4 HANKKEEN HAKEMINEN

Hae ra­hoi­tus­ta joko pai­kal­li­sen Le­a­der-ryh­män tai ELY-kes­kuk­sen kaut­ta. Täy­tä ha­ke­mus säh­köi­ses­sä Hyr­rä-jär­jes­tel­mäs­sä.

Tu­tus­tu Hyr­rän oh­jei­siin ja esi­mer­kik­si se­lain­vaa­ti­muk­siin en­nen käyt­töä.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016