6.1 Hankehenkilöstö

Jos hank­kee­seen pal­ka­taan työn­te­ki­jä vä­hin­tään yh­dek­si hen­ki­lö­työ­vuo­dek­si, pai­kan on ol­ta­va avoi­mes­ti haus­sa, ell­ei kyse ole ha­ki­ja­ta­hon va­ki­nai­ses­ta työn­te­ki­jäs­tä.

Hank­keen työn­te­ki­jöi­den on pi­det­tä­vä tun­ti­päi­vä­kir­jaa. Se esi­te­tään mak­su­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä. Jos työn­te­ki­jän työ­a­jas­ta vain osa käy­te­tään hank­kee­seen, tu­lee työ­päi­vä­kir­jaa täyt­tää koko­nais­työ­a­jas­ta, ei pel­käs­tään hank­keel­le teh­tä­väs­tä työs­tä.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016