2.2 Yleishyödyllinen investointihanke

Yleis­hyö­dyl­li­sel­lä in­ves­toin­nil­la tar­koi­te­taan sel­lais­ta pit­kä­ai­kais­ta han­kin­taa (ra­ken­ta­mis­ta, re­mon­toi­mis­ta, käyt­tö­o­mai­suu­den hank­ki­mis­ta), joka on avoi­mes­ti koh­de­a­lu­een asuk­kai­den ja mui­den toi­mi­joi­den käy­tet­tä­vis­sä. Hank­kees­sa voi­daan esi­mer­kik­si ra­ken­taa, os­taa tai re­mon­toi­da kylä­talo, muu yh­tei­nen ko­koon­tu­mis- tai har­ras­tus­tila ja hank­kia sin­ne tar­vit­ta­via ka­lus­tei­ta ja mui­ta va­rus­tei­ta.

Mah­dol­lis­ta on myös eri­lais­ten yh­tei­seen käyt­töön tu­le­vien ko­nei­den ja lait­tei­den hank­ki­mi­nen. Li­säk­si te­ki­jän­oi­keuk­sil­la suo­jat­tu­ja käyt­tö­oi­keuk­sia voi­daan hank­kia pai­kal­lis­kult­tuu­rin edis­tä­mi­sek­si. Hank­keel­la voi­daan ra­ken­taa ul­koi­lu­reit­ti tai kun­nos­taa ym­pä­ris­tö- ja kult­tuu­ri­koh­de. Pie­ni­muo­toi­set vesi­huol­to- ja laa­ja­kais­ta­in­ves­toin­nit ovat myös mah­dol­li­sia.

HUO­MI­OI­TA­VAA

Teh­dyn in­ves­toin­nin on ol­ta­va vä­hin­tään vii­si vuot­ta lop­pu­mak­sus­ta sii­nä yleis­hyö­dyl­li­ses­sä käy­tös­sä, mi­hin se on han­ke­ra­hoi­tuk­sel­la han­kit­tu.

Jos yleis­hyö­dyl­li­sen in­ves­toin­ti­hank­keen ha­ki­ja­na on jul­kis­yh­tei­sö (esi­mer­kik­si kun­ta tai kun­ta­yh­ty­mä), on muun jul­ki­sen ra­hoi­tuk­sen osuus jul­ki­ses­ta ra­hoi­tuk­ses­ta ol­ta­va vä­hin­tään 30 %. Muul­la jul­ki­sel­la ra­hoi­tuk­sel­la tar­koi­te­taan muu­ta jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta tu­le­vaa ra­haa kuin han­ke­tu­ke­na tu­le­vaa EU:n ja val­ti­on osuut­ta.

ESI­MERK­KI

Kun­ta ha­kee tu­kea ikä­ih­mi­sil­le suun­na­tun lii­kun­ta­puis­ton ra­ken­ta­mi­seen. Yk­si­tyis­tä ra­hoi­tus­ta ei vält­tä­mät­tä tar­vi­ta. Jul­ki­nen ra­hoi­tus voi olla 100 %, kun­han kun­nan oma osuus ra­hoi­tuk­ses­ta on 30 %. Lop­pu­osa jul­ki­ses­ta tu­es­ta koos­tuu EU- ja val­ti­on ra­hoi­tuk­ses­ta.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016