4.1 Hakija ja hankkeen aloittamisajankohta

Ha­ki­ja­na voi olla muun mu­as­sa re­kis­te­röi­ty yh­dis­tys, osa­kas­kun­ta, kun­ta, kun­ta­yh­ty­mä, sää­tiö, val­ti­on vi­ras­to tai lai­tos, seu­ra­kun­ta, saa­me­lais­kä­rä­jät, oppi­lai­tos ja voit­toa ta­voit­te­le­ma­ton ke­hit­tä­mis­yh­tiö.

Han­ke voi­daan aloit­taa vas­ta, kun han­ke­ha­ke­mus on vi­reil­lä eli ELY-kes­kus tai Le­a­der-ryh­mä on vas­taan­ot­ta­nut ha­ke­muk­sen ja lä­het­tä­nyt ha­ki­jal­le vi­reil­le­tu­loil­moi­tuk­sen. Jos aloi­tat hank­keen en­nen vi­reil­le­tu­loa, tu­kea ei voi­da myön­tää.

Kun ha­ke­mus on tul­lut vi­reil­le, voit aloit­taa hank­keen omal­la ris­kil­lä. Suo­si­tel­ta­vaa on kui­ten­kin odot­taa ELY-kes­kuk­sen te­ke­mä vi­ral­li­nen pää­tös tuen myön­tä­mi­ses­tä. Tämä kos­kee myös Le­a­der-ryh­män puol­ta­mia hank­kei­ta. Le­a­der-ryh­män puol­to­pää­tös ei vie­lä ole lo­pul­li­nen han­ke­pää­tös. Myös Le­a­der-hank­kei­den vi­ral­li­nen tuki­pää­tös tu­lee ELY-kes­kuk­ses­ta, joka te­kee Le­a­der-hank­keil­le lail­li­suus­tar­kis­tuk­sen.

HUO­MI­OI­TA­VAA

Han­ke kat­so­taan aloi­te­tuk­si, kun

-hank­kee­seen liit­ty­vä työ­so­pi­mus tai pal­ve­lu­so­pi­mus on alle­kir­joi­tet­tu
-on teh­ty han­ket­ta kos­ke­va ti­laus, han­kin­ta- tai muu so­pi­mus
-on mak­set­tu hank­kee­seen liit­ty­vä kus­tan­nus
ra­ken­nus­työt on aloi­tet­tu
-lo­pul­li­nen urak­ka- tai muu so­pi­mus työn te­ke­mi­ses­tä on alle­kir­joi­tet­tu
-kiin­teis­tön tai vuok­ra­maal­la ole­van ra­ken­nuk­sen lo­pul­li­nen kaup­pa­kir­ja on alle­kir­joi­tet­tu.

Aloit­ta­mis­ta ei ole

-tar­jous­ten pyy­tä­mi­nen
-muu kil­pai­lut­ta­mi­nen ja hin­ta­ver­tai­lu­jen te­ke­mi­nen
-ra­ken­nus­pii­rus­tus­ten ja kus­tan­nus­las­kel­mien teet­tä­mi­nen yleis­hyö­dyl­li­ses­sä in­ves­toin­ti­hank­kees­sa
-esi­so­pi­mus kiin­teis­tö­kau­pas­ta.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016