2.3 Koulutus- tai tiedonvälityshanke

Kou­lu­tus­han­ke

Kou­lu­tus­hank­keil­la li­sä­tään esi­mer­kik­si vil­je­li­jöi­den, met­sän­o­mis­ta­jien, elin­tar­vi­ke­alan yrit­tä­jien, mui­den maa­seu­dun yrit­tä­jien tai ky­lien ke­hit­tä­jien ja maa­seu­dun asuk­kai­den osaa­mis­ta. Kou­lu­tus voi liit­tyä esi­mer­kik­si yrit­tä­jyy­teen, tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­seen, han­ke­toi­min­taan tai kan­sain­vä­li­seen toi­min­taan. ELY-kes­kuk­set voi­vat ra­hoit­taa yrit­tä­jiin koh­dis­tu­via kou­lu­tuk­sia. Le­a­der-ryh­mät voi­vat tu­kea näi­den li­säk­si myös mui­den maa­seu­dun asuk­kai­den ja toi­mi­joi­den kou­lut­ta­mis­ta.

Kou­lu­tet­ta­va­na on aina ryh­mä, ei yk­sit­täi­nen hen­ki­lö tai yri­tys. Kou­lu­tus voi ta­pah­tua pe­rin­teis­ten kurs­sien li­säk­si ver­kos­sa, työ­pa­joi­na tai val­men­nuk­si­na. Kor­kein­taan puo­let kou­lu­tuk­ses­ta voi ta­pah­tua ryh­mä­vie­rai­lui­na ti­loil­le tai yri­tyk­siin.

Kou­lu­tuk­sen on ol­ta­va laa­juu­del­taan vä­hin­tään 20 oppi­tun­tia. Yksi oppi­tun­ti kes­tää 45 mi­nuut­tia. Laa­juus voi olla kor­kein­taan 45 opin­to­pis­tet­tä tai sitä vas­taa­va mää­rä. Vä­häi­sem­pi mää­rä kou­lu­tus­ta voi­daan si­säl­lyt­tää yleis­hyö­dyl­li­seen ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen.

Tu­kea ei myön­ne­tä am­ma­til­li­seen tut­kin­toon joh­ta­vaan kou­lu­tuk­seen.
Tie­don­vä­li­tys­han­ke

Tie­don­vä­li­tys­hank­kee­na voi­daan vä­lit­tää ener­gia-, ym­pä­ris­tö- ja maa­seu­tu­tie­tout­ta yri­tyk­sil­le, yh­tei­söil­le ja alu­een asuk­kail­le.

Hank­keel­la voi­daan li­säk­si ja­kaa tie­toa uu­sis­ta me­ne­tel­mis­tä, joil­la lii­ke­toi­min­taa voi­daan olen­nai­ses­ti pa­ran­taa. Nämä me­ne­tel­mät voi­vat liit­tyä esi­mer­kik­si tuo­tan­toon, mark­ki­noin­tiin tai pal­ve­luun.

Tie­don­vä­li­tys­hank­keis­sa voi­daan to­teut­taa myös de­monst­raa­tio eli pie­ni in­ves­toin­ti, joka aut­taa hah­mot­ta­maan esi­tel­tä­vää asi­aa. Esi­tel­tä­vä koh­de voi­daan toki myös vuok­ra­ta.

Tie­don­vä­li­tys­hank­kei­ta ei­vät kos­ke ai­em­min mai­ni­tut eh­dot kou­lu­tuk­sen kes­tos­ta.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016