5 HANKEPÄÄTÖS

Han­ke- eli tuki­pää­tös on ELY-kes­kuk­sen hank­keen ha­ki­jal­le toi­mit­ta­ma asia­kir­ja. Pää­tös tu­lee säh­köi­se­nä Hyr­rä-jär­jes­tel­män kaut­ta. Vaik­ka ra­hoi­tus­ta ha­e­taan Le­a­der-ryh­män kaut­ta, tu­lee tuki­pää­tös täs­tä huo­li­mat­ta aina ELY-kes­kuk­ses­ta. Le­a­der-ryh­män hal­li­tus puol­taa tai hyl­kää hank­keet, mut­ta lo­pul­li­sen pää­tök­sen te­kee ELY-kes­kus.

Tuki­pää­tös on lu­et­ta­va ja ym­mär­ret­tä­vä koh­ta koh­dal­ta. Mo­nil­la Le­a­der-ryh­mil­lä ja ELY-kes­kuk­sil­la on ta­pa­na käy­dä tuki­pää­tös­asia­kir­jat läpi yh­des­sä tuen­saa­jan kans­sa. Jos täl­lais­ta mah­dol­li­suut­ta ei ra­hoit­ta­jan suun­nal­ta tar­jo­ta, kan­nat­taa sitä itse eh­dot­taa.

Kaik­kien hank­keen käy­tän­nön pyö­rit­tä­mi­seen osal­lis­tu­vien hen­ki­löi­den kan­nat­taa osal­lis­tua tuki­pää­tök­sen­o­pis­ke­lu­ti­lai­suu­teen. Han­ket­ta pyö­rit­tää yleen­sä yksi vas­tuu­hen­ki­lö, ku­ten pro­jek­ti­pääl­lik­kö. To­teu­tuk­seen osal­lis­tuu kui­ten­kin vä­hin­tään ta­lous­hal­lin­non ih­mi­siä ja mah­dol­li­ses­ti myös pro­jek­ti­sih­tee­ri. Myös hei­dän on ol­ta­va pe­ril­lä tuki­pää­tök­sen eh­dois­ta ja oh­jeis­ta. Kir­jan­pi­tä­jäl­lä on erit­täin tär­keä roo­li hank­keen kir­jan­pi­don osal­ta ja hä­net tu­li­si ot­taa mu­kaan näi­hin kes­kus­te­lui­hin!

Yh­tei­ses­tä tuki­pää­tök­sen läpi­käy­mi­ses­tä on hyö­tyä mo­lem­min puo­lin. Ha­ki­ja saa vink­ke­jä ja oh­jei­ta käy­tän­nön to­teu­tuk­seen ja ha­ki­ja ja ra­hoit­ta­ja tu­tus­tu­vat toi­siin­sa ja tois­ten­sa toi­min­ta­ta­poi­hin.

Tuki­pää­tös­pa­pe­rit ei­vät ole lä­hes­kään aina yksi yh­teen han­ke­ha­ke­muk­sen kans­sa. Tuki­pää­tök­ses­sä ra­hoit­ta­ja on saat­ta­nut esi­mer­kik­si kar­sia kus­tan­nuk­sia ja toi­men­pi­tei­tä sekä aset­taa eri­tyis­eh­to­ja. Tuki­pää­tök­sen liit­tee­nä ole­vaan han­ke­suun­ni­tel­maan on myös saat­ta­nut tul­la muu­tok­sia. To­teu­ta han­ket­ta aina hy­väk­sy­tyn han­ke­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016