6.2 Hankkeen ohjausryhmä

Neu­vot­te­le oh­jaus­ryh­män tar­peel­li­suu­des­ta tai pa­kol­li­suu­des­ta jo ha­ke­mus­vai­hees­sa ra­hoit­ta­jan eli ELY-kes­kuk­sen tai Le­a­der-ryh­män kans­sa.

Alu­ei­den vä­li­sis­sä ja kan­sain­vä­li­sis­sä hank­keis­sa on ol­ta­va oh­jaus­ryh­mä. Oh­jaus­ryh­mä on ol­ta­va myös suu­ris­sa hank­keis­sa, joi­den kus­tan­nuk­set ovat vä­hin­tään 300 000 eu­roa ja joil­le myön­ne­tään tu­kea 100 pro­sent­tia. Li­säk­si oh­jaus­ryh­mä voi olla hank­keis­sa, jois­sa hank­keen kus­tan­nus­ar­vio on vä­hin­tään 50 000 eu­roa ja hank­keil­la on laa­jo­ja vai­ku­tuk­sia yri­tys­toi­min­taan, alu­een elin­kei­non­har­joit­ta­jien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siin tai alu­eel­li­seen hy­vin­voin­tiin.

Jos hank­keen kus­tan­nuk­set ovat vä­hem­män kuin 50 000 eu­roa, sil­le ase­te­taan oh­jaus­ryh­mä vain pai­na­vien syi­den pe­rus­teel­la.

Oh­jaus­ryh­män jä­se­nik­si va­li­taan ha­ki­jan, ra­hoit­ta­jien ja si­dos­ryh­mien edus­ta­jia. Jä­se­nil­tä tar­vi­taan kir­jal­li­nen suos­tu­mus han­ke­ha­ke­muk­sen liit­teek­si. Oh­jaus­ryh­mä huo­leh­tii sii­tä, että han­ke to­teu­tuu so­vi­tun han­ke­suun­ni­tel­man ja tuki­pää­tök­sen mu­kai­ses­ti.

HUO­MI­OI­TA­VAA

Vas­tuu hank­keen to­teut­ta­mi­ses­ta on sil­ti aina tuen­saa­jal­la.

Oh­jaus­ryh­män teh­tä­vä­nä on hank­keen lin­jaus­ten te­ke­mi­nen, ve­tä­jän tu­ke­mi­nen ja oh­jaa­vien pää­tös­ten te­ke­mi­nen hank­keen kan­nal­ta mer­kit­tä­vis­sä asi­ois­sa.

Oh­jaus­ryh­män teh­tä­vät

Oh­jaus­ryh­män on

Ko­kous­kut­su ja ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­tä­vä ma­te­ri­aa­li on hyvä lä­het­tää oh­jaus­ryh­män jä­se­nil­le hy­vis­sä ajoin.

Oh­jaus­ryh­mä kä­sit­te­lee en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­saan seu­raa­vat asi­at:

Pe­rus­asia­lis­ta oh­jaus­ryh­män nor­maa­lil­le ko­kouk­sel­le on esi­mer­kik­si seu­raa­van­lai­nen:

  1. Ko­kouk­sen avaus
  2. Hank­keen ti­lan­ne­kat­saus: mitä on ta­pah­tu­nut ja mit­kä ovat tu­le­vat toi­men­pi­teet, mah­dol­li­set muu­tos­tar­peet
  3. Hank­keen ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne
  4. Muut asi­at, ku­ten seu­raa­va ko­kous
  5. Ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen.

Li­säk­si oh­jaus­ryh­mä an­taa vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­saan lop­pu­ra­por­tis­ta lau­sun­non ra­hoit­ta­jil­le.

Jos oh­jaus­ryh­mää ei tar­vi­ta, kan­nat­taa hank­keel­le kui­ten­kin va­li­ta epä­vi­ral­li­nen han­ke­ryh­mä. Ryh­mä toi­mii hank­keen ve­tä­jän tu­ke­na ja aut­taa lin­jaa­maan hank­keen kul­kua.

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016