­teen, pal­ve­lun tai me­ne­tel­män tes­taus­ta pie­nes­sä mit­ta­kaa­vas­sa, jot­ta voi­daan ar­vi­oi­da sen mah­dol­li­suuk­sia me­nes­tyä täy­des­sä mit­ta­kaa­vas­sa tai var­si­nai­sil­la mark­ki­noil­la. Pi­lo­toin­tia si­säl­tä­vän hank­keen tu­lok­set on jul­ki­ses­ti ja­et­ta­va ja han­ke­suun­ni­tel­mas­sa tu­lee ker­toa, kuin­ka tu­los­ten ja­ka­mi­nen to­teu­te­taan.

Tämä han­ke­tyyp­pi on suo­si­tel­ta­va eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun hank­kees­sa on mu­ka­na maa­ta­lou­den alku­tuo­tan­to­y­ri­tyk­siä.

Han­ke­tyyp­pi so­pii yri­tys­ten yh­tei­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Ta­voit­tee­na voi olla esi­mer­kik­si mark­ki­noin­ti-, myyn­ti- tai tuo­tan­nol­li­nen yh­teis­työ tai yh­tei­nen tuo­te­per­he. Li­säk­si voi­daan teh­dä mu­ka­na ole­vien yri­tys­ten yri­tys­koh­tais­ta ke­hit­tä­mis­tä.

Ryh­mään tar­vi­taan 3–10 yri­tys­tä. Maa­ta­lou­den alku­tuo­tan­to­y­ri­tyk­set ei­vät voi olla mu­ka­na ryh­mäs­sä. Myös kou­lu­tus­han­ke voi­daan to­teut­taa yri­tys­ryh­mä­nä, jol­loin osal­lis­tu­via yri­tyk­siä voi olla enem­män kuin 10. Osal­lis­tu­vat yri­tyk­set voi­vat olla mik­ro- ja pie­niä yri­tyk­siä. Pie­ni yri­tys työl­lis­tää enin­tään 50 hen­keä. Mat­kai­lu­y­ri­tys­ten yri­tys­ryh­mäs­sä voi olla mu­ka­na vain mik­ro­y­ri­tyk­siä, jot­ka työl­lis­tä­vät kor­kein­taan 10 hen­ki­löä.

Hank­keen ha­ki­jak­si ja to­teut­ta­jak­si tar­vi­taan joku ke­hit­tä­jä­taho, esi­mer­kik­si elin­kei­no­yh­tiö tai neu­von­ta­jär­jes­tö. Ha­ki­ja voi olla myös vaik­ka yrit­tä­jä­yh­dis­tys, kon­sult­ti­y­ri­tys tai kun­ta. Tuki mak­se­taan ha­ki­jal­le, joka hank­kii suun­ni­tel­man mu­kai­set ke­hit­tä­mis­pal­ve­lut osal­lis­tu­ja­y­ri­tyk­sil­le. Pää­a­si­as­sa tämä ta­pah­tuu os­ta­mal­la asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta.

Yri­tys­ryh­män kus­tan­nus­ar­vio muo­dos­tuu yh­teis­ten toi­men­pi­tei­den ja hank­keen hal­lin­noin­nin ku­luis­ta sekä kun­kin mu­ka­na ole­van yri­tyk­sen omien ke­hit­tä­mis­toi­mien kus­tan­nuk­sis­ta. Jo­kai­nen mu­ka­na ole­va yri­tys mak­saa 25 % omis­ta yri­tys­koh­tai­sis­ta ke­hit­tä­mis­ku­luis­taan. Sen li­säk­si jo­kai­nen yri­tys mak­saa 25 % sil­le jy­vi­te­tys­tä yh­tei­sen osi­on osuu­des­ta, joka si­säl­tää myös hal­lin­noin­ti­ku­lut.

Tuki on yri­tyk­sil­le de mi­ni­mis -tu­kea. Yh­del­le yri­tyk­sel­le voi­daan mak­saa eri ta­hoil­ta ha­et­ta­vis­sa ole­vaa de mi­ni­mis -tu­kea yh­teen­sä enin­tään 200 000 eu­roa kol­men vuo­den ai­ka­na. Lue li­sää de mi­ni­mis -tu­es­ta Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­ri­ön op­paas­ta.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016