3.3 Kustannuslajeihin sisältyvät kulut

Kus­tan­nus­la­jit on esi­tet­ty täs­sä lu­vus­sa sa­mas­sa jär­jes­tyk­ses­sä kuin ne ovat Kus­tan­nuk­set-väli­leh­del­lä Hyr­räs­sä.

Pal­kat

Palk­koi­hin si­säl­ty­vät hank­kee­seen pal­kat­ta­vien hen­ki­löi­den palk­ka­ku­lut laki­sää­tei­si­ne sivu­ku­lui­neen. Palk­ka­ku­lui­hin lu­e­taan mu­kaan muun mu­as­sa loma­raha, loma­palk­ka ja loma­kor­vaus. Luon­tais­edut ei­vät ole tuki­kel­poi­sia.

Palk­ki­ot

Palk­ki­ol­la tar­koi­te­taan ker­ta­luon­tei­ses­ta työ­suo­ri­tuk­ses­ta mak­set­tua kor­vaus­ta ja sii­hen on si­säl­ly­tet­tä­vä laki­sää­tei­set sivu­ku­lut. Palk­ki­oi­ta voi­daan mak­saa esi­mer­kik­si oh­jaus­ryh­män ko­kouk­siin osal­lis­tu­mi­ses­ta, mi­kä­li se on huo­mi­oi­tu han­ke­suun­ni­tel­mas­sa. Jos oh­jaus­ryh­män jä­se­nyys kuu­luu vi­ran­o­mai­sen vi­ran­hoi­toon, osal­lis­tu­mis­kus­tan­nuk­set ei­vät voi olla hank­keen kus­tan­nuk­sia.

Vuok­rat

Vuok­ra­kus­tan­nuk­sia voi syn­tyä esi­mer­kik­si työ­ti­lan, ko­nei­den ja lait­tei­den sekä ko­kous- ja kou­lu­tus­paik­ko­jen vuok­raa­mi­ses­ta. Erit­te­le ne kus­tan­nus­ar­vi­os­sa.  Le­a­sing-kus­tan­nuk­set hy­väk­sy­tään, jos kone tai lai­te ei siir­ry ha­ki­jan omis­tuk­seen. Le­a­sing-ku­luis­ta ei hy­väk­sy­tä kor­ko­ja, ra­hoi­tus­ku­lu­ja ja pro­vi­si­oi­ta.

Jos kus­tan­nus­mal­lik­si on va­lit­tu flat rate, vuok­riin ei si­säl­ly­te­tä hank­keen työn­te­ki­jöi­den työ­ti­lo­jen ja lait­tei­den vuok­ria.

Osto­pal­ve­lut

Osto­pal­ve­luil­la tar­koi­te­taan ulko­puo­lisilta asi­an­tun­ti­joil­ta os­tet­tu­ja pal­ve­lu­ja.

Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si kon­sult­ti­palk­ki­ot, kir­jan­pito­pal­ve­lut ja kou­lu­tus­pal­ve­lut.

Mat­ka­ku­lut

Hy­väk­syt­tä­viä ovat han­ke­suun­ni­tel­man mu­kai­sis­ta mat­kois­ta ai­heu­tu­vat koti- ja ulko­maan mat­ka- ja ma­joi­tus­ku­lut sekä päi­vä­ra­hat. Mat­kus­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set hy­väk­sy­tään val­ti­on mat­kus­tus­sään­nön mu­kai­ses­ti. Pää­sään­tö on, että mat­ka teh­dään hal­vin­ta kul­ku­neu­voa käyt­tä­en.

Mat­ka­ku­lu­ja ovat oman au­ton käy­tös­tä ai­heu­tu­vat kilo­met­ri­kus­tan­nuk­set, juna-, len­to- ja lin­ja-auto­li­put sekä tak­si­mak­sut. Py­sä­köin­ti­mak­sut hy­väk­sy­tään sil­loin, kun oma auto jou­du­taan py­sä­köi­mään esi­mer­kik­si len­to­ken­täl­le työ­mat­kan ajak­si.

Muut ku­lut

Mui­ta kus­tan­nuk­sia ovat esi­mer­kik­si pos­ti- ja pu­he­lin­ku­lut, pien­han­kin­nat ku­ten mat­ka­pu­he­lin, toi­mis­to­tar­vik­keet ja ko­kous­ten tai mui­den vas­taa­vien ti­lai­suuk­sien tar­joi­lu­ku­lut. Ne hoi­de­taan flat rate -osuu­del­la, jos kus­tan­nus­mal­lik­si on va­lit­tu jom­pi­kum­pi flat rate -mal­li. Jos kus­tan­nus­mal­lik­si on va­lit­tu flat ra­ten si­jaan kus­tan­nuk­set to­teu­tu­nei­den kus­tan­nus­ten mu­kaan, ku­lut eri­tel­lään kus­tan­nus­ar­vi­os­sa. Kus­tan­nuk­sik­si hy­väk­sy­tään vain ne ku­lut, jot­ka tosi­a­si­al­li­ses­ti ai­heu­tu­vat hank­keen to­teut­ta­mi­ses­ta.

Mui­hin ku­lui­hin kuu­lu­vat myös hank­keen il­moi­tus- ja muut tie­do­tus- ja vies­tin­tä­ku­lut. Ne ei­vät si­säl­ly flat rate -osuu­teen, jo­ten ne on aina eri­tel­tä­vä han­ke­suun­ni­tel­man kus­tan­nus­ar­vi­os­sa. Tie­do­tus­kulu voi olla myös osto­pal­ve­lua.

Pi­lo­tin in­ves­toin­nin pois­tot

Mi­kä­li yh­teis­työ­toi­men­pi­tees­sä to­teu­tet­ta­vaan ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen liit­tyy pi­lo­toin­tia ja pi­lot­tia var­ten teh­dään in­ves­toin­ti, ovat pi­lot­ti-in­ves­toin­nin pois­to­kus­tan­nuk­set tuki­kel­poi­sia sil­tä osin ja sil­tä ajal­ta kun in­ves­toin­tia on käy­tet­ty hank­kees­sa. Pi­lot­ti-in­ves­toin­tien tuki­kel­poi­set pois­to­kus­tan­nuk­set mer­ki­tään ke­hit­tä­mis­hank­keen kus­tan­nuk­siin omal­le ”Pi­lo­tin in­ves­toin­nin pois­tot ” –kus­tan­nus­ri­vil­le.

Pi­lo­toin­tia voi to­teut­taa myös vuok­raa­mal­la tar­vit­ta­va kone/lai­te tai to­teut­ta­mal­la pi­lo­toin­ti osto­pal­ve­lul­la. Pi­lo­toin­tiin voi­vat riit­tää myös pien­han­kin­nat. Jos kone/lai­te vuok­ra­taan pi­lot­tiin, sitä ei mer­ki­tä pi­lo­tin in­ves­toin­nin pois­toi­hin vaan vuok­ra­kus­tan­nuk­siin. Osto­pal­ve­lul­la to­teu­tet­tu pi­lo­toin­ti mer­ki­tään osto­pal­ve­lui­hin. Mi­kä­li pi­lot­tiin tar­vi­taan pien­han­kin­to­ja, ne mer­ki­tään ”Muut ku­lut” –kus­tan­nuk­sek­si.

Vas­tik­kee­ton työ (tal­koo­työ)

Yleis­hyö­dyl­li­sis­sä ke­hit­tä­mis- ja in­ves­toin­ti­hank­keis­sa voit hyö­dyn­tää tal­koo­työ­tä osa­na oma­ra­hoi­tus­o­suut­ta, jos han­ke si­säl­tää sel­lai­sia toi­men­pi­tei­tä, jot­ka voi­daan ja jot­ka on jär­ke­vää to­teut­taa tal­koil­la. Tal­koo­työs­tä esi­te­tään mah­dol­li­sim­man re­a­lis­ti­nen suun­ni­tel­ma, jos­sa ar­vi­oi­daan, mon­ta­ko tun­tia mi­tä­kin työ­tä teh­dään, pal­jon­ko sen arvo on ja kuin­ka mon­ta hen­ki­löä tal­koo­työ­hön osal­lis­tuu.

Tal­koo­työl­le on mää­ri­tel­ty seu­raa­vat tun­ti­hin­nat:

Voit kat­taa tal­koo­työl­lä yk­si­tyi­sen ra­hoi­tus­o­suu­den jopa ko­ko­naan. Tal­koo­työ mer­ki­tään kus­tan­nus­ar­vi­oon me­nok­si ja ra­hoi­tus­suun­ni­tel­maan osak­si yk­si­tyis­tä ra­hoi­tus­o­suut­ta.

HUO­MI­OI­TA­VAA

Hyr­rän Kus­tan­nuk­set ja ra­hoi­tus -väli­leh­del­lä tal­koo­työ si­säl­ly­te­tään yleis­hyö­dyl­li­sis­sä in­ves­toin­neis­sa kus­tan­nus­ar­vi­on mui­hin, esi­mer­kik­si ra­ken­ta­mi­sen, kus­tan­nuk­siin. Ke­hit­tä­mis­hank­kei­den kus­tan­nus­ar­vi­os­sa tal­koo­työ esi­te­tään omal­la ri­vil­lään.

Pidä tal­koo­töis­tä kir­jaa, joka esi­te­tään mak­su­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä.

Hank­keen tu­lot

Tu­lo­ja voi­vat olla esi­mer­kik­si hank­keen tu­lok­se­na saa­tu­jen tuot­tei­den myyn­ti­tu­lot. Tu­lot pie­nen­tä­vät tuen mää­rää. Tuki las­ke­taan hy­väk­syt­tä­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta, jois­ta tu­lot on en­sin vä­hen­net­ty.

Huo­mi­oon ote­taan hank­keen to­teu­tus­ai­ka­na saa­dut tu­lot hank­keis­sa, joi­den kus­tan­nuk­set ovat yli 50 000 eu­roa.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016