6.3 Viestintä

Hank­keil­ta odo­te­taan avoi­muut­ta ja tie­dot­ta­mis­ta. Hank­keis­ta on hyvä tie­dot­taa ylei­ses­ti vä­hin­tään sen al­ka­es­sa ja päät­ty­es­sä. Hank­keen ai­ka­na kan­nat­taa li­säk­si teh­dä leh­dis­tö­tie­dot­tei­ta: ei vält­tä­mät­tä itse hank­kees­ta, vaan hank­kees­sa ai­kaan­saa­duis­ta asi­ois­ta.

10 syy­tä vies­tiä hank­kees­ta

 1. Li­säät hank­keen nä­ky­vyyt­tä.
 2. Hel­po­tat hank­keen to­teut­ta­mis­ta.
 3. Ak­ti­voit ja si­tou­tat hank­keen to­teut­ta­mi­ses­sa mu­ka­na ole­via ih­mi­siä.
 4. Vä­li­tät tie­toa hank­keen ete­ne­mi­ses­tä ra­hoit­ta­jal­le.
 5. Vä­li­tät tie­toa hen­ki­löil­le, jot­ka voi­vat saa­da hyö­tyä hank­kees­ta.
 6. In­for­moit suur­ta ylei­söä ja näin li­säät tie­toa sekä omas­ta hank­kees­ta että han­ke­toi­min­nas­ta yleen­sä.
 7. Ker­rot muu­tok­sis­ta, ete­ne­mi­ses­tä, ta­pah­tu­mis­ta.
 8. Luot ver­kos­to­ja ja ko­ko­at ih­mi­siä yh­teen. Laa­jo­jen ver­kos­to­jen avul­la hank­keen vies­ti voi le­vi­tä to­del­la laa­jal­le alu­eel­le.
 9. An­nat mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa hank­kee­seen sen eri vai­heis­sa.
 10. To­teu­te­tut hank­keet ovat esi­merk­ki­nä ja op­pi­na uu­sil­le hank­keil­le.
  (Läh­de: Kes­ki-Suo­men Le­a­der-ryh­mien Sy­ket­tä-vies­tin­tä­han­ke)

Si­säi­nen tie­dot­ta­mi­nen

Ker­ro hank­kees­ta niil­le ta­hoil­le, joi­ta han­ke kos­kee ja jot­ka voi­vat saa­da hank­kees­ta jo­tain hyö­tyä. Ta­voit­tee­na on myös saa­da asi­an­o­sai­set mu­kaan to­teut­ta­maan han­ket­ta. Han­ke ei saa jää­dä vain jon­kin pie­nen ryh­män omak­si toi­men­pi­teek­si. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on tie­dot­taa hank­keen ku­lus­ta myös ha­ki­ja­ta­hon hal­lin­to-or­ga­ni­saa­ti­ol­le ja/tai hal­li­tuk­sel­le sekä hank­keen ra­hoit­ta­jil­le.

Kan­nat­taa vie­rail­la sään­nöl­li­sin väli­a­join esi­mer­kik­si han­ket­ta hal­lin­noi­van yh­dis­tyk­sen tai kun­nan hal­li­tuk­ses­sa ker­to­mas­sa toi­men­pi­tei­den ete­ne­mi­ses­tä. Si­säi­sen tie­dot­ta­mi­sen vä­li­nei­tä ovat myös esi­mer­kik­si säh­kö­pos­ti, int­ra­net ja oh­jaus- tai han­ke­ryh­män ko­kouk­set. Myös so­si­aa­lis­ta me­di­aa voi hyö­dyn­tää, esi­mer­kik­si pe­rus­ta­mal­la sul­je­tun Face­book-ryh­män.

Ul­koi­nen tie­dot­ta­mi­nen

Ul­koi­sen tie­dot­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on ker­toa muil­le sii­tä, mitä hank­kees­sa ta­pah­tuu. Jul­ki­nen tie­dot­ta­mi­nen tuo hank­keel­le nä­ky­vyyt­tä ja voi aut­taa esi­mer­kik­si uu­sien yh­teis­työ­kump­pa­nei­den löy­tä­mis­tä.

Tie­dot­ta­mi­ses­sa on tuo­ta­va ilmi ra­hoi­tus­läh­de. Lo­go­jen käyt­tö on edel­ly­tys esi­mer­kik­si mak­sul­lis­ten il­moi­tus­ten, esit­tei­den, verk­ko­si­vu­jen, tie­do­tus­leh­tien ja käyn­ti­kort­tien tuki­kel­poi­suu­del­le. Jos hank­keel­la/ha­ki­jal­la on verk­ko­si­vus­to, tu­lee si­vus­tol­la ker­toa ly­hyt ku­vaus hank­kees­ta. Ku­vauk­ses­ta on käy­tä­vä ilmi hank­keen ta­voit­teet, tu­lok­set ja EU:n ra­hoi­tus­o­suus.

HUO­MI­OI­TA­VAA

Kai­kis­sa Le­a­der-ryh­mien ja ELY-kes­kus­ten kaut­ta ra­hoi­tuk­sen saa­neis­sa hank­keis­sa käy­te­tään vies­tin­nän yh­tey­des­sä

Li­säk­si voit käyt­tää maa­seu­tu­oh­jel­man Maa­seu­tu 2020 -tun­nus­ta.

Jos tuo­tat hank­kees­sa­si jul­kai­sun, si­joi­ta jul­kai­sun nimi­leh­del­le nä­ky­vä mer­kin­tä uni­o­nin ra­hoi­tus­o­suu­des­ta sekä maa­seu­tu­ra­has­ton tun­nus. Ker­ro jul­kai­sus­sa, kuka sen si­säl­lös­tä vas­taa ja kuka on ra­hoit­ta­nut han­ket­ta.

Ju­lis­teet ja kyl­tit

Jos han­ke on saa­nut tu­kea yli 50 000 eu­roa, esil­le pi­tää hank­keen to­teu­tus­a­jak­si lait­taa ju­lis­te, jos­sa esi­tel­lään han­ket­ta ja sil­le saa­tua EU-ra­hoi­tus­ta. Ju­lis­te ase­te­taan nä­ky­väl­le pai­kal­le, esi­mer­kik­si han­ke­ve­tä­jän työ­ti­lo­jen yh­tey­teen.  Tu­los­tet­ta­va ju­lis­te­poh­ja löy­tyy osoit­tees­ta www.maa­seu­tu.fi → Ha­ki­jal­le → Tuen­saa­jan vies­tin­tä­oh­jeet.

Ju­lis­teen ti­lal­la voi ha­lu­tes­saan käyt­tää kylt­tiä esi­mer­kik­si sil­loin, kun tuen koh­de si­jait­see ul­ko­na. Jos hank­keen luon­ne on sel­lai­nen, että ju­lis­teel­le ei löy­dy so­pi­vaa paik­kaa eikä hank­kees­sa teh­dä in­ves­toin­tia, ju­lis­teen voi jät­tää lait­ta­mat­ta. Jos hank­keen to­teut­ta­ja ha­lu­aa, kylt­tiä voi pyy­tää ulko­ti­loi­hin myös hank­keel­le, jon­ka tuki on alle 50 000 eu­roa.

Jos lai­te­han­kin­ta, ra­ken­nus­han­ke tai muu vas­taa­va suu­ri in­ves­toin­ti on saa­nut tu­kea yli 500 000 eu­roa, käy­te­tään ju­lis­teen si­jaan tie­do­tus­kylt­tiä. Kylt­ti on lai­tet­ta­va nä­ky­väl­le pai­kal­le jo to­teu­tus­ai­ka­na ja sen on ol­ta­va pai­kal­laan vii­si vuot­ta vii­mei­ses­tä tuen mak­su­e­räs­tä. Tie­do­tus­kyl­tin saa ELY-kes­kuk­ses­ta tai Le­a­der-ryh­mäs­tä.

Vies­tin­tä kan­nat­taa suun­ni­tel­la

Laa­di vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma:

Osoit­tees­ta www.maa­seu­tu.fi löy­tyy vies­tin­tä­ohje sekä kuva­pank­ki, joka si­säl­tää tar­peel­li­set lo­got sekä va­paas­ti hyö­dyn­net­tä­viä valo­ku­via. Hyö­dyn­nä myös tuen­saa­jan vies­tin­nän työ­kalu­pak­kia, jos­sa on esi­mer­kik­si val­mii­ta il­moi­tus-, kir­je- ja Po­wer­Point-poh­jia. Hank­kees­sa saa­tu­ja ko­ke­muk­sia, op­pe­ja ja tu­lok­sia on mah­dol­lis­ta ja­kaa te­ke­mäl­lä han­ke­sivu maa­seu­tu.fi-si­vus­tol­le.

Tie­dot­teen kir­joit­ta­mi­nen

Vink­ke­jä tie­dot­teen ja ju­tun kir­joit­ta­mi­seen

(Läh­de: Kes­ki-Suo­men Le­a­der-ryh­mien Sy­ket­tä-vies­tin­tä­han­ke)

Han­ke­toi­mi­jan käsi­kir­ja – hank­keen suun­nit­te­lu, ha­ke­mi­nen, to­teut­ta­mi­nen ja päät­tä­mi­nen24.8.2016