6 HANKKEEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA

Hank­keel­le myön­ne­tään ra­hoi­tus­ta tiet­ty­jen, tuki­pää­tök­ses­sä hy­väk­syt­ty­jen toi­men­pi­tei­den to­teut­ta­mis­ta var­ten. Aina han­ke ei ete­ne niin kuin on suun­ni­tel­tu, vaan syys­tä tai toi­ses­ta toi­men­pi­teet muut­tu­vat. Kes­kus­te­le muu­tok­sis­ta aina etu­kä­teen ra­hoit­ta­jan kans­sa.

Tee tar­vit­ta­es­sa muu­tos­ha­ke­mus Hyr­rän kaut­ta en­nen kuin uut­ta tai muu­tet­tua toi­men­pi­det­tä to­teu­te­taan. Muu­tos on voi­mas­sa vas­ta sit­ten, kun vi­ran­o­mai­nen on teh­nyt muu­tos­pää­tök­sen.

Muis­ta hoi­taa huo­lel­la yh­dis­tyk­sen pe­rus­toi­min­ta, vaik­ka se han­ke­in­nos­tuk­sen kes­kel­lä voi hel­pos­ti unoh­tua.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016