3.1 Hankesuunnitelman sisältö

Han­ke­suun­ni­tel­ma on hank­keen tär­keim­piä asia­kir­jo­ja, jo­ten laa­di se huo­lel­la. Esi­tä han­ke­suun­ni­tel­mas­sa muun mu­as­sa läh­tö­ti­lan­ne hank­keel­le, ta­voit­teet ja toi­men­pi­teet, joil­la ta­voit­tei­siin py­ri­tään sekä to­teut­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set.

Nou­da­ta hy­väk­syt­tyä han­ke­suun­ni­tel­maa. Käy­tän­nös­sä asi­at ei­vät kui­ten­kaan aina ete­ne ku­ten etu­kä­teen on suun­ni­tel­tu. Voit teh­dä hank­keen ai­ka­na muu­tok­sia han­ke­suun­ni­tel­maan, mut­ta tee niis­tä muu­tos­ha­ke­mus en­nen kuin alat to­teut­taa  nii­tä.

Han­ke­suun­ni­tel­mal­le on sää­dök­sis­sä ase­tet­tu tie­tyt vä­him­mäis­vaa­ti­muk­set. Han­ke­suun­ni­tel­mas­ta tai sen liit­teis­tä on käy­tä­vä sel­vil­le ai­na­kin seu­raa­vat asi­at:

Jos hank­kees­sa on kyse ra­ken­ta­mi­ses­ta, tar­vi­taan han­ke­suun­ni­tel­man li­säk­si seu­raa­vat tie­dot:

Kes­kus­te­le han­ke­suun­ni­tel­maan tar­vit­ta­vis­ta asi­ois­ta sekä ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­vien suun­ni­tel­mien laa­juu­des­ta sen ta­hon kans­sa, jos­ta haet ra­hoi­tus­ta. Esi­mer­kik­si Le­a­der-ryh­mil­lä voi olla omia pai­no­tuk­si­aan, jot­ka on hyvä huo­mi­oi­da han­ke­suun­ni­tel­mas­sa. Nämä käy­vät useim­mi­ten ilmi myös kun­kin ryh­män in­ter­net­sivuilta.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016