2.4 Teemahanke

Tee­ma­hank­kei­ta voi­vat ha­kea vain Le­a­der-ryh­mät. Tee­ma­hank­keel­la Le­a­der-ryh­mä ko­ko­aa yh­teen sel­lai­sia pie­niä yleis­hyö­dyl­li­siä ke­hit­tä­mis­toi­mia tai in­ves­toin­te­ja, joi­ta yk­si­nään ei ra­hoi­tet­tai­si (tuen osuus alle 5 000 eu­roa) tai joi­den to­teut­ta­jat ei­vät muu­ten pys­tyi­si han­ket­ta to­teut­ta­maan.

Tee­ma poh­jau­tuu Le­a­der-ryh­män omaan stra­te­gi­aan. Tee­ma­na voi olla esi­mer­kik­si nuo­ri­so­hank­keet, yh­dis­tys­ten pie­net in­ves­toin­nit, har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mi­nen, yh­teis­ten ti­lo­jen kun­nos­ta­mi­nen tai muu vas­taa­va. Tee­ma­hank­kee­seen va­lit­ta­vat toi­men­pi­teet et­si­tään avaa­mal­la nii­tä kos­ke­va haku. Le­a­der-ryh­mä tie­dot­taa haus­ta laa­jas­ti.

Toi­men­pi­tei­den mää­räl­le ei ole sää­det­ty ala- tai ylä­ra­jaa. Ku­kin Le­a­der-ryh­mä mää­rit­te­lee ne itse ha­kua ava­tes­saan. Le­a­der-ryh­mät oh­jeis­te­taan erik­seen tee­ma­hank­kei­den to­teut­ta­mi­seen.

Jos si­nul­la on idea, joka so­pi­si osak­si tee­ma­han­ket­ta, ota yh­teyt­tä oman alu­ee­si Le­a­der-ryh­mään.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016